"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Magisteruppsats i idéhistoria, 15 hp

Engelskt namn: Magister thesis in history of science and ideas

Denna kursplan gäller: 2019-06-10 till 2023-06-04 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1IH065

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Idéhistoria: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen

Betygsskala: Tregradig skala

Beslutad av: Humanisitsk fakultetsnämnd, 2011-12-15

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för idé- och samhällsstudier, 2019-03-13

Innehåll

Kursen innebär att man under handledning skriver ett självständigt uppsatsarbete i idéhistoria om 15 hp. Uppsatsämne utformas i samråd med kursansvarig lärare och/eller handledare. Studenten förväntas själv vara aktiv i formulerandet av uppsatsämne. Kursen utgör ett examensarbete för en ettårig Magisterexamen i idéhistoria men kan också ingå i en tvåårig Masterexamen.

Kursen består av ett moment:

Moment 1: Uppsats (15 hp)
Studenten ska skriva en vetenskapligt dokumenterad uppsats om ett idéhistoriskt problem och försvara den på ett seminarium. Vidare ska hon/han aktivt delta i seminarier där uppsatser behandlas och vara opponent vid ett uppsatsseminarium.

Förväntade studieresultat

Studenten ska efter avslutad kurs

Kunskap och förståelse:
- Ha visat fördjupade kunskaper om den idéhistoriska forskningsprocessen
- Ha visat överblick och fördjupade kunskaper om det ämne som behandlas i uppsatsen
- Ha visat god förståelse för den aktuella idéhistoriska litteraturen relevant för uppsatsämnet

Färdighet och förmåga:
- Ha visat förmåga att formulera ett idéhistoriskt vetenskapligt problem, samt utifrån relevant källmaterial och med relevant metod studera och analysera detta problem
- Ha visat förmåga att formulera en idéhistorisk frågeställning som är tydligt formulerad, vetenskapligt relevant och väl avgränsad
- Ha visat förmåga att skriva en väl disponerad och tydlig idéhistorisk uppsats
- Ha visat god förmåga att analysera, reflektera och att presentera slutsatser som är väl underbyggda av tydlig argumentation
- Ha visat förmåga att på ett systematiskt sätt söka efter information
- Ha visat förmåga att på ett tydligt och integrerat sätt beskriva den kunskap som är relevant för den frågeställning som uppsatsen behandlar
- Ha visat god förmåga att skriva en idéhistorisk text av god språklig kvalitet
- Ha visat förmåga att behandla formalia på ett konsekvent sätt och i enlighet med vedertagna normer
- Ha visat förmåga att självständigt kunna planera, genomföra och rapportera en idéhistorisk undersökning

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
- Ha visat förmåga att granska och värdera medstudenters och andra forskares idéhistoriska arbeten muntligt och/eller skriftligt med hänsyn till vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
- Ha visat god förmåga att värdera källmaterial i enlighet med källkritiska och idéhistoriska kriterier
- Ha visat förmåga att ett självständigt arbete identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och ta ansvar för sin kunskapsutveckling

Behörighetskrav

Univ: Idéhistoria C, 30 hp.
En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).
Förkunskaper om 30 hp kurser i idéhistoria på avancerad nivå rekommenderas.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av handledning och seminarier. Studenten får i normalfallet handledning enbart under den tidsperiod som uppsatskursen omfattar.

På kursen förekommer muntlig examination, även genomförd i realtid, vilket kräver att studenter har tillgång till lämplig datautrustning (stabil, säker och snabb internetuppkoppling, headset med hörlurar och mikrofon samt webbkamera) och har möjlighet att avsätta en fast tid för detta.

Examination

Kursen examineras genom en bedömning av uppsatsen, oppositionen, försvaret, samt deltagandet i övrigt vid uppsatsseminarierna.  Studerande, som två gånger underkänts i prov, har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses att bestämma betyg.

För de studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ytterligare ett provtillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle, samt ytterligare ett inom ett år, så kallat uppsamlingsprov. För prov som genomförs under maj och juni månad erbjuds första omprovet inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Antalet provtillfällen är begränsat till fem.

I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.

Betygsskalan för kursen består av betygen Underkänd, Godkänd och Väl godkänd. För betyget Väl godkänd på kursen läggs särskild vikt vid bedömningen av i vilken grad uppsatsen visar att den studerande har förmåga att formulera en historievetenskaplig frågeställning som är tydligt formulerad, vetenskapligt relevant och väl avgränsad; förmåga att skriva en väl disponerad och tydlig historievetenskaplig uppsats; och god förmåga att analysera, reflektera och att presentera slutsatser som är väl underbyggda av tydlig argumentation. Att opposition på annan uppsats är väl genomförd ges stor vikt vid bedömningen av om uppsatskursen är väl godkänd.

Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ingå som en kurs på avancerad nivå i en masterexamen.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 45

Kurslitteratur bestäms i samråd med ansvarig lärare.