Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Måltids- och restaurangvetenskap 4, inriktning gastronomi och värdskap, 15 hp

Engelskt namn: Restaurant and Culinary Arts 4, Gastronomy and Hospitality Management

Denna kursplan gäller: 2017-01-09 till 2022-01-02 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2MR055

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Måltids- och restaurangvetenskap: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

Beslutad av: Föreståndaren, 2014-12-16

Reviderad av: Föreståndaren, 2016-12-01

Innehåll

Kursen är indelad i tre moment
 1. Alkohollagen och livsmedelslagen (Alcohol and Food Regulations), 4 hp
 2. Värdskap (Hospitality), 4 hp
 3. Drycker och måltidshantverk 3 (Beverages and Dining Room Service 3), 7 hp
Moment 1. Alkohollagen och livsmedelslagen, 4 hp
Momentet ger en genomgång av olika aspekter på ansvarsfull alkoholhantering och de regelsystem som berör servering av alkoholhaltiga drycker. Här behandlas även medicinska och sociala aspekter av alkohol- och droganvändning. Momentet ger också en genomgång av livsmedelslagen där hygien, förvaring, märkning och tillsatser behandlas.
 
Moment 2. Värdskap, 4 hp
Momentet ger den studerandes grundläggande kunskap om värdskap med särskild betoning på det sociala samspelet och kommunikation. Kulturella och traditionella aspekter kommer att beaktas liksom intersektionalitet och makt. Momentet ger den studerande vissa insiktsorienterade moment och olika psykologiska kunskaper som tillämpas i restaurangkontext.
 
Moment 3. Drycker och måltidshantverk 3, 7 hp
Momentet syftar till att den studerande ska ytterligare fördjupa sin muntliga och skriftliga förmåga. Den studerande skall också förvärva fördjupade kunskaper om odling, tillverkning och förädling av olika alkoholhaltiga drycker. Momentet behandlar serveringshantverket och vidareutvecklar studentens kunskap och förmåga att arbeta med moderna och klassiska tekniker.

 

Förväntade studieresultat

Moment 1. Alkohollagen och livsmedelslagen
För godkänt moment skall den studerande kunna:
Kunskap och förståelse
 • visa förståelse för alkohollagen och tolkningar av lagen vilka ligger till grund för en ansvarsfull alkoholservering
 • visa förståelse för de medicinska och sociala effekterna av alkohol- och droganvändning
 • visa grundläggande kunskaper om gällande livsmedelslagstiftning
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • på grundläggande nivå kunna värdera och reflektera kring etik och moral vid hantering och servering av alkohol och livsmedel 

Moment 2. Värdskap
För godkänt moment skall den studerande kunna:
Kunskap och förståelse
 • Visa på grundläggande kunskaper om psykologiska teorier kring mänskliga relationer 

Moment 3. Drycker och måltidshantverk 3
För godkänt moment skall den studerande kunna:
Kunskap och förståelse
 • visa grundläggande kunskaper om tillverkning av olika alkoholhaltiga drycker
 • visa fördjupade kunskaper om tillverkning av vin, vinländer och vinregioner
Färdighet och förmåga
 • visa färdigheter i att upptäcka och förmåga att nyanserat beskriva egenskaper hos olika alkoholhaltiga drycker
 • visa färdighet i klassiskt och modernt serveringshantverk
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • visa förmåga att identifiera och reflektera kring etiska aspekter inom dryckesproduktion

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs lägst betyget godkänt på kurserna Måltids- och restaurangvetenskap 1, 15 hp och Måltids- och restaurangvetenskap 3, 15 hp eller motsvarande.
 

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, laborationer och rollspel i matsal, dryckesprovningar, gruppdiskussioner samt individuella presentationer. Viss undervisning kan ske på kvällstid.

Examination

Moment 1. Alkohollagen och livsmedelslagen
Momentet examineras genom seminarium där betygen U eller G sätts och skriftlig salstentamen där betygen U, G eller VG sätts.
 
Moment 2. Värdskap  
Momentet examineras genom individuellt pm där betygen U, G eller VG sätts samt genom muntlig presentation vid seminarium och praktiska tillämpningar där betygen U eller G sätts.
 
Moment 3. Drycker och måltidshantverk 3
Momentet examineras genom individuell skriftlig reflektionsuppgift där betygen U eller G sätts, praktisk tentamen där betyget U eller G sätts och skriftlig salstentamen där betygen U, G eller VG sätts. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten från kursens delmoment och sätts först när alla moment är fullgjorda och godkända. Tregradig betygsskala med Underkänd, Godkänd och Väl godkänd tillämpas. För betyget Väl godkänt på hel kurs krävs betyget Väl godkänt på minst 11 hp.
 
För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle inom två månader. Den som godkänts i ett prov får inte undergå förnyat prov för högre betyg. Studerande, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av kurs, har rätt att begära att annan examinator utses, om inte särskilda skäl talar emot det. Sådan begäran lämnas skriftligen till föreståndaren för Enheten för Restauranghögskolan. För mer information se Rektorsbeslut om Regler för betyg och examination.
 
TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande av kurs i examen prövas individuellt enligt universitetets tillgodoräknandeordning, se länk: http://www.umu.se/studentcentrum/regler_riktlinjer/index.html
 

Litteratur

 • Giltig från: 2021 vecka 1

  ALKOHOLLAGEN OCH LIVSMEDELSLAGEN, 4 HP

  Obligatorisk litteratur

  Handbok alkohollagen
  Svensk författningssamling : 2010 :
  Alkohollagen
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Finns nedladdningsbar via Riksdagens hemsida: http://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/alkohollag-20101622_sfs-2010-1622

  Livsmedelslagen
  Livsmedelsverket :
  Livsmedelsverket
  Obligatorisk

  Artiklar ur tidskrifter och ev. ytterligare litteratur kan tillkomma

  VÄRDSKAP, 4 HP

  Obligatorisk litteratur

  Kommunikation : samspel mellan människor
  Nilsson Björn, Waldemarson Anna-Karin
  4 ., [omarb.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 165 s. :
  ISBN: 9789144110660
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Referenslitteratur

  Eksell Jörgen
  Värdeskapande gästfrihet [Elektronisk resurs] : hur gästfrihet som värde ramas in, etableras och förhandlas i hotellbranschen
  Lund : Institutionen för service management och tjänstevetenskap, Lunds universitet : 2013 : 278 s. :
  Fulltext

  Artiklar ur tidskrifter och ev. ytterligare litteratur kan tillkomma

  DRYCKER OCH MÅLTIDSHANTVERK 3, 7 HP

  Obligatorisk litteratur

  Robinson Jancis
  The Oxford companion to wine
  4th ed. : Oxford, United Kingdom : Oxford University Press : 2015 : xlvii, 859, [1] pages :
  ISBN: 9780198705383
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Praktisk gastronomi : servera på restaurang
  Jonson Mats, Bagner-Jensmar Miriam, Lindahl Henning, Alfredsson Karin
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2008 : 168 s. :
  ISBN: 978-91-47-08263-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Systembolagets karbok över vinområden
  Systembolaget :
  Kartbok över vinområden
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Länk: https://www.systembolaget.se/fakta-och-nyheter/fakta-om-dryck/vin/vinkartboken/#/varlden

  Referenslitteratur

  Grapes & wines : a comprehensive guide to varieties and flavours
  Clarke Oz, Rand Margaret
  Updated ed. : London : Pavilion : 2008 : 320 s. :
  ISBN: 9781862058354 (pbk.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Robinson Jancis
  Wines and spirits : understanding style and quality
  Rev. ed. : London : Wine and Spirit Education Trust : 2011 : xi, 2-278 s. :
  ISBN: 978-1-905819-15-7
  Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar ur tidskrifter och ev. ytterligare litteratur kan tillkomma

 • Giltig från: 2017 vecka 1

  ALKOHOLLAGEN OCH LIVSMEDELSLAGEN, 4 HP

  Obligatorisk litteratur

  Handbok alkohollagen
  Svensk författningssamling : 2010 :
  Alkohollagen
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Finns nedladdningsbar via Riksdagens hemsida: http://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/alkohollag-20101622_sfs-2010-1622

  Livsmedelslagen
  Livsmedelsverket :
  Livsmedelsverket
  Obligatorisk

  Artiklar ur tidskrifter och ev. ytterligare litteratur kan tillkomma

  VÄRDSKAP, 4 HP

  Obligatorisk litteratur

  Kommunikation : samspel mellan människor
  Nilsson Björn, Waldemarson Anna-Karin
  3., [omarb.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 169 s. :
  ISBN: 978-91-44-04128-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Referenslitteratur

  Eksell Jörgen
  Värdeskapande gästfrihet [Elektronisk resurs] : hur gästfrihet som värde ramas in, etableras och förhandlas i hotellbranschen
  Lund : Institutionen för service management och tjänstevetenskap, Lunds universitet : 2013 : 278 s. :
  Fulltext

  Artiklar ur tidskrifter och ev. ytterligare litteratur kan tillkomma

  DRYCKER OCH MÅLTIDSHANTVERK 3, 7 HP

  Obligatorisk litteratur

  Robinson Jancis
  The Oxford companion to wine
  4th ed. : Oxford, United Kingdom : Oxford University Press : 2015 : xlvii, 859, [1] pages :
  ISBN: 9780198705383
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Praktisk gastronomi : servera på restaurang
  Jonson Mats, Bagner-Jensmar Miriam, Lindahl Henning, Alfredsson Karin
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2008 : 168 s. :
  ISBN: 978-91-47-08263-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Systembolagets karbok över vinområden
  Systembolaget :
  Kartbok över vinområden
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Länk: https://www.systembolaget.se/fakta-och-nyheter/fakta-om-dryck/vin/vinkartboken/#/varlden

  Referenslitteratur

  Grapes & wines : a comprehensive guide to varieties and flavours
  Clarke Oz, Rand Margaret
  Updated ed. : London : Pavilion : 2008 : 320 s. :
  ISBN: 9781862058354 (pbk.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Robinson Jancis
  Wines and spirits : understanding style and quality
  Rev. ed. : London : Wine and Spirit Education Trust : 2011 : xi, 2-278 s. :
  ISBN: 978-1-905819-15-7
  Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar ur tidskrifter och ev. ytterligare litteratur kan tillkomma