Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Magisteruppsats i pedagogisk yrkesverksamhet, 15 hp

Engelskt namn: Thesis at advanced level in Educational profession

Denna kursplan gäller: 2018-07-16 och tillsvidare

Kurskod: 6ES099

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Pedagogisk yrkesverksamhet: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2019-02-27

Innehåll

Inom ramen för det forskningsområde den magisterstuderande fördjupat sig i under tidigare kurs genomförs ett självständigt magisterarbete i form av en studie som kännetecknas av en praktiknära forskningsansats. En godkänd forskningsplan att utgå från ska finnas vid kursstart. I kursen ingår även att försvara eget arbete och kritiskt granska/opponera på andras arbeten med särskilt fokus på den praktiknära forskningsprocessens specifika förutsättningar för utveckling i skola och förskola. Kursen riktar sig till erfarna lärare med intresse för att arbeta med skolans utveckling och praktiknära studier.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
  • visa kunskap och förståelse för genomförande av praktiknära forskning i skolan,
  • ha såväl överblick över området som fördjupade kunskaper och insikter i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete i skolan,
  • visa fördjupad metodkunskap inom området praktiknära forskning i skolan. 
Färdighet och förmåga
  • visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser och frågeställningar,
  • visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra en kvalificerad studie inom givna tidsramar,
  • visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser,
  • visa förmåga att kommunicera ny kunskap i dialog med såväl den egna skolenheten som vetenskapssamhället,
  • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete i skolan. 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete i skolan,
  • visa insikt om den praktiknära forskningens möjligheter och begränsningar och dess roll i samhället.

Behörighetskrav

Lärarexamen om minst 180 hp (grundlärar-, ämneslärar-, yrkeslärar-, förskollärar- eller motsvarande äldre examen) samt minst fyra års lärarerfarenhet efter avlagd examen, omfattande minst halvtid, vilket ska styrkas genom intyg. För behörighet krävs även Vetenskaplig teori och metod 1, 7,5 hp samt Vetenskaplig teori och metod 2, 7,5 hp eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs på 25 procents studietakt för att möjliggöra att kursen kan integreras med yrkespraktiken. Kursen består av seminarier, forskningscirklar, enskild handledning och självständigt arbete samt genomförande och presentation av magisteruppsats. Studieort är Piteå och obligatoriska fysiska träffar förekommer på kursen om inte annat anges. Kursen bedrivs med stöd av informations- och kommunikationsteknik.

Examination

Kursens förväntade studieresultat examineras i enlighet med nedanstående föreskrifter. Den studerandes kunskaper prövas både muntligt och skriftligt. Vid betygsättning används något av betygen väl godkänd (VG), godkänd (G) eller underkänd (U). För betyget väl godkänd läggs vid bedömningen särskild vikt vid att den studerande visar en hög grad av självständighet, medvetenhet och fördjupad förmåga i förhållande till de förväntade studieresultaten. För att få betyget godkänd (G) på kursen krävs att alla examinationer bedömts som godkända (G) För att erhålla väl godkänt (VG) på kursen krävs att uppsatsen bedömts som väl godkänd (VG).
 
Studerande som underkänts har rätt till förnyad examination. Den studerande har rätt att examineras två år efter förstagångsregistrering på kursen. Studerande som underkänts två gånger har rätt att hos humanistisk fakultet begära att annan lärare utses som examinator. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (6 kap. 22 §, HF). Begäran om ny examinator ställs till Humanistiska fakultetsnämnden.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
 
Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 6-8 §§ samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/
Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 25

I uppsatsskrivandet utgår du från den obligatoriska litteraturen du tidigare haft i magisterkurserna och framförallt kompletterar med litteratur som passar ditt valda examensämne. Vald egen litteratur ska omfatta ca 1000-1500 sidor.

Andersson Fia
Att utmana erfarenheter : kunskapsutveckling i en forskningscirkel
Stockholm : Institutionen för individ, omvärld och lärande, Lärarhögskolan, Stockholm : 2007 : 234 s. :
urn:nbn:se:su:diva-7196
ISBN: 9789171555328
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: s. 35-41, 191-208

Kollegahandledning med kritiska vänner
Lauvås Per, Lycke Kirsten Hofgaard, Handal Gunnar, Fredholm Elisabet
Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2016] : 262 sidor :
ISBN: 978-91-44-11464-4
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Att skriva en bra uppsats.
Rienecker Lotte, Stray Jørgensen Peter, Hedelund Lis, Nordli Harald
1. uppl. : Malmö : Liber : 2002 : 284 s. :
ISBN: 91-47-06217-7
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst