Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Måltidsservice och dietetik, C, 30 hp

Engelskt namn: Food Service Administration and Dietetics, C

Denna kursplan gäller: 2019-12-30 och tillsvidare

Kurskod: 2KN066

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kostvetenskap: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Prefekten, 2018-11-26

Reviderad av: Prefekten, 2020-03-02

Innehåll

Kursen består av följande moduler:
 1. Dietetik (Dietetics), 6 hp
 2. Fältstudier (Field studies), 3 hp
 3. Måltidsservice (Foodservice organizations), 7 hp
 4. Restaurangdrift (Food production, distribution and service), 10 hp
 5. Projektarbete (Project work), 4 hp
Modul 1. Dietetik, 6 hp
I modulen belyses hur maten kan behöva anpassas vid olika sjukdomar genom livsmedelsval, näringssammansättning och konsistens till människor i olika åldrar.

Modul 2. Fältstudier, 3 hp
Modulen omfattar studier av olika verksamheter som kan förekomma inom yrkesområdet för en kostvetare.
 
Modul 3. Måltidsservice, 7 hp
I modulen belyses olika system att producera för att distribuera och servera måltider för många utanför hemmet, samt vad som kan styra verksamheter. Offentlig livsmedelsupphandling, egenkontroll samt livsmedelsverkets riktlinjer för olika målgruppers behandlas.
 
Modul 4. Restaurangdrift, 10 hp
Under modulen driver studenterna en utbildningsrestaurang och tillämpar teoretiska kunskaper i praktiken. I modulen behandlas hur mat för många, det vill säga mat utanför hemmet planeras, produceras och serveras med hänsyn till både yttre ramar såsom Livsmedelsverkets riktlinjer samt olika målgruppers behov och önskemål.

Modul 5. Projektarbete, 4 hp
I denna modul görs en vetenskapligt underbyggd litteraturstudie som berör området måltidsservice. Opponering av en annan students litteraturstudie ingår.

Förväntade studieresultat

Modul 1. Dietetik, 6 hp
För godkänd modul ska den studerande kunna:
Kunskap och förståelse
 • Redogöra för olika typer av koster och nutritionsstöd som på grund av födoämnesreaktioner eller sjukdom kan förekomma inom måltidsservice.
Färdighet och förmåga
 • Planera och tillaga måltider vid olika sjukdomstillstånd.
 • Tillämpa och reflektera över olika typer av koster och nutritionsstöd samt dess användningsområden.
 • Tillämpa och hantera konsistensanpassad kost som används inom måltidsservice.
 • Tillämpa och hantera olika typer av koster vid födoämnesreaktioner.
 • Observera och analysera en måltidssituation för områden inom kommande yrkesprofession.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Söka, läsa och presentera vetenskaplig litteratur som berör sjukdom eller födoämnesreaktioner inom måltidsservice.

Modul 2. Fältstudier, 3 hp
För godkänd modul ska den studerande kunna:
Kunskap och förståelse
 • Känna till verksamhetens organisation och vilka mål samt författningar som styr verksamheten.
Färdighet och förmåga
 • Reflektera kring studerad verksamhet utifrån kommande yrkesprofession och samhälleliga perspektiv.  

Modul 3. Måltidsservice, 7 hp
För godkänd modul ska den studerande kunna:
Kunskap och förståelse
 • Beskriva översiktliga principer för upphandling och inköp
 • Förklara och ge exempel på köksplanering utifrån funktion, säkerhet och ergonomi.
 • Redogöra för god livsmedelssäkerhet inom måltidsservice.
 • Beskriva för- och nackdelar med olika system att producera, distribuera och servera mat för många utanför hemmet.
Färdighet och förmåga
 • Analysera och utvärdera matsedlar inom måltidsservice utifrån ett helhetsperspektiv för måltider.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Reflektera över hur måltidsservice utanför hemmet kan utformas utifrån olika målgruppers behov och önskemål
 • Förhålla sig till för- och nackdelar med olika system att producera, distribuera och servera mat för många utanför hemmet med hänsyn till styrande ramfaktorer. 

Modul 4. Restaurangdrift, 10 hp
För godkänd modul ska den studerande kunna:
Färdighet och förmåga
 • Tillämpa egenkontroll i aktuell verksamhet.
 • Visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot medarbetare, gäster och leverantörer i aktuell verksamhet.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Planera, genomföra och utvärdera aktuell verksamhet utifrån ett helhetsperspektiv för måltider och med utgångspunkt i områdets vetenskapliga grund.
 • Reflektera över aktuell verksamhet utifrån ett helhetsperspektiv för måltider och med utgångspunkt i områdets vetenskapliga grund.

Modul 5. Projektarbete 4 hp
För godkänd modul ska den studerande kunna:
Kunskap och förståelse
 • Utveckla en förståelse för forskningsfrågor, metoder för datainsamling och analys samt opposition inom området kost- och måltidsvetenskap. 
Färdighet och förmåga
 • Tillämpa metoder för vetenskaplig litteratursökning och välja relevant vetenskaplig litteratur utifrån valt område inom måltidsservice.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Visa kännedom om forsknings- och utvecklingsarbete inom det valda området och relatera detta till samhällsrelevans och kommande yrkesprofession.
 • Presentera, diskutera och försvara det egna arbetet samt granska, värdera och diskutera andra studenters arbete.

Behörighetskrav

Kostvetenskap A, 30 hp med godkänt resultat på minst 23 hp, varav 8 hp av dessa utgör modulen Näringslära samt Kostvetenskap B, 30 hp med godkänt resultat på minst 15 hp eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Vissa moduler kan komma att läsas parallellt och inbördes ordning kan ändras.
 
Modul 1. Dietetik
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, gruppövningar, laborationer och seminarier. Obligatoriska laborationer och seminarier ingår i modulen.

Modul 2. Fältstudier
Undervisningen sker i form av auskultation inom verksamhetsområdet.
 
Modul 3. Måltidsservice
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och studiebesök. Obligatoriska seminarier ingår i modulen.
 
Modul 4. Restaurangdrift
Studenterna planerar, genomför och utvärderar produktion och servering av mat i samband med drift av institutionens utbildningsrestaurang. Dessutom sker undervisningen i form av handledning, föreläsningar och seminarier. Under restaurangdriften ingår en stor andel obligatorisk närvaro. Obligatoriska seminarier ingår i modulen.

Modul 5. Projektarbete
Undervisningen sker i form av obligatoriska seminarier och obligatoriska handledningstillfällen. På seminarier sätts betyget U eller G.

Examination

Modul 1. Dietetik
Examinationen sker dels genom en skriftlig salstentamen, och dels genom muntlig redovisning av laborationer och seminarier. På laborationer och seminarier sätts betyget U eller G.
 
Modul 2. Fältstudier
Examination sker genom obligatorisk närvaro på praktikplats, skriftlig inlämningsuppgift samt aktivt deltagande på seminarium. På modulen sätts betyget U eller G.
 
Modul 3. Måltidsservice
Examination sker genom individuell skriftlig salstentamen, samt muntliga seminarier i grupp och individuella skriftliga redovisningar vid seminarier. Vid muntliga och skriftliga seminarier och redovisningar sätts något av betygen U eller G.

Modul 4. Restaurangdrift
Examination sker genom skriftlig inlämningsuppgift i grupp samt individuell praktisk bedömning. På individuell praktisk bedömning sätts betyget U eller G.

Modul 5. Projektarbete
Examinationen sker genom en skriftlig litteraturstudie som försvaras genom ett oppositionsförfarande.

Helkurs
För att bli godkänd på hel kurs krävs att samtliga examinerande delar är godkända. För VG på hel kurs krävs VG på minst 17 hp.

Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studentens tentamen är tillgänglig. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.
Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med en annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i en sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 

Studerande som underkänts vid ett provtillfälle har möjlighet att delta i förnyat prov vid totalt minst fem provtillfällen. En student har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända prov på moment eller delar av kurs. Studierektor kontaktas i sådana fall. Tentamen baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov. I det fall kursplanen upphör att gälla eller genomgår större förändringar garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt den ursprungliga kursplanen under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande av kurs (helt eller delvis) kan prövas. Se universitetets regelverk och tillgodoräknandeordning. Ansökan görs på särskild blankett enligt studentcentrums riktlinjer.

Litteratur

 • Giltig från: 2021 vecka 24

  Dietetik, 6 hp

  Rekommenderad litteratur

  Allergi och överkänslighet
  Livsmedelsverket :
  Livsmedelsverket
  Obligatorisk

  Internetmedicin
  Internetmedicin :
  http://www.internetmedicin.se/default.aspx
  Obligatorisk

  Krause and Mahan's food & the nutrition care process
  Raymond Janice L., Morrow Kelly
  15th edition. : St. Louis, Missouri : Elsevier : [2020] : xvii, 1195 pages :
  ISBN: 9780323749626
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Mat och hälsa : en klinisk handbok
  Cederholm Tommy, Rothenberg Elisabet
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 248 s. :
  ISBN: 9789144083575
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Nationella riktlinjer för måltider i förskolan
  Livsmedelsverket : 2021 :
  Länk
  Obligatorisk

  Nationella riktlinjer för måltider i skolan
  Livsmedelsverket : 2021 :
  Länk
  Obligatorisk

  Nationella riktlinjer för måltider i äldreomsorgen
  Livsmedelsverket : 2021 :
  Länk
  Obligatorisk

  Nationella riktlinjer för måltider på sjukhus
  Livsmedelsverket : 2021 :
  Länk
  Obligatorisk

  Petersson Annelie
  Kost vid diabetes : en vägledning till hälso- och sjukvården
  Stockholm : Socialstyrelsen : 2011 : 35 s. :
  ISBN: 978-91-86885-62-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar ur vetenskapliga skrifter och facktidskrifter samt ev. ytterligare facklitteratur tillkommer. Ca 50 sid.

  Måltidsservice, 7 hp

  Rekommenderad litteratur

  Nationella riktlinjer för måltider i förskolan
  Livsmedelsverket : 2021 :
  Länk
  Obligatorisk

  Nationella riktlinjer för måltider i skolan
  Livsmedelsverket : 2021 :
  Länk
  Obligatorisk

  Nationella riktlinjer för måltider i äldreomsorgen
  Livsmedelsverket : 2021 :
  Länk
  Obligatorisk

  Nationella riktlinjer för måltider på sjukhus
  Livsmedelsverket : 2021 :
  Länk
  Obligatorisk

  Bra mat på jobbet
  Livsmedelsverket (senaste versionen) :
  https://www.livsmedelsverket.se/
  Obligatorisk

  Sjukhusmåltiden - en viktig del av vården
  Livsmedelsverket (senaste version) :
  Livsmedelsverket
  Obligatorisk

  Näring för god vård och omsorg [Elektronisk resurs] : en vägledning för att förebygga och behandla undernäring
  Stockholm : Socialstyrelsen : 2011 : 179 s. :
  Fritt tillgänglig via Socialstyrelsen
  ISBN: 978-91-86885-39-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Uppmuntra till bra måltider : till dig som ansvarar för måltiden i gruppbostäder och servicebostäder
  Livsmedelsverket :
  Obligatorisk

  Gregoire Mary B.
  Foodservice organizations : a managerial and systems approach
  7 uppl. : Upper Saddle River : Prentice Hall : cop. 2010 : xvi, 584 s. :
  ISBN: 0-13-506055-9 (hft.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Handbok för säker mat inom vård, skola och omsorg : branschriktlinje för god hygienpraxis och för tillämpning av HACCP-principerna enligt förordning (EG) nr 852/2004
  Lantz Ulla, De Jong Birgitta Skierus, Johansson Sara-Mari, Hårdstedt Björn
  Stockholm : Kommentus : 2009 : 103 s. :
  ISBN: 978-91-7345-218-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar ur vetenskapliga skrifter och facktidskrifter samt ev. ytterligare facklitteratur tillkommer. Ca 150 sidor

  Restaurangdrift, 10 hp

  Rekommenderad litteratur

  Handbok för säker mat inom vård, skola och omsorg : branschriktlinje för god hygienpraxis och för tillämpning av HACCP-principerna enligt förordning (EG) nr 852/2004
  Lantz Ulla, De Jong Birgitta Skierus, Johansson Sara-Mari, Hårdstedt Björn
  Stockholm : Kommentus : 2009 : 103 s. :
  ISBN: 978-91-7345-218-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar ur vetenskapliga skrifter och facktidskrifter samt ev. ytterligare facklitteratur tillkommer. Ca 150 sid.

  Projektarbete, 4 hp

  Rekommenderad litteratur

  Att skriva PM/ Rapporter/ Uppsatser. Umeå: Institutionen för kostvetenskap
  Senaste versionen :
  Obligatorisk

  Ytterligare vetenskapliga originalartiklar och/eller systematiska litteraturöversikter tillkommer. (ca 50 sidor).

  Referenslitteratur

  Från tanke till text : en språkhandbok för uppsatsskrivande studenter
  Jarrick Arne, Josephson Olle
  2., [översedda]uppl. : Lund : Studentlitteratur : 1996 : 133 s. :
  ISBN: 91-44-26842-4
  Se bibliotekskatalogen Album

  Schött Kristina
  Studentens skrivhandbok
  3. [bearb.] uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 185 s. :
  ISBN: 9789147114085
  Se bibliotekskatalogen Album

 • Giltig från: 2020 vecka 1

  Dietetik, 6 hp

  Rekommenderad litteratur

  Allergi och överkänslighet
  Livsmedelsverket :
  Livsmedelsverket

  Bra måltider i förskolan
  Livsmedelsverket : 2016 :
  www.slv.se

  Bra måltider i skolan
  Livsmedelsverket (senaste versionen) :
  https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/broschyrer/bra-maltider-i-skolan.pdf

  Bra måltider i äldreomsorgen
  Livsmedelsverket (senaste versionen) :
  Livsmedelsverket

  Petersson Annelie
  Kost vid diabetes : en vägledning till hälso- och sjukvården
  Stockholm : Socialstyrelsen : 2011 : 35 s. :
  ISBN: 978-91-86885-62-5
  Se bibliotekskatalogen Album

  Krause's food & the nutrition care process
  Mahan L. Kathleen., Raymond Janice L.
  Fourteenth edition. : St. Louis, Missouri : Elsevier : [2017] : 1134 p. :
  ISBN: 9780323340755
  Se bibliotekskatalogen Album

  Mat och hälsa : en klinisk handbok
  Cederholm Tommy, Rothenberg Elisabet
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 248 s. :
  ISBN: 9789144083575
  Se bibliotekskatalogen Album

  Näring för god vård och omsorg [Elektronisk resurs] : en vägledning för att förebygga och behandla undernäring
  Stockholm : Socialstyrelsen : 2011 : 179 s. :
  Fritt tillgänglig via Socialstyrelsen
  ISBN: 978-91-86885-39-7
  Se bibliotekskatalogen Album

  Sjukhusmåltiden - en viktig del av vården
  Livsmedelsverket : 2015 :
  Livsmedelsverket

  Artiklar ur vetenskapliga skrifter och facktidskrifter samt ev. ytterligare facklitteratur tillkommer. Ca 30 sid.

  Måltidsservice, 7 hp

  Rekommenderad litteratur

  Bra mat i förskolan
  Livsmedelsverket (senaste versionen) :
  Livsmedelsverket

  Bra mat i skolan
  Livsmedelsverket (senaste versionen) :
  www.slv.se

  Bra mat i äldreomsorgen
  Livsmedelsverket (senaste versionen) :
  Livsmedelsverket

  Bra mat på jobbet
  Livsmedelsverket (senaste versionen) :
  https://www.livsmedelsverket.se/

  Sjukhusmåltiden - en viktig del av vården
  Livsmedelsverket : 2015 :
  Livsmedelsverket

  Näring för god vård och omsorg [Elektronisk resurs] : en vägledning för att förebygga och behandla undernäring
  Stockholm : Socialstyrelsen : 2011 : 179 s. :
  Fritt tillgänglig via Socialstyrelsen
  ISBN: 978-91-86885-39-7
  Se bibliotekskatalogen Album

  Uppmuntra till bra måltider : till dig som ansvarar för måltiden i gruppbostäder och servicebostäder
  Livsmedelsverket : 2012 :
  Livsmedelsverket

  Gregoire Mary B.
  Foodservice organizations : a managerial and systems approach
  7 uppl. : Upper Saddle River : Prentice Hall : cop. 2010 : xvi, 584 s. :
  ISBN: 0-13-506055-9 (hft.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Handbok för säker mat inom vård, skola och omsorg : branschriktlinje för god hygienpraxis och för tillämpning av HACCP-principerna enligt förordning (EG) nr 852/2004
  Lantz Ulla, De Jong Birgitta Skierus, Johansson Sara-Mari, Hårdstedt Björn
  Stockholm : Kommentus : 2009 : 103 s. :
  ISBN: 978-91-7345-218-2
  Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar ur vetenskapliga skrifter och facktidskrifter samt ev. ytterligare facklitteratur tillkommer. Ca 80 sid.

  Restaurangdrift, 10 hp

  Rekommenderad litteratur

  Handbok för säker mat inom vård, skola och omsorg : branschriktlinje för god hygienpraxis och för tillämpning av HACCP-principerna enligt förordning (EG) nr 852/2004
  Lantz Ulla, De Jong Birgitta Skierus, Johansson Sara-Mari, Hårdstedt Björn
  Stockholm : Kommentus : 2009 : 103 s. :
  ISBN: 978-91-7345-218-2
  Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar ur vetenskapliga skrifter och facktidskrifter samt ev. ytterligare facklitteratur tillkommer. Ca 50 sid.

  Projektarbete, 4 hp

  Rekommenderad litteratur

  Att skriva PM/ Rapporter/ Uppsatser. Umeå: Institutionen för kostvetenskap
  Senaste versionen :

  Ytterligare vetenskapliga originalartiklar och/eller systematiska litteraturöversikter tillkommer. (ca 50 sidor).

  Referenslitteratur

  Från tanke till text : en språkhandbok för uppsatsskrivande studenter
  Jarrick Arne, Josephson Olle
  2., [översedda]uppl. : Lund : Studentlitteratur : 1996 : 133 s. :
  ISBN: 91-44-26842-4
  Se bibliotekskatalogen Album

  Studentens skrivhandbok
  Schött Kristina, Melin Lars, Strand Hans, Moberg Bodil
  2., [uppdaterade] uppl. : Stockholm : Liber : 2007 : 176 s. :
  ISBN: 978-91-47-08459-3z 978-91-47-08459-6
  Se bibliotekskatalogen Album