Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Måltids- och restaurangvetenskap 4, inriktning gastronomi och värdskap, 15 hp

Engelskt namn: Restaurant and Culinary Arts 4, Gastronomy and Hospitality Management

Denna kursplan gäller: 2022-01-03 och tillsvidare

Kurskod: 2MR055

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Måltids- och restaurangvetenskap: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

Beslutad av: Föreståndaren, 2014-12-16

Reviderad av: Prefekten, 2021-09-13

Innehåll

Kursen är indelad i tre moment
 1. Alkohollagen och livsmedelslagen (Alcohol and Food Regulations), 4 hp
 2. Värdskap (Hospitality), 4 hp
 3. Drycker och måltidshantverk 3 (Beverages and Dining Room Service 3), 7 hp
Modul 1. Alkohollagen och livsmedelslagen, 4 hp
Modulen ger en genomgång av olika aspekter på ansvarsfull alkoholhantering och de regelsystem som berör servering av alkoholhaltiga drycker. Här behandlas även medicinska och sociala aspekter av alkohol- och droganvändning. Vidare ingår en genomgång av livsmedelslagen där hygien, förvaring, märkning och tillsatser behandlas.
 

Moment 2. Värdskap, 4 hp
Modulen behandlar begreppet värdskap med särskild betoning på det sociala samspelet och kommunikation. Kulturella och traditionella aspekter kommer att beaktas liksom intersektionalitet och makt. Modulen innehåller vissa insiktsorienterade moment och olika psykologiska kunskaper som tillämpas i restaurangkontext.
 

Moment 3. Drycker och måltidshantverk 3, 7 hp
Kursen innehåller en fördjupning om druvor, förädling och dess egenskaper utifrån land och region. Kursen behandlar moderna och klassiska tekniker inom serveringshantverket och vidareutvecklar studentens kunskap och förmåga. .

Förväntade studieresultat

Modul 1. Alkohollagen och livsmedelslagen, 4hp
För godkänd modul ska den studerande kunna:
 
 • visa förståelse för alkohollagen och tolkningar av lagen vilka ligger till grund för en ansvarsfull alkoholservering
 • visa förståelse för de medicinska och sociala effekterna av alkohol- och droganvändning
 • visa grundläggande kunskaper om gällande livsmedelslagstiftningVärderingsförmåga och förhållningssätt
 • på grundläggande nivå kunna värdera och reflektera kring etik och moral vid hantering och servering av alkohol och livsmedel 

Modul 2. Värdskap, 4hp
För godkänd modul ska den studerande kunna:
Kunskap och förståelse
 • visa grundläggande kunskaper om sociala och psykologiska aspekter som formar ett värdskap Värderingsförmåga och förhållningssätt
 •  reflektera kring sitt eget utvecklingsbehov kring värdskap med stöd av litteratur
Moment 3. Drycker och måltidshantverk 3, 7hp
För godkänd modul ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
 • redogöra för druvors olika egenskaper med fokus utifrån ursprung och förädling
Färdighet och förmåga
 •  planera och genomföra en presentationsprovning för andra
 • upptäcka och nyanserat beskriva egenskaper hos olika alkoholhaltiga drycker
 • visa färdighet i klassiskt och modernt serveringshantverk
 Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • identifiera och reflektera kring etiska aspekter inom dryckesproduktion

Behörighetskrav

Måltids- och restaurangvetenskap 3, 15 hp eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningens upplägg
Modul 1. Alkohollagen och livsmedelslagen, 4hp
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, grupparbete och seminarier. Seminarier är obligatoriska.  

Modul 2. Värdskap, 4hp
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, workshop, grupparbete och presentationer. Presentationer är obligatoriska. 

Modul 3. Drycker och måltidshantverk 3, 7hp
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, dryckesprovningar, gruppdiskussioner samt individuella presentationer varav presentationerna är obligatoriska. Det ingår även laborationer och rollspel i matsal. Viss undervisning kan ske på kvällstid.

Examination

Modul 1. Alkohollagen och livsmedelslagen, 4hp
Examination sker genom seminarium där betygen U eller G sätts och individuell skriftlig salstentamen där betygen U, G eller VG sätts.
 Modul 2. Värdskap, 4hp  
Examineras genom en individuell rapport  där betygen U, G eller VG sätts samt genom muntlig presentation av grupparbete vid seminarium  där betygen U eller G sätts.
Modul 3. Drycker och måltidshantverk 3, 7hp
Examineras genom individuell skriftlig reflektionsuppgift och praktisk tentamen där betyget U eller G sätts. Samt en individuell skriftlig salstentamen där betygen U, G eller VG sätts. 
Hel kurs
För att bli godkänd på hel kurs krävs att samtliga examinerande delar är godkända. För VG på hel kurs krävs VG på minst 11hp.

I följande text avser prov de examinationsformer som angivits ovan. Ett  omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av ordinarie prov har meddelats och studenten delgivits återkoppling på provet, exempelvis kopia av studentens tentamen. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.
Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med en annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i en sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 

Studerande som underkänts vid ett provtillfälle har möjlighet att delta i förnyat prov vid minst fem provtillfällen. En student har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända prov på moment eller delar av kurs. Studierektor kontaktas i sådana fall. Prov baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyad examination. I det fall kursplanen upphör att gälla eller genomgår större förändringar garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt den ursprungliga kursplanen under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande av kurs (helt eller delvis) kan prövas. Se universitetets regelverk och tillgodoräknandeordning. Ansökan görs på universitetet e-tjänst för tillgodoräknande. Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 1

ALKOHOLLAGEN OCH LIVSMEDELSLAGEN, 4 HP

Obligatorisk litteratur

Handbok alkohollagen
Svensk författningssamling : 2010 :
Alkohollagen
Obligatorisk
Läsanvisning: Finns nedladdningsbar via Riksdagens hemsida: http://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/alkohollag-20101622_sfs-2010-1622

Livsmedelslagen
Livsmedelsverket :
Livsmedelsverket
Obligatorisk

Artiklar ur tidskrifter och ev. ytterligare litteratur kan tillkomma

VÄRDSKAP, 4 HP

Obligatorisk litteratur

Kommunikation : samspel mellan människor
Nilsson Björn, Waldemarson Anna-Karin
4 ., [omarb.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 165 s. :
ISBN: 9789144110660
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

Referenslitteratur

Eksell Jörgen
Värdeskapande gästfrihet [Elektronisk resurs] : hur gästfrihet som värde ramas in, etableras och förhandlas i hotellbranschen
Lund : Institutionen för service management och tjänstevetenskap, Lunds universitet : 2013 : 278 s. :
Fulltext

Artiklar ur tidskrifter och ev. ytterligare litteratur kan tillkomma

DRYCKER OCH MÅLTIDSHANTVERK 3, 7 HP

Obligatorisk litteratur

Robinson Jancis
The Oxford companion to wine
4th ed. : Oxford, United Kingdom : Oxford University Press : 2015 : xlvii, 859, [1] pages :
ISBN: 9780198705383
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Praktisk gastronomi : servera på restaurang
Jonson Mats, Bagner-Jensmar Miriam, Lindahl Henning, Alfredsson Karin
1. uppl. : Stockholm : Liber : 2008 : 168 s. :
ISBN: 978-91-47-08263-6
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Systembolagets karbok över vinområden
Systembolaget :
Kartbok över vinområden
Obligatorisk
Läsanvisning: Länk: https://www.systembolaget.se/fakta-och-nyheter/fakta-om-dryck/vin/vinkartboken/#/varlden

Referenslitteratur

Grapes & wines : a comprehensive guide to varieties and flavours
Clarke Oz, Rand Margaret
Updated ed. : London : Pavilion : 2008 : 320 s. :
ISBN: 9781862058354 (pbk.)
Se bibliotekskatalogen Album

Robinson Jancis
Wines and spirits : understanding style and quality
Rev. ed. : London : Wine and Spirit Education Trust : 2011 : xi, 2-278 s. :
ISBN: 978-1-905819-15-7
Se bibliotekskatalogen Album

Artiklar ur tidskrifter och ev. ytterligare litteratur kan tillkomma