"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Måltids- och restaurangvetenskap 4, inriktning gastronomi och kreativ matlagning, 15 hp

Engelskt namn: Restaurant and Culinary Arts 4, Gastronomy and Creative Cooking

Denna kursplan gäller: 2020-01-06 och tillsvidare

Kurskod: 2MR054

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Måltids- och restaurangvetenskap: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Beslutad av: Föreståndaren, 2014-12-16

Reviderad av: Föreståndaren, 2019-09-16

Innehåll

Kursen är indelad i två moduler

 1. Alkohollagen och livsmedelslagen (Alcohol and Food Regulations), 4 hp
 2. Matens kemi (Food Chemistry), 11 hp

Modul 1. Alkohollagen och livsmedelslagen, 4 hp 
Modulen behandlar olika aspekter på ansvarsfull alkoholhantering och de regelsystem som berör servering av alkoholhaltiga drycker. Här behandlas även medicinska och sociala aspekter av alkohol- och droganvändning. Modulen behandlar livsmedelslagen där hygien, förvaring, märkning och tillsatser ingår.

Modul 2. Matens kemi, 11 hp
Modulen inleds med grundläggande kemi utifrån ett livsmedelsperspektiv. Därefter följer en tillämpad kemi som bidrar till en fördjupad förståelse av råvarors och tillagade maträtters egenskaper, såsom smak, arom, färg, konsistens och näringsinnehåll.

Förväntade studieresultat

Modul 1. Alkohollagen och livsmedelslagen
För godkänd modul ska den studerande kunna:
Kunskap och förståelse

 • visa grundläggande förståelse för alkohollagen och tolkningar av lagen vilka ligger till grund för en ansvarsfull alkoholservering
 • visa förståelse för de medicinska och sociala effekterna av alkohol- och droganvändning på grundläggande nivå
 • visa kunskaper om gällande livsmedelslagstiftning

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • värdera och reflektera kring etik och moral vid hantering och servering av alkohol och livsmedel

Modul 2. Matens kemi
För godkänd modul skall den studerande kunna:
Kunskap och förståelse

 • visa grundläggande förståelse för skillnaden mellan starka och svaga syror och baser, samt principerna för pH
 • visa grundläggande förståelse för namngivning och klassificering av olika organiska föreningar och förstå principerna för olika typer av organiska reaktioner 
 • tillämpa klassifikationssystem för att dela in olika kolhydrater, fetter, proteiner och enzymer utifrån namn, byggnad och egenskaper 

Färdighet och förmåga

 • visa förmåga att använda relevant information för att kommunicera livsmedelskemiska företeelser och frågeställningar

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • värdera hur kemiska och fysikaliska processer vid beredning och förvaring kan förändra kvalitén hos råvara och färdig produkt

Behörighetskrav

Måltids- och restaurangvetenskap 1, 15 hp och Måltids- och restaurangvetenskap 3, 15 hp eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Modul 1:
Undervisningen sker i form av föreläsningar och gruppdiskussioner. I modulen ingår det seminarier och studiebesök som är obligatoriska. Viss undervisning kan ske på kvällstid.

Modul 2:
I modulen ingår det föreläsningar, seminarier och laborationer. Obligatoriska moment är ett seminarium och laborationer.

Examination

Modul 1. Alkohollagen och livsmedelslagen
Examination sker genom skriftlig salstentamen där betyget U, G eller VG sätts. I modulen ingår det studiebesök samt muntlig och skriftlig redovisning i grupp där betyget U eller G sätts.

Modul 2. Matens kemi
Examination sker genom skriftlig salstentamen där betyget U, G och VG sätts. I modulen ingår individuella skriftliga laborationsrapporter, seminarium samt webbaserad flervalstentamen där betyget U eller G sätts.
 
Hel kurs
För att bli godkänd på hel kurs krävs att samtliga examinerande delar är godkända. För VG på hel kurs krävs VG på  11 hp.
 
Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studentens tentamen är tillgänglig. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.
Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med en annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i en sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 

Studerande som underkänts vid ett provtillfälle har möjlighet att delta i förnyat prov vid totalt minst fem provtillfällen. En student har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända prov på moment eller delar av kurs. Studierektor kontaktas i sådana fall. Tentamen baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov. I det fall kursplanen upphör att gälla eller genomgår större förändringar garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt den ursprungliga kursplanen under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.


TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande av kurs i examen prövas individuellt enligt universitetets tillgodoräknandeordning, se länk: http://www.umu.se/studentcentrum/regler_riktlinjer/index.html

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 2

ALKOHOLLAGEN OCH LIVSMEDELSLAGEN, 4 HP

Obligatorisk litteratur

Handbok alkohollagen
Svensk författningssamling : 2010 :
Alkohollagen
Obligatorisk
Läsanvisning: Finns nedladdningsbar via Riksdagens hemsida: http://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/alkohollag-20101622_sfs-2010-1622

Livsmedelslagen
Livsmedelsverket :
Livsmedelsverket
Obligatorisk

Artiklar ur tidskrifter och ev. ytterligare litteratur kan tillkomma

MATENS KEMI, 11 HP

Obligatorisk litteratur

Furugren Bo
Livsmedelskemi och matkunskap: Matkemi med kemiska grunder
KFS i Lund : 2017 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Köps via institutionen v. 6

Kemin i maten
Sandberg Ulla, Wahlström Ebba
Stockholm : KRC : 2001 : 96 s. :
Obligatorisk
Läsanvisning: Fil kan laddas ner gratis på http://www.krc.su.se/page.php?pid=110

Referenslitteratur

Jonsson Lenad 1947-
Livsmedelsvetenskap
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 395 s. :
http://www.studentlitteratur.se/omslagsbild/artnr/32124-01/height/320/width/320/bild.jpg
ISBN: 978-91-44-04346-3
Se Umeå UB:s söktjänst

Artiklar ur tidskrifter och ev. ytterligare litteratur kan tillkomma