Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Måltidsorganisation och styrning, 7,5 hp

Engelskt namn: Foodservice Organisation and Management

Denna kursplan gäller: 2022-07-25 och tillsvidare

Kurskod: 2KN079

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kostvetenskap: Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

Beslutad av: Prefekten, 2022-03-07

Innehåll

Kursen består av två moduler;
1. Juridik och offentlig förvaltning för kostvetare 4.5 hp (Studies in Law and Public Administration for Food and Nutrition) 
2. Offentlig måltidsorganisation, 3 hp (Public Foodservice Organisation) 

I den första modulen belyses hur offentlig förvaltning fungerar i relation till en offentlig måltidsorganisation, samt hur politiska beslut fattas. Vidare så ingår arbetsrätt och arbetsmiljölagstiftning.

I den andra modulen tillämpas, integreras och utvecklas yrkeskunnandet som kostvetare. I det första modulen ingår offentlig upphandling, internredovisning samt kompetensförsörjning. Vidare behandlas strategier för livsmedelsförsörjning och beredskapsplaner inom offentliga måltidsverksamheter. Studenterna får också analysera befintliga kostpolicys.

Förväntade studieresultat

Modul 1: Juridik och offentlig förvaltning för kostvetare, 4.5 hp
För godkänd modul ska den studerande kunna:
Kunskap och förståelse
  • förklara hur politiska beslut fattas i ett komplext flernivåsystem
  • beskriva den offentliga förvaltningens uppbyggnad och funktion
  • ha kännedom om det juridiska ämnesområdet, dess rättskällor och dess begreppssystem
  • grundläggande kunskaper om förvaltningsrätt, arbetsrätt och arbetsmiljörätt
Färdighet och förmåga
  • visa förmåga att identifiera juridiska problem och kunskap om rättsliga metoder för problemlösning
Modul 2: Offentlig måltidsorganisation, 3 hp
För godkänd modul ska den studerande kunna:
Kunskap och förståelse
  • redogöra för hållbarhetskriterier och dess syfte i offentlig livsmedelsupphandling
  • beskriva strategier och beredskap för offentlig livsmedelsförsörjning
Värdering och förhållningssätt
  • argumentera kring kompetensförsörjning och rekrytering i personalarbete inom måltidsorganisationer
  • analysera och värdera relevanta nyckeltal som kan förekomma i måltidsverksamheter

Behörighetskrav

Kostvetenskap A 30 hp, Kostvetenskap B 30 hp samt Måltidsservice och dietetik, C, 30 hp.

Undervisningens upplägg

Modul 1. Juridik och offentlig förvaltning för kostvetare, 4.5 hp
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, grupparbeten och seminarier. Seminarier är obligatoriska.

Modul 2. Offentlig måltidsorganisation, 3 hp
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, grupparbeten och seminarier. Seminarier är obligatoriska

Examination

Modul 1. Juridik och offentlig förvaltning för kostvetare, 4.5 hp
Examinationen sker genom en individuell skriftlig uppgift och muntliga tentamen. Examination sker även genom seminarier och övningar. På dessa sätts betygen U eller G.

Modul 2. Offentlig måltidsorganisation, 3 hp
Examinationen sker genom skriftlig rapport i grupp. Examination sker även genom seminarier. På dessa sätts betygen U eller G.

Helkurs
För att bli godkänd på hel kurs krävs att samtliga examinerande delar är godkända. För VG på hel kurs krävs att man har VG på båda modulerna.

I följande text avser prov de examinationsformer som angivits ovan. Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av ordinarie prov har meddelats och studenten delgivits återkoppling på provet, exempelvis kopia av studentens tentamen. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.
Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med en annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i en sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 
Studerande som underkänts vid ett provtillfälle har möjlighet att delta i förnyat prov vid minst fem provtillfällen. En student har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända prov på moment eller delar av kurs. Studierektor kontaktas i sådana fall. Prov baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyad examination. I det fall kursplanen upphör att gälla eller genomgår större förändringar garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt den ursprungliga kursplanen under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande av kurs (helt eller delvis) kan prövas. Se universitetets regelverk och tillgodoräknandeordning. Ansökan görs på universitetet e-tjänst för tillgodoräknande. Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.