Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 31 mars 2021)

printicon
Kursplan:

Magisteruppsats i kulturanalys, 15 hp

Engelskt namn: Magister Thesis in Cultural Analysis

Denna kursplan gäller: 2018-01-15 och tillsvidare

Kurskod: 1KA070

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kulturanalys: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2015-10-16

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för kultur- och medievetenskaper, 2017-08-28

Innehåll

Kursen innebär att studenten under handledning skriver ett självständigt uppsatsarbete i kulturanalys om 15 hp där studenten ska formulera en forskningsuppgift, skapa och analysera ett empiriskt material och presentera detta i form av en vetenskaplig studie med god teoretisk nivå. Uppsatsämne utformas i samråd med kursansvarig lärare eller handledare. Skrivandet som process utgör en central del i uppsatsarbetet. Kursen utgör ett examensarbete för en magisterexamen i kulturanalys. Kursen kan läsas som fristående kurs eller som del av termin 2 på HAKMM Masterprogram i kultur- och medievetenskap.

Förväntade studieresultat

Studenten ska efter avslutad kurs ha visat
Kunskap och förståelse
 • överblick och fördjupade kunskaper om det ämne som behandlas i uppsatsen
 • god överblick över den aktuella vetenskapliga litteraturen relevant för uppsatsämnet
Färdighet och förmåga
 • förmåga att formulera ett vetenskapligt problem, samt utifrån relevant källmaterial och med relevant metod studera och analysera detta problem
 • förmåga att formulera en kulturanalytisk frågeställning som är tydligt formulerad, vetenskapligt relevant och väl avgränsad
 • god förmåga att samla, skapa och bearbeta empiriskt material
 • god förmåga att diskutera empiriskt material med teoretiska begrepp och perspektiv
 • god förmåga att analysera, reflektera och att presentera slutsatser som är väl underbyggda av tydlig argumentation
 • förmåga att på ett tydligt och integrerat sätt beskriva den kunskap som är relevant för den frågeställning som uppsatsen behandlar
 • god förmåga att skriva en kulturanalytisk text av god språklig kvalitet
 • förmåga att skriva en väl disponerad och tydlig kulturanalytisk uppsats
 • förmåga att behandla formalia på ett konsekvent sätt och i enlighet med vedertagna normer
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • förmåga att kritiskt granska och värdera ett annat uppsatsarbete muntligt och/eller skriftligt med hänsyn till vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
 • god förmåga att värdera källmaterial i enlighet med källkritiska kriterier
 • förmåga att i ett självständigt arbete identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Behörighetskrav

Kandidatexamen i kulturanalys eller motsvarande. Eng A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av seminarier, självstudier, handledning individuellt och/eller i grupp. Om kursen består av enstaka studenter eller om den ges via internet kommer undervisningen att bestå av självstudier och handledning. I de fall närvaro vid seminarier är obligatoriska, det vill säga av examinerande karaktär, anges detta särskilt i schemat.

Studenten har rätt till handledning enbart under den tidsperiod som uppsatskursen omfattar. För den som är registrerad på kurs och har en funktionsnedsättning finns resurser för särskilt stöd. Kontakta Studentcentrum för mer information.
 

Examination

Kursens examineras genom uppsatsen, som läggs fram för granskning vid ett seminarium. Deltagande i seminarium är obligatoriskt.

På kursen ges betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Student som godkänts i prov får ej undergå prövning för högre betyg.

Studerande som registrerats på kursen skall kunna examineras på kursen upp till två år efter första registreringsdatum.

Den studerande får genomgå prov högst fem gånger. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära annan examinator.

Tillgodoräknande
Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För mer information, se: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med en annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga Studierektor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Litteratur

Giltig från: 2018 vecka 3

Momen 1. Examensarbete, 15 hp

Momentets litteratur väljs i samråd med handledare.