Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Magisterkurs i idéhistoria II, 15 hp

Engelskt namn: Magister course in history of science and ideas II

Denna kursplan gäller: 2018-06-11 till 2022-08-14 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1IH064

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Idéhistoria: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Humanisitsk fakultetsnämnd, 2011-12-01

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för idé- och samhällsstudier, 2018-03-05

Innehåll

Kursen ger fördjupade kunskaper i idéhistoria. Kursens moment kan ha olika inriktning olika terminer, och för information om momentens specifika innehåll aktuell termin hänvisas till kursansvarig lärare.

Moment 1. Valbart moment I (7,5 hp)
Normalt sett erbjuds ett eller par alternativ per termin. Studenten kan dock efter samråd med kursansvarig lärare läsa en annan idéhistoriskt inriktad kurs i ett annat ämne vid institutionen, vid humanistisk fakultet (exempelvis så kallade profilkurser). Momentet kan även efter samråd med kursansvarig lärare läsas i form av en individuell litteraturkurs.

Moment 2. Valbart moment II (7,5 hp)
Normalt sett erbjuds ett eller par alternativ per termin. Studenten kan dock efter samråd med kursansvarig lärare läsa en annan idéhistoriskt inriktad kurs i ett annat ämne vid institutionen, vid humanistiskt fakultet (exempelvis så kallade profilkurser). Momentet kan även efter samråd med kursansvarig lärare läsas i form av en individuell litteraturkurs.

 

Förväntade studieresultat

Studenten ska efter avslutad kurs kunna:

Kunskap och förståelse:
- visa fördjupade kunskaper om idéhistorisk forskning och forskningprocesser
- visa fördjupade kunskaper inom minst ett delområde inom idéhistoria

Färdighet och förmåga:
- visa förmåga att analysera, bedöma och diskutera komplexa idéhistoriska frågeställningar
- visa fördjupad färdighet i att kunna diskutera idéhistoriska forskningsfrågor
- visa god förmåga att redogöra för förvärvade kunskaper

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
- visa insikt om ämnet idéhistorias möjligheter och begränsningar samt dess roll i samhället

Behörighetskrav

Idéhistoria C, 30 hp, med godkänt resultat på minst 22,5 hp, eller motsvarande. En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).

Undervisningens upplägg

Undervisningen på momenten varierar beroende på vilket valbart moment studenten väljer.

Muntliga moment ibland genomförs i realtid, ibland asynkront, vilket kräver att studenter har tillgång till lämplig datautrustning (stabil och snabb internetuppkoppling, headset med hörlurar och mikrofon samt webkamera) samt har möjlighet att avsätta en fast tid för detta.

Examination


Examinationen utgörs in normalfallet av skriftliga och muntliga uppgifter, samt aktivt deltagande i seminarier.  Studerande, som två gånger underkänts i prov, har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses att bestämma betyg.

För de studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ytterligare ett provtillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle, samt ytterligare ett inom ett år, så kallat uppsamlingsprov. För prov som genomförs under maj och juni månad erbjuds första omprovet inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.
 
I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.

Betygsskalan för kursen och för momenten består av betygen Underkänd, Godkänd och Väl godkänd. För att få Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande skall ha uppnått Väl godkänd på båda momenten.  Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov.

 

Övriga föreskrifter

Kursen kan ingå som en kurs på avancerad nivå i en magister- eller masterexamen och som en kurs inom masterprogrammet för historiska studier, inriktning idéhistoria.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.