"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Magisteruppsats i kognitionsvetenskap, 15 hp

Engelskt namn: Master's thesis in cognitive science

Denna kursplan gäller: 2018-08-20 till 2023-08-13 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2KO018

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kognitionsvetenskap: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslutad av: Prefekten vid institutionen för psykologi, 2013-03-01

Reviderad av: Prefekten, 2018-06-18

Innehåll

Inom kursen genomför den studerande, under handledning med självständigt ansvar, ett forskningsarbete på avancerad nivå. Innehållslig fördjupning sker inom områden som återspeglar utbildningens forskningsområden. Kursen ger färdighetsträning avseende formulering av frågeställningar och hypoteser, undersökningsplanering, prövning, analys samt avseende rapportering genom uppsatsskrivande och ett seminarium. Uppsatsen behandlas på samma sätt som en vetenskaplig disputation där rollerna som opponent och respondent tränas.

Förväntade studieresultat

Efter kursen ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse

•    De teorier och begrepp som är relevanta för det valda ämnesområdet

Färdighet och förmåga

•    Söka relevant litteratur i databaser,
•    Sammanställa en kunskapsöversikt inom ett ämnesområde,
•    Formulera en eller flera frågeställningar och hypoteser som bygger på aktuell empirisk och/eller teoretisk kunskap inom det valda området för det självständiga arbetet,
•    Lägga upp en studie utifrån problemställning med avseende på design och metod samt att genomföra detta,
•    Välja adekvata analysmetoder, genomföra analys samt dra rimliga slutsatser därav,
•    Skriva en vetenskaplig uppsats i ett för det aktuella forskningsområdet vedertaget format, och registrera rapporten i DiVA,

Värderingsförmåga och förhållningssätt

•    Förhålla sig kritiskt till sina egna resultat,
•    Tillämpa relevanta forskningsetiska principer,
•    Försvara sitt arbete vid ventileringsseminarium vilket innebär att sakligt kunna diskutera styrkor och svagheter samt beakta det egna perspektivets och sammanhangets betydelse,
•    Genomföra opposition och på ett sakligt och informativt sätt presentera och diskutera styrkor och svagheter i andras arbeten.

 

Behörighetskrav

Avslutade kurser inom huvudområdet kognitionsvetenskap eller motsvarande om 90 hp, varav 30 hp på avancerad nivå inom huvudområdet kognitionsvetenskap inklusive kurserna Vetenskapliga perspektiv och forskningsdesign, 7.5 hp, Högre kognitiva funktioner, 7.5 hp, Språk, hjärna och kognition, 7.5 hp samt Medvetandets problem: filosofiska och empiriska aspekter, 7.5 hp, eller motsvarande.

En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).

Undervisningens upplägg

Den studerande arbetar i nära samarbete med handledare och/eller forskargrupp. Ämne
för det självständiga arbetet väljs inom någon av den aktuella institutionens forskningsinriktningar. Kursen omfattar också ett antal seminarier. Handledning ges inom ramen för de tider som gäller för uppsatskursen.

Examination

Examinationen utgörs av fem delar: ett uppsats-pm, en skriftlig uppsats, försvar av den egna uppsatsen, en presentation och kritisk diskussion (opponering) av någon annans uppsats samt registrering av uppsatsen i DiVA. Uppsats-PM skrivs inför, och godkänns i samband med, ett seminarium. Det skriftliga uppsatsarbetet presenteras och försvaras av studenten vid ett ventileringsseminarium där även det muntliga försvaret bedöms. Vidare krävs godkänd genomförd presentation och opponering på en annan uppsats. Examination av det självständiga arbetet sker genom granskning i en uppsatskommitté. Ett sammanvägt betyg sätts på dels arbetsprocessen, dels den färdiga rapporten, med något av betygen underkänd, godkänd och väl godkänd. För uppsats-pm, opponering, presentation och försvar av egen uppsats samt publicering i DiVA ges betygen Godkänt och Underkänt på respektive del.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle enligt fastställt schema. Studenten har möjlighet att genomföra prov vid totalt fem tillfällen. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap.22 §). Begäran om ny examinator ställs till nämnden för grundutbildning, institutionen för psykologi.

TILLGODORÄKNANDE
Ansöka om tillgodoräknande kan göras av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis kommer detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan.
För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.