Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Måltidskultur och samhälle, 15 hp

Engelskt namn: Food and Meal Culture and Society

Denna kursplan gäller: 2019-12-30 till 2021-08-15 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2MR056

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Måltids- och restaurangvetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

Beslutad av: Restauranghögskolan programråd, 2013-04-10

Reviderad av: Prefekten, 2020-03-02

Innehåll

KKursens syfte är att ge kunskap om måltidskulturen i ett historiskt och i aktuella samhällsperspektiv, där särskild vikt läggs vid frågor som berör mat, måltider och hälsa. Kursen är indelad i två moduler.

Modul 1. Måltidskultur (Food and Meal Culture), 7,5 hp
I modulen behandlas kunskap och förståelse för hur människans kulturella idéer och värderingar påverkar vår mat och våra måltider, och hur måltiden sedan används för att berätta vilka vi är eller vill vara. Studenten ges möjlighet att genom teori och praktik i kombination få en förståelse för måltiden som kulturell och social företeelse.

Modul 2. Mat, måltider och hälsa (Food, Meals and Health) 7,5 hp
Modulen behandlar människans behov av energi och näring, näringsämnens funktion, upptag och omsättning i kroppen samt teoretisk och praktisk tillämpning av näringsrekommendationer. Modulen innehåller teori och tillämpning av olika livsmedels innehåll av energi- och näringsämnen och produkters innehållsförteckning och näringsdeklarationer granskas. Exempel på tillämpningar är bearbetning av en genomförd kostregistrering och praktisk tillämpning av näringsrekommendationer. Matens betydelse för folkhälsa ingår i modulen och vegetarisk kost samt olika former av födoämnesreaktioner belyses.

Förväntade studieresultat

Modul 1. Måltidskultur
För godkänd modul ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
 • Redogöra för måltiden som kulturellt och samhälleligt uttryck
Färdighet och förmåga
 • tillämpa kulturanalytiska verktyg på måltiden och redogöra för måltidskulturella fenomen
Modul 2. Mat, måltider och hälsa
För godkänd modul ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
 • Redogöra för näringsämnenas betydelse för människan och näringsämnens förekomst i livsmedel
 • Redogöra för människans behov av energi och näringsämnen
 • Redogöra för matens betydelse för folkhälsan
 •  Redogöra för särskilda behov kring mat och måltider som kan förekomma hos olika individer
Färdighet och förmåga
 • Planera måltider utifrån nordiska näringsrekommendationer
 • Tillämpa programvara för näringsberäkning av livsmedel och måltider
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Granska och värdera förekomst av energi och näringsämnen i livsmedel och måltider utifrån nordiska näringsrekommendationer

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Modul 1. Måltidskultur
Undervisningen sker i form av föreläsningar, laborationer, seminarier och grupparbeten. Seminarier och grupparbete är obligatoriska.

Modul 2. Mat, måltider och hälsa
Undervisningen sker i form av föreläsningar, laborationer samt seminarier och grupparbeten. Laborationer och seminarier är obligatoriska.

Examination

Modul 1. Måltidskultur
Modulen examineras genom en individuell skriftlig hemtentamen samt två seminarier och en skriftlig inlämning i grupp. På seminarier och skriftlig inlämning sätts betyget U eller G.

Modul 2. Mat, måltider och hälsa
Modulen examineras genom en skriftlig individuell tentamen i lärplattform samt individuell skriftlig salstentamen. Laborationer, seminarier och grupparbeten examineras muntligt och skriftligt. På laborationer och seminarier sätts betyget U eller G.
Hel kurs
För att bli godkänd på hel kurs krävs att samtliga examinerande delar är godkända. För VG på hel kurs krävs VG på minst 15 hp.

Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studentens tentamen är tillgänglig. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.
Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med en annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i en sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Studerande som underkänts vid ett provtillfälle har möjlighet att delta i förnyat prov vid totalt minst fem provtillfällen. En student har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända prov på moment eller delar av kurs. Studierektor kontaktas i sådana fall. Tentamen baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov. I det fall kursplanen upphör att gälla eller genomgår större förändringar garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt den ursprungliga kursplanen under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande av kurs (helt eller delvis) kan prövas. Se universitetets regelverk och tillgodoräknandeordning. Ansökan görs på särskild blankett enligt studentcentrums riktlinjer.

Litteratur

 • Giltig från: 2020 vecka 33

  MÅLTIDSKULTUR 7,5 HP

  Rekommenderad litteratur

  Svensk festmat : menyer från tre sekel
  Klötzke Gert, Paulsson Lars
  Stockholm : Rabén & Sjögren : 1992 : 144 s. :
  ISBN: 91-29-61543-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Montanari Massimo
  Mat är kultur
  Höör : Agering : 2010 : 150 s. :
  ISBN: 978-91-86119-00-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Kulturanalytiska verktyg
  Ehn Billy, Löfgren Orvar
  1. uppl. : Malmö : Gleerup : 2012 : 169 s. :
  ISBN: 978-91-40-68096-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Mormors mat : hundra år av husmanskost
  Holm Maria, Lundberg Bo
  [Ny, rev. utg.] : Stockholm : Lava : cop. 2015 : 207 s. :
  ISBN: 9789187769290
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  På krogen med Linné : sjökrogar och svensk 1700-talsgastronomi
  Söderlind Ulrica, Wallbom Björn
  1. uppl. : Stockholm : Grenadine : 2008 : 187 s. :
  ISBN: 9789185329700
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Artiklar ur tidskrifter och ev. ytterligare litteratur kan tillkomma

  MAT, MÅLTIDER OCH HÄLSA 7,5 HP

  Obligatorisk litteratur

  Näringslära för högskolan
  Abrahamsson Lillemor, Andersson Agneta, Nilsson Gerd
  6. uppl. : Liber : 2013 : 480 s. :
  ISBN: 9789147105205
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Nordic Nutrition Recommendations 2012 [Elektronisk resurs] : integrating nutrition and physical activity
  5th edition : Copenhagen : Nordic Council of Ministers : 2014 : 627 s. :
  Fritt tillgänglig via Nordiska ministerrådet
  ISBN: 9789289326711
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Livsmedelsverket
  Livsmedelsverket :
  Livsmedelsverket.se
  Obligatorisk

  Artiklar ur facktidskrifter och andra ämnesrelaterade artiklar (ca 80 sidor) tillkommer

 • Giltig från: 2020 vecka 1

  MÅLTIDSKULTUR 7,5 HP

  Obligatorisk litteratur

  Svensk festmat : menyer från tre sekel
  Klötzke Gert, Paulsson Lars
  Stockholm : Rabén & Sjögren : 1992 : 144 s. :
  ISBN: 91-29-61543-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Food is culture
  Montanari Massimo, Sonnenfeld Albert
  New York : Columbia University Press : c2006. : xii, 149 p. :
  http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0617/2006022441.html
  ISBN: 0-231-13790-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Kulturanalytiska verktyg
  Ehn Billy, Löfgren Orvar
  1. uppl. : Malmö : Gleerup : 2012 : 169 s. :
  ISBN: 978-91-40-68096-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Mormors mat : hundra år av husmanskost
  Holm Maria, Lundberg Bo
  [Ny, rev. utg.] : Stockholm : Lava : cop. 2015 : 207 s. :
  ISBN: 9789187769290
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  På krogen med Linné : sjökrogar och svensk 1700-talsgastronomi
  Söderlind Ulrica, Wallbom Björn
  1. uppl. : Stockholm : Grenadine : 2008 : 187 s. :
  ISBN: 9789185329700
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Artiklar ur tidskrifter och ev. ytterligare litteratur kan tillkomma

  MAT, MÅLTIDER OCH HÄLSA 7,5 HP

  Obligatorisk litteratur

  Johansson Ulla
  Näring och hälsa
  3., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 460 s. :
  ISBN: 9789144079820
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Nordic Nutrition Recommendations 2012 [Elektronisk resurs] : integrating nutrition and physical activity
  5th edition : Copenhagen : Nordic Council of Ministers : 2014 : 627 s. :
  Fritt tillgänglig via Nordiska ministerrådet
  ISBN: 9789289326711
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Bra mat i äldreomsorgen
  Livsmedelsverket : 2011 :
  Pdf-fil
  Obligatorisk

  Råd om mat för dig som ammar
  Livsmedelsverket :
  Pdf-fil
  Obligatorisk

  Livsmedelsverket (senaste versionen)
  Bra mat för barn 0-5 år, handledning för barnhälsovården
  Inst för kostvetenskap :
  Livsmedelsverket
  Obligatorisk

  Råd om bra mat för gravida - Handledning för mödrahälsovården
  Livsmedelsverket (senaste versionen) :
  www.slv.se
  Obligatorisk

  Livsmedelsverkets allergiinformation nr 3: Gluten och andra proteiner från spannmål
  Livsmedelsverket (senaste versionen) :
  www.slv.se
  Obligatorisk

  Livsmedelsverkets allergiinformation nr 4: Sojaprotein, jordnötter och andra baljväxter
  Livsmedelsverket (senaste versionen) :
  www.slv.se
  Obligatorisk

  Livsmedelsverkets allgeriinformation nr 5: Fisk och skaldjur
  Livsmedelsverket :
  www.slv.se
  Obligatorisk

  Livsmedelsverkets allergiinformation nr 6: Mjölk och mjölkprodukter
  Livsmedelsverket (senaste versionen) :
  www.slv.se
  Obligatorisk

  Artiklar ur facktidskrifter och andra ämnesrelaterade artiklar (ca 80 sidor) tillkommer

  Referenslitteratur

  Nordiska näringsrekommendationer 2012 - rekommendationer om näring och fysisk aktivitet
  Livsmedelsverket :
  Pdf-fil

  Näringslära för högskolan
  Abrahamsson Lillemor, Andersson Agneta, Nilsson Gerd
  6. uppl. : Liber : 2013 : 480 s. :
  ISBN: 9789147105205
  Se bibliotekets söktjänst