"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Måltider ur ett historiskt perspektiv II - Mat, dryck, värdskap, 7,5 hp

Engelskt namn: Meals and eating in history II - Food, beverages and hospitality

Denna kursplan gäller: 2017-10-09 och tillsvidare

Kurskod: 2MR065

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Måltids- och restaurangvetenskap: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

Beslutad av: Föreståndaren, 2017-09-27

Innehåll

Kursen analyserar måltidens historiska och ekonomiska perspektiv från antiken till nutid. Kursen fortsätter där Måltider ur ett historiskt perspektiv I slutade, således studeras måltiden i Grekland, Rom, Arabvärlden innan fallstudier i Sverige görs. De teknologiska framsteg som gjordes för bearbetning av livsmedels hållbarhet har en central roll, likväl som ätande, drickande och gästfrihet. Livsmedel och råvaror producerades inte enbart för att hamna på det egna bordet utan hade även stor betydelse för de olika civilisationernas handel, både land- och vattenvägen. Kursen kommer att behandla både mat- och dryck i de ovan nämnda civilisationerna. Kursen är en fortsättning på Måltider ur ett historiskt perspektiv I.

Kursen är indelad i två moment:

 1. Måltiden ur ett historiskt perspektiv II 4,5 hp
 2. Måltidshistorisk undersökning II 3 hp

Moment 1. Måltiden ur ett historiskt perspektiv II 4,5hp
Detta moment består av föreläsningar varvat med litteraturstudier och reflektionsuppgift, forumdiskussioner samt en skriftlig tentamen.
 
Moment 2. Måltidshistorisk undersökning II 3hp
I moment två arbetar studenten med en individuell uppgift som är baserad på moment ett.

 

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs skall den studerande:
 
Kunskap och förståelse
Ha kunskaper om matens och måltidens betydelser från antiken till nutid. (Moment 1)

Färdighet och förmåga
Kunna redogöra för skillnader och mönster av mat och måltider under perioden från antiken till nutid. (Moment 1 och 2)
Kunna reflektera och diskutera historiska förändringar i måltider genom perspektiv som värdskap, mat och dryck. (Moment 1 och 2)

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Visa ett reflekterande förhållningssätt genom att kritiskt diskutera händelser, fakta och mönster från de olika epoker, samt ställa dessa mot varandra. (Moment 2)

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs filosofie kandidatexamen eller yrkesexamen om minst 180 hp. Innehållet i behörighetsgivande utbildning ska ha relevans för gastronomisk forskning, tex inom måltids- och restaurangvetenskap, kostvetenskap, etnologi, företagsekonomi, psykologi, design, ekonomisk-historia, historia och arkeologi, varav minst 15 högskolepoäng utgörs av ett självständigt examensarbete. Vidare krävs det genomgången kurs Måltider ur ett historiskt perspektiv I 7,5 hp, och minst betyget godkänd i moment 1 i kursen Måltider ur ett historiskt perspektiv I, 7, 5 hp

Undervisningens upplägg

Undervisningen är nätbaserad och består av skriftliga instruktioner på kurswebben, föreläsningar, egna litteraturstudier, diskussionsuppgifter i forum samt individuella skriftliga inlämningar.
 

Examination

Studenterna examineras dels genom individuell skriftlig uppgift där studenterna får välja ämne som ryms inom ramen för kursen, dels genom en skriftlig tentamen.
 
Moment 1. Måltiden ur ett historiskt perspektiv 4,5 hp
Moment ett examineras fortlöpande genom deltagande i diskussionsforum samt genom en individuell skriftlig hemtentamen.
 
Moment 2. Måltidshistorisk undersökning, 3 hp

Moment två examineras genom en individuell skriftlig uppgift.
 
Detaljerade instruktioner för examinationer ges vid kursstart via utbildningsplattformen.  
 
Betyg på kursen sätts först när alla moment är godkända. Betygsskalan för moment 1 består av betygen Underkänd (U) och Godkänd (G). Moment 2 består av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). För betyget Väl godkänt på hel kurs krävs betyget godkänt på moment ett samt betyget väl godkänt på moment två.
 
Eventuella kompletteringar ska ske efter kursansvarigs anvisning inom den tid som kursansvarig anger. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle och uppsamlingstillfälle. Därefter hänvisas studenter till nästföljande kurs. Den som godkänts i ett prov får inte undergå förnyat prov för högre betyg. Studerande, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av kurs, har rätt att begära att annan examinator utses, om inte särskilda skäl talar emot det. Sådan begäran lämnas skriftligen till föreståndaren för Enheten för Restauranghögskolan. 
 
Tillgodoräknande
Tillgodoräknande av kurs i examen prövas individuellt enligt universitetets tillgodoräknandeordning, se länk: http://www.umu.se/studentcentrum/regler_riktlinjer/index.html

Litteratur

 • Giltig från: 2018 vecka 33

  Alcock Joan P.
  Food in the ancient world
  Westport, Conn. : Greenwood Press : 2006. : xxxii, 276 s. :
  ISBN: 0313330034
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Kap 4, s 150-171 och kap 5-6 s. 181-253

  Mat är mer än mat - Samhällsvetenskapliga perspektiv på mat och måltider
  Bergström K, Jonsson I.M, Prell H, Wernersson I, Åberg Eds H
  Göteborgs universitet : 2015 :
  Onlineresurs
  Obligatorisk

  McGovern Patrick E.
  Ancient wine : the search for the origins of viniculture
  Princeton : Princeton University Press : 2003. : xi, 365 s., [8] pl.-s. i färg :
  ISBN: 0-691-07080-6-
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Kap. 10-12, s. 239-316

  McGovern Patrick E.
  Uncorking the past : the quest for wine, beer, and other alcoholic beverages
  Berkeley, Calif. : University of California Press : 2009 : xv, 330 p., [8] p. of plates :
  ISBN: 0520253795
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Kap. 1, 5-6

  Narratives of progress: Cooking and gender equality among Swedish men
  Neumann Nicklas, Gottzén Lucas, Fjellström Christina
  Journal of Gender Studies 26 (2) : 2015 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: s. 151-163

  Integration of ethnic food into Swedish rituals. The culture finess of tacos
  Solér Cecilia, Plazas Creixell Maite
  Appetite 58 (3) : 2012 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: s. 928-925

  På krogen med Linné : sjökrogar och svensk 1700-talsgastronomi
  Söderlind Ulrica, Wallbom Björn
  1. uppl. : Stockholm : Grenadine : 2008 : 187 s. :
  ISBN: 9789185329700
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: 187 s

  Food in the ancient world
  Wilkins John, Hill Shaun
  Malden, MA : Blackwell Pub. : 2006 : 300 s. :
  http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0513/2005013069.html
  ISBN: 978-063-123-550-7
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Kap 1-6, 7-9

  Unwin Tim
  Wine and the vine : an historical geography of viticulture and the wine trade
  London : Routledge : 1991 : 409 s. :
  ISBN: 0-415-03120-6
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Zaouali Lilia
  Medieval cuisine of the Islamic world : a concise history with 174 recipes
  [American ed.]. : Berkeley : University of California Press : c2007. : xxiv, 224 p., [16] p. of plates :
  ISBN: 9780520247833
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Medieval Arab cookery
  Rodinson Maxime., Arberry A. J.
  Devon, England : Prospect Books : 2006. : 527 p. :
  ISBN: 9780907325918
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Artiklar tillkommer

 • Giltig från: 2017 vecka 41

  Alcock Joan P.
  Food in the ancient world
  Westport, Conn. : Greenwood Press : 2006. : xxxii, 276 s. :
  ISBN: 0313330034
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Kap 4, s 150-171 och kap 5-6 s. 181-253

  Mat är mer än mat - Samhällsvetenskapliga perspektiv på mat och måltider
  Bergström K, Jonsson I.M, Prell H, Wernersson I, Åberg Eds H
  Göteborgs universitet : 2015 :
  Onlineresurs
  Obligatorisk

  McGovern Patrick E.
  Ancient wine : the search for the origins of viniculture
  Princeton : Princeton University Press : 2003. : xi, 365 s., [8] pl.-s. i färg :
  ISBN: 0-691-07080-6-
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Kap. 10-12, s. 239-316

  McGovern Patrick E.
  Uncorking the past : the quest for wine, beer, and other alcoholic beverages
  Berkeley, Calif. : University of California Press : 2009 : xv, 330 p., [8] p. of plates :
  ISBN: 0520253795
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Kap. 1, 5-6

  Narratives of progress: Cooking and gender equality among Swedish men
  Neumann Nicklas, Gottzén Lucas, Fjellström Christina
  Journal of Gender Studies 26 (2) : 2015 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: s. 151-163

  Integration of ethnic food into Swedish rituals. The culture finess of tacos
  Solér Cecilia, Plazas Creixell Maite
  Appetite 58 (3) : 2012 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: s. 928-925

  På krogen med Linné : sjökrogar och svensk 1700-talsgastronomi
  Söderlind Ulrica, Wallbom Björn
  1. uppl. : Stockholm : Grenadine : 2008 : 187 s. :
  ISBN: 9789185329700
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: 187 s

  Food in the ancient world
  Wilkins John, Hill Shaun
  Malden, MA : Blackwell Pub. : 2006 : 300 s. :
  http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0513/2005013069.html
  ISBN: 978-063-123-550-7
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Kap 1-6, 7-9

  Artiklar tillkommer