Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Måltider ur ett historiskt perspektiv I - Mat, dryck och värdskap, 7,5 hp

Engelskt namn: Meals and eating in history 1 - Food, beverages and hospitality

Denna kursplan gäller: 2017-09-25 och tillsvidare

Kurskod: 2MR064

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Måltids- och restaurangvetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

Beslutad av: Föreståndaren, 2017-09-27

Innehåll

Kursen analyserar måltidens historiska och ekonomiska perspektiv från förhistoria till antiken. Kursen tar avstamp i Anatolien där många gravar berättar om vilka livsmedel som fick följa med den döde till livet efter detta. Dessa fynd har tolkats som en spegel av den kosthållning och matproduktion som fanns i detta livet. Kursen fortsätter med de Mesopotamiska, Egyptiska och Asiatiska civilisationerna. De teknologiska framsteg som gjordes för bearbetning av livsmedels hållbarhet kommer att ha en central roll i kursen. Livsmedel och råvaror producerades inte enbart för att hamna på det egna bordet utan hade även stor betydelse för de olika civilisationernas handel, både land- och vattenvägen. Kursen kommer att behandla både mat- och dryck i de ovan nämnda civilisationerna. Kursen är en fördjupning till kursen matkultur och samhälle som är på grundnivå.
 
Kursen är indelad i två moment
 1. Måltiden ur ett historiskt perspektiv (Meals and eating in history I) 4,5 hp
 2. Måltidshistorisk uppgift (Meal historical project work I) 3 hp
 
Moment 1. Måltiden ur ett historiskt perspektiv 4,5 hp
Detta moment består av föreläsningar varvat med reflektionsuppgift, forumdiskussioner samt en skriftlig tentamen.

Moment 2. Måltidshistorisk undersökning 3 hp
I moment två arbetar studenten med en individuell uppgift som är baserad på moment ett.
 

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs skall den studerande kunna:
Kunskap och förståelse
 • Ha kunskaper om matens och måltidens betydelser i de tidiga civilisationerna. (Moment 1)
Färdighet och förmåga
 • Kunna redogöra för skillnader och mönster av mat och måltider mellan de olika tidiga civilisationerna. (Moment 1 och 2)
 • Kunna reflektera och diskutera historiska förändringar i måltider genom perspektiv som värdskap, mat och dryck. (Moment 1 och 2)
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Visa ett reflekterande förhållningssätt genom att kritiskt diskutera händelser, fakta och mönster från de olika epoker, samt ställa dessa mot varandra. (Moment 2)

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs filosofie kandidatexamen eller yrkesexamen om minst 180 hp. Innehållet i behörighetsgivande utbildning ska ha relevans för gastronomisk forskning, tex inom måltids- och restaurangvetenskap, kostvetenskap, etnologi, företagsekonomi, psykologi, design, ekonomisk-historia, historia och arkeologi, varav minst 15 högskolepoäng utgörs av ett självständigt examensarbete.
 

Undervisningens upplägg

Undervisningen är nätbaserad och består av skriftliga instruktioner på kurswebben, föreläsningar, egna litteraturstudier, diskussionsuppgifter i forum samt individuella skriftliga inlämningar.
 

Examination

Moment 1. Måltiden ur ett historiskt perspektiv
Moment ett examineras fortlöpande genom deltagande i diskussionsforum samt genom en individuell skriftlig hemtentamen.
 
Moment 2. Måltidshistorisk undersökning
Andra momentet examineras genom en individuell skriftlig uppgift.
 
Detaljerade instruktioner för examinationer ges vid kursstart via utbildningsplattformen.
 
Betyg på kursen sätts först när alla moment är godkända. Betygsskalan för moment 1 består av betygen Underkänd (U) och Godkänd (G). Moment 2 består av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). För betyget Väl godkänt på hel kurs krävs betyget godkänt på moment ett samt betyget Väl godkänt på moment två.
 
Eventuella kompletteringar ska ske efter kursansvarigs anvisning inom den tid som kursansvarig anger. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle och uppsamlingstillfälle. Därefter hänvisas studenter till nästföljande kurs. Den som godkänts i ett prov får inte undergå förnyat prov för högre betyg. Studerande, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av kurs, har rätt att begära att annan examinator utses, om inte särskilda skäl talar emot det. Sådan begäran lämnas skriftligen till föreståndaren för Enheten för Restauranghögskolan. 
 
Tillgodoräknande
Tillgodoräknande av kurs i examen prövas individuellt enligt universitetets tillgodoräknandeordning, se länk: http://www.umu.se/studentcentrum/regler_riktlinjer/index.html
 

Litteratur

 • Giltig från: 2018 vecka 33

  Bottéro Jean
  The oldest cuisine in the world : cooking in Mesopotamia
  Chicago : University of Chicago Press : 2004. : 133 s. :
  ISBN: 0-226-06735-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  McGovern Patrick E.
  Ancient wine : the search for the origins of viniculture
  Princeton : Princeton University Press : 2003. : xi, 365 s., [8] pl.-s. i färg :
  ISBN: 0-691-07080-6-
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Kap 1-4, s 1-84, kap 5-7, s. 85-206

  McGovern Patrick E.
  Uncorking the past : the quest for wine, beer, and other alcoholic beverages
  Berkeley, Calif. : University of California Press : 2009 : xv, 330 p., [8] p. of plates :
  ISBN: 0520253795
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Kap. 1-4

  Alcock Joan P.
  Food in the ancient world
  Westport, Conn. : Greenwood Press : 2006. : xxxii, 276 s. :
  ISBN: 0313330034
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Kap 1 s. 1-20, kap 2, s.31-102, kap 3, s.103-123, kap 4, s. 136-149

  Food in the ancient world
  Wilkins John, Hill Shaun
  Malden, MA : Blackwell Pub. : 2006 : 300 s. :
  http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0513/2005013069.html
  ISBN: 978-063-123-550-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Kap 1-6

  Unwin Tim
  Wine and the vine : an historical geography of viticulture and the wine trade
  London : Routledge : 1991 : 409 s. :
  ISBN: 0-415-03120-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar tillkommer

 • Giltig från: 2017 vecka 39

  Bottéro Jean
  The oldest cuisine in the world : cooking in Mesopotamia
  Chicago : University of Chicago Press : 2004. : 133 s. :
  ISBN: 0-226-06735-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  McGovern Patrick E.
  Ancient wine : the search for the origins of viniculture
  Princeton : Princeton University Press : 2003. : xi, 365 s., [8] pl.-s. i färg :
  ISBN: 0-691-07080-6-
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Kap 1-4, s 1-84, kap 5-7, s. 85-206

  McGovern Patrick E.
  Uncorking the past : the quest for wine, beer, and other alcoholic beverages
  Berkeley, Calif. : University of California Press : 2009 : xv, 330 p., [8] p. of plates :
  ISBN: 0520253795
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Kap. 1-4

  Alcock Joan P.
  Food in the ancient world
  Westport, Conn. : Greenwood Press : 2006. : xxxii, 276 s. :
  ISBN: 0313330034
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Kap 1 s. 1-20, kap 2, s.31-102, kap 3, s.103-123, kap 4, s. 136-149

  Food in the ancient world
  Wilkins John, Hill Shaun
  Malden, MA : Blackwell Pub. : 2006 : 300 s. :
  http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0513/2005013069.html
  ISBN: 978-063-123-550-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Kap 1-6

  Artiklar tillkommer