Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Magisteruppsats i medie- och kommunikationsvetenskap, 15 hp

Engelskt namn: Magister Thesis in Media and Communication Studies

Denna kursplan gäller: 2018-01-15 och tillsvidare

Kurskod: 1KO070

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Medie- och kommunikationsvetenskap: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2015-10-16

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för kultur- och medievetenskaper, 2017-08-28

Innehåll

Under kursen gör den studerande en vetenskaplig undersökning som ska resultera i en uppsats på magisternivå. Medier, kommunikation eller journalistik studeras utifrån forskningsfrågor som kan röra produktion, arbetsprocesser, innehåll eller publik. Examensarbetet utgår från och bygger vidare på studentens samlade kunskaper från kandidatnivå. Kursen kan läsas som fristående kurs eller som del av termin 2 på HAKMM Masterprogram i kultur- och medievetenskap.

Förväntade studieresultat

Studenten ska efter avslutad kurs ha visat
Kunskap och förståelse
 • överblick och fördjupade kunskaper om det ämne som behandlas i uppsatsen
 • god överblick över den aktuella vetenskapliga litteraturen relevant för uppsatsämnet
Färdighet och förmåga
 • förmåga att formulera ett vetenskapligt problem, samt utifrån relevant källmaterial och med relevant metod studera och analysera detta problem
 • förmåga att tydligt formulera en medie- och kommunikationsvetenskaplig frågeställning som är vetenskapligt relevant och väl avgränsad
 • förmåga att skriva en väl disponerad och tydlig medie- och kommunikationsvetenskaplig uppsats
 • god förmåga att analysera, reflektera och att presentera slutsatser som är väl underbyggda av tydlig argumentation
 • förmåga att på ett systematiskt sätt söka efter information
 • förmåga att på ett tydligt och integrerat sätt beskriva den kunskap som är relevant för den frågeställning som uppsatsen behandlar
 • förmåga att skriva en medie- och kommunikationsvetenskaplig text av god språklig kvalitet
 • förmåga att behandla formalia på ett konsekvent sätt och i enlighet med vedertagna normer
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • förmåga att kritiskt granska och värdera ett annat uppsatsarbete muntligt och/eller skriftligt med hänsyn till vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
 • god förmåga att värdera källmaterial i enlighet med källkritiska kriterier
 • förmåga att i ett självständigt arbete identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och ta ansvar för sin kunskapsutveckling

Behörighetskrav

Kandidatexamen i medie- och kommunikationsvetenskap eller motsvarande. Eng A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av seminarier, självstudier, handledning i grupp. Om kursen består av enstaka studenter eller om den ges via internet kommer undervisningen bestå av självstudier och handledning. I de fall närvaro vid seminarier är obligatoriska anges detta särskilt i schemat.

Studenten har rätt till handledning enbart under den tidsperiod som uppsatskursen omfattar.

För den som är registrerad på kurs och har en funktionsnedsättning finns resurser för särskilt stöd. För mer information, se: http://www.student.umu.se/under-studietiden/funktionsnedsattning/

 

Examination

Kursens examineras genom uppsatsen, som läggs fram för granskning vid ett seminarium. Deltagande i seminarium är obligatoriskt. På kursen ges betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Den som godkänts i prov får ej undergå prövning för högre betyg.

Studerande som registrerats på kursen kan examineras på kursen upp till två år efter första registreringsdatum. Den studerande får tentera högst fem gånger på delmomentet. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära annan examinator.

Tillgodoräknande
Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För mer information kontakta Studentcentrum, http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden/

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med en annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga Studierektor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Litteratur

Giltig från: 2018 vecka 3

Moment 1. Examensarbete (15 hp)

Referenslitteratur

Backman Jarl
Rapporter och uppsatser
3., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 223 s. :
ISBN: 9789144097329
Se Umeå UB:s söktjänst

Uppsatshandbok : [hur du lyckas med din uppsats]
Ekengren Ann-Marie, Hinnfors Jonas
2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 138 s. :
ISBN: 978-91-44-07490-0
Se Umeå UB:s söktjänst

Forskningsmetodikens grunder : att planera, genomföra och rapportera en undersökning
Patel Runa, Davidson Bo
4., [uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 149 s. :
ISBN: 978-91-44-06868-8
Se Umeå UB:s söktjänst

Från nyfikenhet till systematisk kunskap : kvalitativ forskning i praktiken
Tjora Aksel, Torhell Sven-Erik
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 196 s. :
ISBN: 978-91-44-07768-0
Se Umeå UB:s söktjänst

Widerberg Karin
Kvalitativ forskning i praktiken
Lund : Studentlitteratur : 2002 : 232 s. :
ISBN: 91-44-01828-2
Se Umeå UB:s söktjänst

Widerberg Karin
Vetenskapligt skrivande : kreativa genvägar
Lund : Studentlitteratur : 2003 : 103 s. :
ISBN: 91-44-03040-1 : 247:00
Se Umeå UB:s söktjänst

Momentets litteratur väljs i samråd med handledare.