"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Magisteruppsats i konst- och bildvetenskap, 30 hp

Engelskt namn: Master Thesis in Art History and Visual Studies

Denna kursplan gäller: 2022-01-17 och tillsvidare

Kurskod: 1KB018

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Konst- och bildvetenskap: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen

Betygsskala: Tregradig skala

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2021-09-10

Innehåll

Kursen ger fördjupade kunskaper inom det konst- och bildvetenskapliga fältet, specifikt avseende historiografi och forskningsmetodologi. Kursen innehåller tre moduler varav den sista utgör ett självständigt vetenskapligt arbete om 15 hp. En fullföljd kurs om 30 hp utgör examensarbete för en magisterexamen i Konst- och bildvetenskap.
 
Kursens tre moduler innefattar följande innehåll:
 
Modul 1: Konstvetenskaplig historiografi, 7,5 hp
Art Historical Historiography, 7,5 hp
 
Varje vetenskapligt område har påverkats av diskurser som präglat hur historien skrivits, vilka områden som undersökts och vad som exkluderats ur kanon. Modulen Konstvetenskaplig historiografi undersöker de diskurser som påverkat historieskrivning inom konst- och bildvetenskapen, samt vilka diskurser som är verksamma idag. Modulen ger insikt om den vetenskapliga tradition studenten ingår i och hur forskaren aktivt kan medvetandegöra historiografiska positioner. Modulen behandlar de senaste hundra årens historiografi inom konst- och bildvetenskap genom tematiseringar som kanon, representation, globalisering samt den visuella och materiella vändningen.
 
 
Modul 2: Bilden som vetenskaplig källa, 7,5 hp

Images as scientific resources, 7,5 hp
 
Modulen Bilden som vetenskaplig källa behandlar bilders betydelsefunktioner i forskningsprocesser och i vetenskapliga publikationer. Bilder utgör ofta en viktig del i ett forskningsmaterial, även då de inte är den direkta empirin. Det kan förekomma i form av arkivalier vilka har betydelse för tolkningen av en kontext eller ett händelseförlopp, i form av illustrationer som tolkas som tecken på diskurser, eller i form av tabeller som används för visuell strukturering av forskningsmaterialet - för att bara nämna några sammanhang. Genom konst- och bildvetenskapliga metoder diskuteras hur bilder kan inverka på forskningsprocessen och hur representation och hållbara perspektiv kan synliggöras genom bildmedvetenhet.
 
 
Modul 3: Magisteruppsats i Konst- och bildvetenskap, 15hp
First Year Master Thesis in Art History and Visual Studies, 15 hp
 
Studenten genomför i denna modul ett självständigt arbete inom huvudområdet Konst- och bildvetenskap. Modulen består i att studenten formulerar ett inom Konst- och bildvetenskap relevant problem samt egenhändigt genomför en vetenskaplig studie utifrån det. Uppsatsen försvaras vid ett slutseminarium vid terminens slut. Vid samma tillfälle ska studenten opponera på en annan uppsats. Uppsatsen är förberedande för forskarstudier och stort fokus läggs därför på att studenten aktivt söker information och samarbetar konstruktivt med handledare och andra studerande.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 

 • redogöra för historiografiska positioner inom konst- och bildvetenskap under 1900-talet till idag genom att identifiera olika utgångspunkter, drivande teser och funktioner i den övergripande konst- och bildvetenskapliga historiografin
 • diskutera samtida vetenskapliga positioneringar inom konst- och bildvetenskap
 • kritiskt granska en utvald tematisering av de historiografiska diskurser kursen presenterar
 • tolka olika typer av bildgenrer i vetenskapliga publikationer
 • diskutera bilders funktioner i den vetenskapliga processen och bilders samspel med vetenskapliga metoder
 • redogöra för olika metoder att tolka bilder
 • i en fördjupningsuppgift kritiskt granska en tematisering kring bilden som vetenskaplig källa
 • kritiskt förhålla sig till centrala tankegångar inom det konst- och bildvetenskapliga fältet
 • uppvisa färdighet i att självständigt planera och avgränsa en vetenskaplig studie genom att samla in och bearbeta ett empiriskt material för en uppsats på avancerad nivå
 • använda ett klanderfritt akademiskt språkbruk, medvetet arbeta med vetenskaplig akribi, samt uppvisa färdighet i vetenskapligt skrivande utifrån konst- och bildvetenskapliga frågeställningar, metoder och teorier
 • aktivt kunna föra och initiera vetenskapliga samtal
 • kritiskt granska och ge konstruktiv återkoppling på andra studenters uppsatser 

Behörighetskrav

Kandidatexamen i konst-och bildvetenskap eller motsvarande. Svenska och engelska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av seminarier, föreläsningar, skriftliga och muntliga övningar samt självständigt utförda skriftliga och muntliga redovisningar. Därtill krävs självstudier av kurslitteratur samt självständigt arbete i arkiv, databaser och/eller fältstudier. Den sista modulen innebär obligatorisk handledning, i grupp och/eller enskilt. Information och inlämningar av uppgifter sker genom digital lärplattform. Undervisning via digitalt mötesforum kan förekomma.
 
Studenten har rätt till handledning enbart under den tidsperiod som uppsatskursen omfattar.
 
För den som är registrerad på kurs och har en funktionsnedsättning finns resurser för särskilt stöd. För mer information, kontakta Studentcentrum.

Examination

Modul 1 examineras genom aktivt deltagande vid seminarier samt genom att studenten skriver ett paper samt ger skriftlig feedback på en annan students paper.
Inlämningsdatum för skriftlig feedback gäller som tentamensdatum. För de examinerande uppgifterna ges betygsomdömena Godkänd, Väl godkänd eller Underkänd.
 
Modul 2 examineras genom aktivt deltagande vid seminarier samt genom att studenten skriver ett paper samt genomför en muntlig presentation. Inlämningsdatum för skriftlig inlämningsuppgift gäller som tentamensdatum. För de examinerande uppgifterna ges betygsomdömena Godkänd, Väl godkänd eller Underkänd.
 
Modul 3 examineras genom aktivt deltagande vid seminarier, vid handledning samt genom slutversionen av uppsatsen, inlämnad vid slutseminariet. Betygsomdöme sätts på den version som inlämnas till slutseminarium. På modulen ges betygen Godkänd, Väl godkänd eller Underkänd. Om uppsatsen inte når Godkänt ges studenten möjlighet att komplettera sin uppsats utifrån synpunkter som ges i samband med slutseminariet. Om students uppsats därefter fortfarande bedöms vara icke komplett, måste student på nytt behandla sin uppsats på ett slutseminarium.
För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända.
 
Examination sker fortlöpande enligt graderna Väl Godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas vid behov ytterligare ett provtillfälle senast två månader efter det ordinarie provtillfället (tre månader efter provtillfället om det ordinarie provtillfället är i maj eller juni), samt ett uppsamlingsprovtillfälle inom ett år från det ordinarie provtillfället.

En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet.

På kursen som helhet ges betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U). För betyget väl godkänd på hela kursen fordras betyget Väl godkänd på minst 22,5 av kursens högskolepoäng, samt betyget Godkänd på resterande högskolepoäng. Den som godkänts i prov får ej undergå prövning för högre betyg.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov.
Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Den som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för högre betyg. Studerande som registrerats på en kurs och har registrerade poäng i Ladok på kursen har rätt att examineras på kursen och dess kursmoduler upp till två år efter första registreringsdatum. Den studerande får tentera minst fem gånger på varje delmoment. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos utbildningsledaren vid Humanistisk fakultet begära annan examinator.
 
Tillgodoräknande
Den student som önskar tillgodogöra utbildning som inhämtats vid annan institution eller annan högskola (svensk/utländsk) skall göra detta i den ordning som beskrivs i beslutet Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr. 545-3317-02).
 
Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. I ansökan ska anges vilken modul eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 3

Observera att kurslitteratur kan tillkomma, dock senast två månader före kursstart.

Modul 1: Konstvetenskaplig historiografi

Bal Mieke
Quoting Caravaggio : contemporary art, preposterous history
Chicago, Ill. : University of Chicago Press : 1999 : xv, 305 s. :
ISBN: 0-226-03556-5
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: s. 1-25 (25 s) https://search.ub.umu.se/permalink/46UMEA_INST/1v5n3j5/alma990007220520404996

The global art world : audiences, markets, and museums
Belting Hans, Buddensieg Andrea, Araújo Emanoel
Ostfildern : Hatje Cantz : 2009 : 407 s. :
ISBN: 9783775724074
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: (20 s) Weibel, Peter: “Global Art: Rewritings, Transformations, and Translations. Thoughts on the Project GAM", https://search.ub.umu.se/permalink/46UMEA_INST/1v5n3j5/alma990019473960404996

Harris, Jonathan
Writing Back to Modern Art
Fried, and Clark : 2005 :
Writing Back to Modern Art
Obligatorisk
Läsanvisning: Introduction" (s 1-40) samt eget val av ett kapitel (ca 25s), (65 s) https://search.ub.umu.se/permalink/46UMEA_INST/1v5n3j5/alma9921349301704996

Jones Amelia
The feminism and visual culture reader
2. ed. : London : Routledge : cop. 2010 : xxxv, 693 s. :
ISBN: 0-415-54370-3 (pbk.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Introduction. Conceiving the intersection of feminism and visual culture", kapitel 1: Rosemary Betterton, "Feminist viewing: viewing feminsim", kapitel 14 Bell Hooks, “The Oppositional Gaze. Black female spectators" (23 s) https://search.ub.umu.se/permalink/46UMEA_INST/1v5n3j5/alma990012139200404996

Miller Peter N.
Cultural histories of the material world
Ann Arbor : The University of Michigan Press : [2013] : xv, 295 pages :
ISBN: 9780472118915
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Kap 2, 5, 10, 11, 13 (35 s) https://search.ub.umu.se/permalink/46UMEA_INST/1l5esu/cdi_scopus_primary_606716337

Mitchell W. J. T.
What do pictures want? : the lives and loves of images
Chicago : University of Chicago Press : 2005 : xxi, 380 s., [16] pl.-s. i färg :
http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0616/2004008501-b.html
ISBN: 9780226532455
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Kapitel 2, s. 28-56 (28 s) https://search.ub.umu.se/permalink/46UMEA_INST/1v5n3j5/alma990010268560404996

Rampley Matthew
Art history and visual studies in Europe [Elektronisk resurs] : transnational discourses and national frameworks
Leiden : BRILL : 2012 : 567 p. :
ISBN: 9789004231702
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: s. 1-246, 421-438 (364 s) https://search.ub.umu.se/permalink/46UMEA_INST/1v5n3j5/alma9921373733104996

The question of gender [Elektronisk resurs] : Joan W. Scott's critical feminism
Butler Judith, Weed Elizabeth
Bloomington, IN : Indiana University Press : 2011 : 1 online resource (336 p.) :
ISBN: 9780253001535
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Sheriff, Mary D., "Seeing Beyond the Norm. Interpreting Gender in the Visual Arts", (26 s) https://search.ub.umu.se/permalink/46UMEA_INST/1v5n3j5/alma9921347575304996

Blond och blåögd : vithet, svenskhet och visuell kultur = Blond and blue-eyed : whiteness, Swedishness, and visual culture
Werner Jeff, Björk Tomas
Göteborg : Göteborgs konstmuseum : 2014 : 392 s. :
Fulltext
ISBN: 9789187968877
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: s. 32-176 (varannan sida engelsk översättning, totalt ca 70 s) https://search.ub.umu.se/permalink/46UMEA_INST/1v5n3j5/alma990020781560404996

Referenslitteratur

Modul 2: Bilden som vetenskaplig källa

Re-imagining crisis reporting: Professional ideology of journalists and citizen eyewitness images
Andén-Papadopoulos, K. , Pantti, M
Journalism - Theory, Practice & Criticism, 14:7 : 2013 :
Journalism - Theory
Obligatorisk
Läsanvisning: 960-977 (17 s) https://search.ub.umu.se/permalink/46UMEA_INST/1l5esu/cdi_crossref_primary_10_1177_1464884913479055

The technical image : a history of styles in scientific imagery
Bredekamp Horst, Dünkel Vera, Schneider Birgit
Chicago : The University of Chicago Press : 2015 : 198 pages :
ISBN: 9780226258843
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: (208 s)

Dahlgren Anna
Photography Reframed
Culture unbound : 2016 :
Photography Reframed
Obligatorisk
Läsanvisning: p.3-19, (15 s) https://search.ub.umu.se/permalink/46UMEA_INST/1l5esu/cdi_doaj_primary_oai_doaj_org_article_22ff79ed81c2428ab827daebaf8e8e32

Dahlgren Anna
Fotoalbum och arkivpraktiker : ett medieperspektiv på bildsamlingar
Ingår i:
Rig
Stockholm : Svenska teknologföreningens förlag : 1918- :
Obligatorisk
Läsanvisning: p. 65-78, (13 s) https://search.ub.umu.se/permalink/46UMEA_INST/1l5esu/cdi_btj_artikelsok_2041284

Jones Amelia.
Seeing differently [Elektronisk resurs] : a history and theory of identification and visual arts
London : Routledge : 2012 : 1 PDF-fil (254 s.) :
ISBN: 0203146816
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: s. 1-16

Newton Julianne H
Photojournalism Ethics, A 21st-Century Primal Dance of Behavior, Technology, and Ideology
Ingår i:
The Routledge handbook of mass media ethics
New York, NY : Routledge : 2020 : PDF (xv, 534 pages) : sid. 17 :
Obligatorisk

Manghani Sunil
Image studies [Elektronisk resurs] : theory and practice
Abingdon, Oxon : Routledge : 2013 : PDF (xxix, 271 p. :
ISBN: 9780203134917
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: https://search.ub.umu.se/permalink/46UMEA_INST/1v5n3j5/alma9921529536404996

Manovich, Lev
Visual Semiotics, Media Theory, and Cultural Analytics
Theories of Software Cultures : 2017 :
Theories of Software Cultures
Obligatorisk
Läsanvisning: 5 s

Jordanova Ludmilla
The look of the past [Elektronisk resurs] : visual and material evidence in historical practice
Johanneshov : MTM : 2014 : 1 CD-R :
Obligatorisk
Läsanvisning: (s. 1-34) https://search.ub.umu.se/permalink/46UMEA_INST/1v5n3j5/alma990012953470404996

Petersson, Sonya
Reframing the Concept of Illustration: Image, Text, and the Double Difference of Reproductive Media
Konsthistorisk tidskrift, 2020-10-01, Vol.89 (4) : 2020 :
Konsthistorisk tidskrift
Obligatorisk
Läsanvisning: p.273-292 (19 s)

Stoichiţă Victor Ieronim
The self-aware image : an insight into early modern meta-painting
Cambridge : Cambridge Univ. Press : 1997 : xv, 345 s. :
ISBN: 0-521-43393-2
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: s. 30-63, (33 s) https://search.ub.umu.se/permalink/46UMEA_INST/1v5n3j5/alma990005804690404996

Blond och blåögd : vithet, svenskhet och visuell kultur = Blond and blue-eyed : whiteness, Swedishness, and visual culture
Werner Jeff, Björk Tomas
Göteborg : Göteborgs konstmuseum : 2014 : 392 s. :
Fulltext
ISBN: 9789187968877
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: s. 326-358, (32) https://search.ub.umu.se/permalink/46UMEA_INST/1v5n3j5/alma990020781560404996

Modul 3: Magisteruppsats i Konst- och bildvetenskap

D'Alleva Anne
How to write art history
London : Laurence King : 2006 : 176 s. :
ISBN: 9781856694889
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: 171 s) https://search.ub.umu.se/permalink/46UMEA_INST/1v5n3j5/alma990009790260404996

Konsten att skriva en fotnot : vetenskaplig formalia för humanister
Götlind Anna, Linnarsson Magnus
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 106 s. :
ISBN: 9789144103365
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: (106 s) https://search.ub.umu.se/permalink/46UMEA_INST/1v5n3j5/alma990019414840404996

Preziosi Donald
The art of art history [Elektronisk resurs] : a critical anthology
New ed. : Oxford : Oxford University Press : 2009 : vii, 591 p. :
ISBN: 019155202X
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: s. 7-11, 317-509 (197 s) https://search.ub.umu.se/permalink/46UMEA_INST/1v5n3j5/alma9921355263504996

Trost Jan
Att skriva uppsats med akribi
4., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 96 s. :
ISBN: 9789144101170
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: (96 s) https://search.ub.umu.se/permalink/46UMEA_INST/1v5n3j5/alma990016729520404996