Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 6 maj 2021)

printicon
Kursplan:

Måltidskultur och samhälle, 15 hp

Engelskt namn: Food and Meal Culture and Society

Denna kursplan gäller: 2021-08-16 och tillsvidare

Kurskod: 2MR056

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Måltids- och restaurangvetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

Beslutad av: Restauranghögskolan programråd, 2013-04-10

Reviderad av: Prefekten, 2021-03-08

Innehåll

Kursens syfte är att ge kunskap om begreppet måltidskultur i ett historiskt och aktuellt samhällsperspektiv där särskild vikt läggs vid frågor som berör mat, måltider och hälsa. Kursen är indelad i två moduler.

Modul 1. Måltidskultur (Food and Meal Culture), 7,5 hp
Modulen ger grundläggande kunskap om begreppet måltidskultur utifrån ett kulturanalytiskt perspektiv och behandlar människors normer, värderingar och föreställningar om mat och måltider som uttrycksmedel för vilka vi är eller vill vara. Modulen kombinerar teori och praktik för att utveckla förståelse för måltiden som kulturell och social företeelse.

Modul 2. Mat, måltider och hälsa (Food, Meals and Health) 7,5 hp
Modulen behandlar människans behov av energi och näring, näringsämnens funktion, upptag och omsättning i kroppen samt teoretisk och praktisk tillämpning av näringsrekommendationer. Modulen innehåller teori och tillämpning av olika livsmedels innehåll av energi- och näringsämnen och produkters innehållsförteckning och näringsdeklarationer granskas. Exempel på tillämpningar är bearbetning av en genomförd kostregistrering och praktisk tillämpning av näringsrekommendationer. Matens betydelse för folkhälsa ingår i modulen och vegetarisk kost samt olika former av födoämnesreaktioner belyses.

Förväntade studieresultat

Modul 1. Måltidskultur, 7,5 hp
För godkänd modul ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
 • Redogöra för måltider som kulturellt och samhälleligt uttryck
 • Redogöra för måltidens betydelse i relation till aspekter som tid, rum och social miljö
 • Redogöra för mat och måltider som identitetsskapande
 • Redogöra för metoder och visa analytisk förståelse i studier av måltidskultur

Färdighet och förmåga
 • Planera och genomföra en fältstudie av måltiden som kulturellt och samhälleligt uttryck
 • Tillämpa kulturanalytiska metoder för att samla in och analysera material om måltider och måltidskulturella fenomen

Modul 2. Mat, måltider och hälsa, 7,5 hp
För godkänd modul ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
 • Redogöra för näringsämnenas betydelse för människan och näringsämnens förekomst i livsmedel
 • Redogöra för människans behov av energi och näringsämnen
 • Redogöra för matens betydelse för folkhälsan
 • Redogöra för särskilda behov kring mat och måltider som kan förekomma hos olika individer
Färdighet och förmåga
 • Planera måltider utifrån nordiska näringsrekommendationer
 • Tillämpa programvara för näringsberäkning av livsmedel och måltider
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Granska och värdera förekomst av energi och näringsämnen i livsmedel och måltider utifrån nordiska näringsrekommendationer

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Modul 1. Måltidskultur, 7,5 hp
Undervisningen sker i form av föreläsningar, laborationer i kök, seminarier och grupparbeten. Seminarier och grupparbete är obligatoriska. Studiebesök under kursen kan förekomma.

Modul 2. Mat, måltider och hälsa, 7,5 hp
Undervisningen sker i form av föreläsningar, laborationer samt seminarier och grupparbeten. Laborationer och seminarier är obligatoriska.

Examination

Modul 1. Måltidskultur, 7,5 hp
Modulen examineras genom en individuell skriftlig hemtentamen samt två seminarier och en skriftlig inlämning i grupp. Seminarier och grupparbeten examineras muntligt och skriftligt. På seminarier och skriftlig inlämning sätts betyget U eller G.

Modul 2. Mat, måltider och hälsa, 7,5 hp
Modulen examineras genom en skriftlig individuell tentamen i lärplattform samt individuell skriftlig salstentamen. Laborationer, seminarier och grupparbeten examineras muntligt och skriftligt. På laborationer och seminarier sätts betyget U eller G.

Hel kurs
För att bli godkänd på hel kurs krävs att samtliga examinerande delar är godkända. För VG på hel kurs krävs VG på 15 hp.

I följande text avser prov de examinationsformer som angivits ovan. Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av ordinarie prov har meddelats och studenten delgivits återkoppling på provet, exempelvis kopia av studentens tentamen. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.
Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med en annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i en sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Studerande som underkänts vid ett provtillfälle har möjlighet att delta i förnyat prov vid  minst fem provtillfällen. En student har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända prov på moment eller delar av kurs. Studierektor kontaktas i sådana fall. Prov baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyad examination. I det fall kursplanen upphör att gälla eller genomgår större förändringar garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt den ursprungliga kursplanen under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande av kurs (helt eller delvis) kan prövas. Se universitetets regelverk och tillgodoräknandeordning. Ansökan görs på universitetet e-tjänst för tillgodoräknande https://www.umu.se/student/mina-studier/tillgodoraknande/. Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.