Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Magisteruppsats i informatik, 15 hp

Engelskt namn: Magister Thesis in Informatics

Denna kursplan gäller: 2018-01-01 och tillsvidare

Kurskod: 2IN044

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Informatik: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för informatik

Beslutad av: Institutionen för informatik, 2007-08-31

Reviderad av: Prefekten, 2017-09-08

Innehåll

Kursen ger studenten tillfälle att tillämpa ett vetenskapligt synsätt i samband med att självständigt och kritiskt formulera och lösa problem inom ämnet informatik. Kursen innefattar ämnesval, formulering av problem/frågeställning och avgränsning, design och genomförande av en studie samt utarbetande av en skriftlig rapport. Beroende på examensarbetets inriktning kan även framställande av en IT-applikation ingå. Examensarbetet presenteras och försvaras i ett seminarium. I anslutning till arbetet med den skriftliga rapporten skall den studerande ges kunskap om och insikt i aktuella metodologiska frågor relevanta för vetenskapligt arbete inom ämnet informatik.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
• Identifiera fenomen av både samhällelig- och ämnesrelevans, samt formulera frågeställningar inom ämnet informatik.
• Redogöra för relevant litteratur med avseende på forskningsfrågan, inom ämnet informatik.
• Utforma och genomföra en, för ämnesinriktningen, metodologiskt och forskningsetiskt välgrundad studie av den valda frågeställningen. 

• Skapa en syntes av insamlad data och valda teorier och/eller modeller så att generell kunskap om den frågeställning som undersöks genereras.
• Relatera frågeställning, analys och slutsatser till aktuell vetenskaplig litteratur inom ämnesinriktningen.
• Skriftligt och muntligt presentera examensarbetet på ett tydligt sätt, samt sätta sig in i och diskutera andras arbete.

Behörighetskrav

För att antas till kursen krävs minst 90 hp i något av ämnena informatik, företagsekonomi, pedagogik, psykologi, statsvetenskap, sociologi, datavetenskap, data- och systemvetenskap, kognitionsvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap eller motsvarande. Dessutom krävs En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska). Därutöver krävs minst betyget godkänd på kurser omfattande 15 hp informatik på avancerad nivå, eller motsvarande

 

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs företrädesvis i form av handledning i samband med genomförande av examensarbete. Föreläsningar och seminarier kan också förekomma. Vissa undervisningsmoment kan vara obligatoriska. Under kursen introduceras och tillhandahålls nödvändiga datortillämpningar vilka studenterna ska använda på egen hand. Viss handledning ges i samband med användning av dessa tillämpningar. Undervisningen kan ges på engelska. Goda kunskaper i skriftlig framställning och engelska är viktiga för att kunna tillgodogöra sig kursen. Under kursen har studenterna tillgång dygnet runt till ett antal av institutionens datorsalar, med undantag för förekommande bokningar för andra kurser.

Examination

Examinationen sker normalt genom genomförande av en större arbetsuppgift. Denna redovisas i en skriftlig rapport som presenteras och försvaras vid ett seminarium. Dessutom skall den studerande opponera på annans arbetsuppgift samt deltaga i obligatoriska moment i undervisningen. Om examensarbetet innefattar programmering, skall programdokumentation lämnas. Som betyg ges väl godkänd, godkänd eller underkänd.

För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas normalt ytterligare ett provtillfälle i nära anslutning härtill. För den som ej är godkänd efter två provtillfällen, ges normalt möjlighet att deltaga i tre särskilda därpå följande uppsamlingstillfällen. En förutsättning för deltagande är att den studerande omregistrerar sig på aktuell kurs den termin provet anordnas. För provtillfällen därutöver erfordras särskild dispens av studievägledare eller studierektor.

Studerande som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator handläggs av studierektor vid institutionen för informatik.

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

Tillgodoräknande 
Tillgodoräknanden hanteras i enlighet med Umeå universitets handläggningsordning för tillgodoräknande på grund- och avancerad nivå. Ansökan om tillgodoräknande på kurs/moment sänds till Umeå universitet, Studentcentrum/Examina, 901 87 Umeå.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.