Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Magisteruppsats i idrottspedagogik, 15 hp

Engelskt namn: Masters Thesis in Sport Education

Denna kursplan gäller: 2017-11-27 och tillsvidare

Kurskod: 2IP015

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Idrottspedagogik: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen

Beslutad av: Programkommittén för idrottsvetenskapliga programmet, 2007-11-01

Reviderad av: Prefekten, 2017-11-20

Innehåll

Pedagogik är en vetenskaplig disciplin, där man bildar kunskap om de processer genom vilka människan formas och förändras i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang. Inom det pedagogiska problemområdet behandlas bl a olika aspekter av fostran, utbildning, lärande, undervisning eller andra påverkansprocesser. I idrottspedagogik behandlas dessa processer inom idrottens område. Frågor kan exempelvis ställas om hur och varför vissa värderingar, kunskaper och färdigheter uppstår, vidmakthålls och förändras inom och mellan generationer, grupper och individer.

Kursen inriktas mot att träna studentens förmåga att beskriva, förklara och förstå idrottspedagogiska processer varvid särskild vikt läggs vid fördjupad vetenskaplig medvetenhet i genomförande och rapportering. Vidare inriktas kursen mot forsknings- och skrivprocessen. Ämnet för uppsatsarbetet väljs av studenten i samråd med handledaren. I uppsatsen ska ett vetenskapligt problem formuleras, undersökas, analyseras, tolkas och diskuteras på ett fördjupat och systematiskt sätt. En av handledaren godkänd forskningsplan inleder uppsatsarbetet.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
  • visa fördjupad kunskap om och förståelse för uppsatsens specifika forskningsområde
  • visa fördjupad kunskap och förståelse för val och användning av teori och metod i uppsatsarbetet
  • visa fördjupad kunskap om och förståelse för uppsatsarbetets specifika kunskapsobjekt och studieobjekt
Färdighet och förmåga
  • självständigt formulera, systematiskt genomföra och rapportera ett uppsatsarbete med relevans för det idrottspedagogiska forskningsområdet
  • självständigt genomföra och rapportera en teoretiskt förankrad analys av insamlad data
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • diskutera och försvara sitt uppsatsarbete samt granska, värdera och diskutera medstudenters uppsatser med fördjupad vetenskaplig medvetenhet
  • föra en fördjupad diskussion om relevanta samhälleliga och etiska aspekter både i det egna arbetet och vid granskning av medstudenters uppsatsarbeten
  • självständigt värdera relationen mellan den egna kunskapsproduktionen och befintlig idrottspedagogisk forskning.

Behörighetskrav

Univ: Godkända kurser motsvarande 90 högskolepoäng (hp) i idrottspedagogik varav 15 hp ska utgöras av kursen Kandidatuppsats i idrottspedagogik, eller motsvarande. Dessutom krävs En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier samt handledning. Hela eller delar av undervisningen kan ges med stöd av informations- och kommunikationsteknik. Vissa undervisningsmoment kan vara obligatoriska. Undervisningen i vissa moment kan ges på engelska.

Handledningsresursen ska primärt nyttjas under den termin då kursen ges men kan också nyttjas under följande termin för efterarbete och eventuella kompletteringar.

Examination

Samtliga förväntade studieresultat som avser kunskap och förståelse och färdighet och förmåga examineras genom ett individuellt uppsatsarbete (U/G/VG). Även värderingsförmågan att självständigt värdera relationen mellan den egna kunskapsproduktionen och befintlig idrottspedagogisk forskning examineras i uppsatsarbetet. Värderingsförmågan att diskutera och försvara sitt uppsatsarbete samt granska, värdera och diskutera medstudenters uppsatsarbeten med en fördjupad vetenskaplig medvetenhet examineras i seminarieform eller skriftligen (U/G). Detta gäller även för värderingsförmågan föra en fördjupad diskussion om relevanta samhälleliga och etiska aspekter i relation till det egna uppsatsarbetet och i relation till medstudenters uppsatsarbeten. När det gäller föra en fördjupad diskussion om relevanta samhälleliga och etiska aspekter i relation till det egna uppsatsarbetet examineras detta dessutom i uppsatsen. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

Examinationen sker i slutet av kursen. Studentens prestationer bedöms i en tregradig betygsskala, väl godkänd, godkänd eller underkänd. För att bli godkänd på kursen krävs att båda examinerande delar är godkända. För att erhålla betyget väl godkänd på kursen krävs att samtliga examinerande delar är godkända, samt att betyget väl godkänd har uppnåtts på uppsatsarbetet.

För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle. För prov som genomförs i maj och juni månad erbjuds första omprovstillfället inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver anordnas ett tredje omprovstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat att erbjudas. Vad avser praktik/VFU gäller motsvarande med den begränsningen att antalet anges till en (se regler för betyg och examination på grund och avancerad nivå, Dnr: FS 1.1.2-553-14). Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarandeutbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknandeskickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitetsstudentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Giltig från: 2017 vecka 48

Litteratur väljs i samråd med handledare.