Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Måltidskultur - en introduktion, 7,5 hp

Engelskt namn: Meal Culture - an introduction

Denna kursplan gäller: 2016-05-30 och tillsvidare

Kurskod: 2MR061

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Måltids- och restaurangvetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

Beslutad av: Föreståndaren, 2016-03-01

Innehåll

Kursen fungerar som en introduktion till måltids- och restaurangvetenskap och belyser måltiden som kulturellt och socialt fenomen. Den skandinaviska måltiden används som utgångspunkt för studierna och måltiden som fenomen studeras, både i en privat och i en kommersiell kontext. Studenten tränas i att applicera teoretiska tolkningsverktyg på måltiden för att kunna skapa mening och förståelse ur en måltid i förhållande till det sammanhang den presenteras.

Kursen är uppdelad i två moment.
Moment 1 : Introduktion till måltidskulturen, 4.5hp (Introduction to meal culture)

Momentet avser att genom egna litteraturstudier samt inspelade föreläsningar ge studenten förmågan att själv kunna identifiera, förklara och diskutera begrepp relevanta för måltidskulturen och måltiden som fenomen. Studenten ska med hjälp av relevanta begrepp och teorier kunna aktivt diskutera måltiden som fenomen. Diskussionen sker främst med andra studenter.

Moment 2: Måltidskulturell undersökning, 3hp (Meal cultural analysis)
Momentet avser att ge studenten träning i att, självständigt och i dialog med övriga kursdeltagare, applicera teorier och metoder relevanta för studier av måltidskulturer i ett verkligt sammanhang. Studenten ska under momentet självständigt insamla data som sedan analyseras och skriftligt redovisas för medstudenter och lärare. Studenten ska under momentet – utifrån litteraturen - ge konstruktiv kritik på medstudenters skriftliga inlämningar.
 

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten kunna
  • Visa grundläggande kunskap om måltiden som kulturellt och socialt uttryck

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten kunna
  • Visa grundläggande färdighet och förmåga i att samla in och analysera data rörande en måltidskontext utifrån sociala och kulturella aspekter
  • Visa grundläggande färdighet i att, i dialog med andra, diskutera måltiden som fenomen med hjälp av relevanta teorier.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Kursen är nätbaserad, tillgång till internet krävs. All undervisning bedrivs via Umeå universitets webbplattform genom inspelade föreläsningar, aktivt deltagande i diskussioner på läroplattformen samt självstudier. Stor vikt läggs på studentens förmåga att självständigt kunna tillgodose sig kurslitteraturen.

Examination

Moment 1 examineras fortlöpande genom deltagande i diskussionsforum samt genom webbaserad flervalstentamen.

Moment 2 examineras genom skriftlig inlämningsuppgift samt skriftlig granskning av medstudents arbete

Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten från kursens delmoment och sätts först när alla moment är fullgjorda och godkända. Tvågradig betygsskala med Underkänd och Godkänd tillämpas för moment 1. Tregradig betygsskala med Underkänd, Godkänd och Väl godkänd tillämpas för moment 2.
För betyget Väl godkänt på hel kurs krävs betyget Väl godkänt på moment 2.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle. Den som godkänts i ett prov får inte undergå förnyat prov för högre betyg.

Studerande, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av kurs, har rätt att begära att annan examinator utses, om inte särskilda skäl talar emot det. Sådan begäran lämnas skriftligen till föreståndaren för Enheten för Restauranghögskolan.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande av kurs i examen prövas individuellt enligt universitetets tillgodoräknandeordning, se länk: http://www.umu.se/studentcentrum/regler_riktlinjer/index.html

Litteratur

Giltig från: 2016 vecka 22

MÅLTIDSKULTUR - EN INTRODUKTION, 7.5 HP

Obligatorisk litteratur

Tellström Richard
Hunger och törst : svensk måltidshistoria : från överlevnad till statusmarkör
Stockholm : Forum : 2015 : 282, [1] s. :
ISBN: 9789137143446
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Kulturanalytiska verktyg
Ehn Billy, Löfgren Orvar
1. uppl. : Malmö : Gleerup : 2012 : 169 s. :
ISBN: 978-91-40-68096-9
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Montanari Massimo
Mat är kultur
Höör : Agering : 2010 : 150 s. :
ISBN: 978-91-86119-00-3
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Mat är mer än mat - Samhällsvetenskapliga perspektiv på mat och måltider
Bergström K, Jonsson I.M, Prell H, Wernersson I, Åberg Eds H
Göteborgs universitet : 2015 :
Onlineresurs
Obligatorisk

Referenslitteratur

Samhällsvetenskapliga metoder
Bryman Alan, Nilsson Björn
2., [rev.] uppl. : Malmö : Liber : 2011 : 690 s. :
ISBN: 978-91-47-09068-6
Se bibliotekskatalogen Album

Schött Kristina
Studentens skrivhandbok
3. [bearb.] uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 185 s. :
ISBN: 9789147114085
Se bibliotekskatalogen Album