Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Magisteruppsats i företagsekonomi I, 15 hp

Engelskt namn: Master's Thesis in Business Administration I

Denna kursplan gäller: 2020-02-24 och tillsvidare

Kurskod: 2FE403

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Företagsekonomi: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: USBE Företagsekonomi

Beslutad av: Rektor för Handelshögskolan, 2017-06-15

Reviderad av: Rektor för Handelshögskolan, 2020-05-28

Innehåll

Kursen syftar till att skapa kunskaper om samt ge en förståelse för att självständigt planera, genomföra samt presentera vetenskapliga rapporter. Vidare avser kursen att utveckla den studerandes förmåga att kritiskt granska och bedöma såväl utrednings- som forskningsrapporter. Kursen syftar också till att ge möjlighet till en teoretisk fördjupning inom ett eget valt område.
 
Moment 1. Sidoopposition, 0 hp
Momentet omfattar en skriftlig sidoopposition på en uppsats på samma nivå med ett aktivt deltagande vid det seminarium som oppositionen avser. Sidoopposition är alltid individuell.
 
Moment 2. Magisteruppsats, 15 hp
Magisteruppsatsen skall visa prov på att den studerande förvärvat ett vetenskapligt betraktelsesätt vad gäller förmågan att självständigt bearbeta teorier. Uppsatsen ska förutom ett vetenskapligt angreppssätt även kännetecknas av aktualitet och relevans. De fördjupade metodstudierna skall ha en mycket tydlig koppling till problemområdet och uppsatsen ska vidare präglas av att de olika delarna utgör ett sammanhållet och väl integrerat verk. Arbetet skall syfta till att lämna ett teoretiskt bidrag till ämnesområdet.
 
Moment 3. Huvudopposition, 0 hp
Syftet med detta moment är att den studerandes kritiska förmåga skall dokumenteras i samband med en skriftlig samt muntlig huvudopposition på en uppsats på samma nivå.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:
  • visa en god förståelse för det valda praktiska forskningsfrågan, forskningsområdet och relaterade metodfrågor
  • utveckla en teoretisk referensram och diskutera hur uppsatsen bidrar och positioneras utifrån tidigare forskning inom området.
  • argumentera för valet av metod på ett övertygande sätt
  • samla in ett relevant empiriskt material
  • analysera och diskutera ett empiriskt material medelst relevanta analysmetoder
  • dra slutsatser och föreslå framtida studier inom forskningsområdet där uppsatsens bidrag till det valda forskningsområdet identifieras.
  • diskutera utifrån uppsatsen relevanta samhälleliga och/eller etiska aspekter
  • kommunicera studiens huvudsakliga argument, innehåll och resultat på ett vetenskapligt sätt
  • försvara uppsatsen vid ett vetenskapligt seminarium
  • kritiskt granska andra uppsatser såväl skriftligen som muntligen

Behörighetskrav

90 hp varav minst 75 hp företagsekonomi. Företagsekonomi A och Företagsekonomi B 60 hp eller motsvarande. Företagsekonomi C 15 hp samt Företagsekonomi D, 30 hp. Tidigare avslutade studier i vetenskaplig metod från företagsekonomi/samhällsvetenskap innefattande både kvalitativ och kvantitativ metod 7,5 hp.

Gymnasium Engelska B, Engelska/6

Undervisningens upplägg

Uppsatsarbetet betonar i stor utsträckning den studerandes självständiga ansvar vilket bland annat innebär att handledarnas styrning tonas ned för att därmed skapa förutsättningar för individuell frihet, kreativitet och personligt ansvarstagande. Dock förutsätts att den framväxande uppsatsen presenteras för handledaren vid minst tre tillfällen, efter överenskommelse med handledaren, under uppsatsarbetets gång. I normalfallet deltar den studerande i löpande seminarier i vilka ett aktivt deltagande förutsätts. Handledning är endast garanterad för den första termin som den studerande är registrerad på kursen.

Examination

Examination sker under anvisade perioder under terminstid.
 
Moment 1. Sidoopposition, 0 hp

Momentet examineras genom skriftlig sidooppositionr på en uppsats på samma nivå. Skriftlig sidoopposition är alltid individuell. Därtill krävs deltagande vid det aktuella uppsatsseminariet. Bedömning sker i tvågradig skala: godkänd eller underkänd.
 
Moment 2. Magisteruppsats, 15 hp
Magisteruppsatsen examineras genom författande och försvar av ett självständigt arbete. Bedömning sker i tregradig skala: väl godkänd, godkänd eller underkänd. Bedömning och betygssättning av uppsatsen görs av en betygsättande lärare och examinator, medan en individuell bedömning av insatsen i försvaret av uppsatsen görs vid seminarietillfället.
Om uppsatsen inte kan godkännas som i den form som föreligger vid seminariet skall eventuella kompletteringar ske efter handledarens (eller i förekommande fall bedömarens) anvisning och lämnas in inom 4 veckor efter uppsatsseminariet eller den tidpunkt kompletteringen meddelades.
 
Moment 3. Huvudopposition, 0 hp
Momentet examineras genom skriftlig individuell samt muntlig huvudopposition på en annan uppsats på magisternivån. Den muntliga huvudoppositionen kan genomföras tillsammans med medförfattare på uppsatsen. Bedömning sker i tvågradig skala: godkänd eller underkänd.
 
Regler om självständig bearbetning av texter och referenshantering är applicerbara på alla examinerande skriftliga uppgifter under kursen.
 
Vad beträffar betygssättning på kursen som helhet gäller den tregradiga skalan: väl godkänd, godkänd och underkänd.

Övriga föreskrifter

Om uppsatsen har skrivits på engelska ska även seminariet hållas på engelska såvida inte alla seminariedeltagare (inklusive sidoopponenter och seminarieledare) är svensktalande. Skriftlig sido- respektive huvudopposition uppsatser skrivna på engelska får skrivas på svenska om seminarieledaren är svensktalande.
 
Handledning är endast garanterad för den första termin som den studerande är registrerad på kursen, oberoende av hur mycket
handledarresurs som har använts. 
 
Uppsatsen bör i normalfallet skrivas av två författare tillsammans.
 
Det är inte möjligt att två studenter i ett uppsatspar skriver uppsats på olika nivå (exempelvis kandidat- och magister-nivå eller magisternivå och 2nd year Master-nivå).
 
Kursen är en campuskurs vilket innebär personlig närvaro för handledning, deltagande i seminarier samt samarbete med uppsatspartner.
 
För studerande som följer ett mastersprogram skall det ämnesområde som uppsatsen behandlar ligga inom det område som den studerande fördjupat sig i. För ytterligare information se respektive examensbeskrivnings inriktning (Marketing, Management etc.)
 
En tumregel för uppsatsens omfattning är ca 40-60 sidor.
 
Det empiriska underlaget som används i uppsatsen ska vid förfrågan finnas tillgängligt för handledare, huvudopponenter och bedömare i sin fullständiga form (rådata).
 
När betyg meddelats skall arkivexemplar av uppsatsen inlämnas snarast, och senast inom 4 veckor, i i digital form via Diva.

Tillgodoräknande sker enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 9

Kurslitteratur

Moment 1

Instruktioner återfinns i uppsatsmanualen.

Moment 2

Litteraturen ska sökas individuellt. En lista med rekommenderad metod litteratur återfinns i bilagan till uppsatsmanualen.

Moment 3

Instruktioner återfinns i uppsatsmanualen.

Referenslitteratur till kursen

Thesis writing in Business Administration. Thesis manual.
USBE Business Administration (latest edition) :
Läsanvisning: www.umu.se/student/handelshogskolan/uppsatser-och-examensarbeten/

Ytterligare individuell litteratur som fokuserar på speciella ämnen kan komma att behövas för att slutföra moment uppgifterna.