Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Management Accounting A, 7,5 hp

Engelskt namn: Management Accounting A

Denna kursplan gäller: 2018-08-20 till 2022-07-31 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2FE031

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Företagsekonomi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: USBE Företagsekonomi

Beslutad av: The Board of Umeå School of Business, 2007-09-19

Reviderad av: Rektor för Handelshögskolan, 2018-05-31

Innehåll

Inledningsvis syftar kursen till att skapa en kännedom om kopplingen mellan företagets övergripande mål och strategier och olika modeller som används för styrning och planering samt att skapa en grundläggande förståelse för begrepp som är centrala inom ekonomistyrningen. Därefter sker en fördjupning inom områdena budgetering, kalkylering och kostnadsfördelning. . Kopplingar görs också till alternativa styrmekanismer såsom balanserat styrkort. Kostnadsfördelning och kalkylering behandlar olika metoder för att fördela ett företags kostnader och beräkna kostnaderna för ett företags produkter och tjänster. De metoder som behandlas är bl a bidragskalkylering, påläggskalkylering, samt aktivitetsbaserad kalkylering. Vidare diskuteras hur olika metoder för kostnadsfördelning och kalkylering kan användas som ett beslutsunderlag för prissättning och val av produktmix på kort och lång sikt.

Förväntade studieresultat

Efter genomgånget moment ska den studerande kunna:
 • förklara och diskutera kopplingen mellan ett företags strategi och styrning, relativt ekonomiska och icke ekonomiska mål inklusive prestationsmätning och hållbarhetsaspekter
 • upprätta produktkalkyler som baseras på fullständig och ofullständig kostnadsfördelning
 • Förklara budgetering samt upprätta huvudbudgetar
 • upprätta olika huvudbudgetar och självkostnadskalkyler med hjälp av datorbaserat program
 • muntligt och skriftligt kunna kommunicera för kursen centrala begrepp på engelska

Behörighetskrav

To enter the course general admission requirements are demanded (exemption is given for required courses in Swedish) as well as special requirements for the subject’s mathematics and social science.
The students should have mathematics corresponding to C-level at Swedish Gymnasium (approximately three years in upper secondary education) and social science corresponding to A-level at Swedish Gymnasium.

Proficiency in English equivalent to Swedish upper secondary course English B, English/6.

Undervisningens upplägg

Kursens olika områden behandlas genom föreläsningar, gruppövningar och handledning. Studenterna får praktiskt tillämpa de teoretiska kunskaper från föreläsningarna då de löser kalkyleringsproblem med hjälp av kalkylprogram.

Examination

Examination sker genom individuell skriftlig salstentamen och en eller flera uppgifter. För betyget godkänd på momentet krävs att varje examinerande del är godkänd. Se även examination för hela kursen  nedan.

Följande betygssystem används:
Väl godkänd, (VG, 75 % eller mer),
Godkänd, (G, 50 % eller mer), och
Underkänd (U, mindre än 50 %).
 
Betyg på kursen utdelas när studenten har blivit godkänd på alla ingående examinationer och obligatoriska kurselement.
 
För att uppnå betyget Väl godkänd på kurser bestående av fyra lika stora moment måste studenten ha uppnått det betyget VG i minst tre av fyra kursmoment. För övriga kurser ges betyget VG när studenten uppnått minst 75% av den sammanlagda vägda poängsumman.
 
För student som underkänts vid respektive moments avslutande provtillfälle anordnas ett nytt provtillfälle inom ca 2 månader. Därutöver förekommer extra tentamensmöjlighet varje läsår veckan före höstterminsstart. Kompletteringar av obligatoriska uppgifter skall ske senast två veckor efter moments slutdatum. Obligatoriska delar (seminarium, PM-uppgifter, praktikfallsuppgifter, cases, datorövningar etc.) som ej görs under avsatt tid får fullgöras nästa gång kursen ges. Om formen för examination ej går att upprepa, kan annan form användas.
 
När en student har underkänts på en examination vid två tillfällen, har han eller hon rätt att begära att få en annan betygsättande lärare. En skriftlig begäran om att få en annan examinator skall inlämnas till studierektorn senast två veckor innan nästa examinationsmöjlighet. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om anpassad examinationsform.
 
Studenter som har blivit godkända på en examination kan inte göra en omtentamen för att få ett högre betyg.
 
Student som inte kan uppvisa giltig fotolegitimation eller motsvarande får inte delta i tentamensskrivning.
 
Disciplinära åtgärder kan vidtas mot student som använder otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas. Regler och föreskrifter gällande produktionen av akademiska texter, och korrekt källhänvisning kommer att tillämpas på alla skriftliga uppgifter (se instruktioner i Företagsekonomis uppsatsmanual[1] ). Texter kan komma att kontrolleras mot Urkunds källor. I övrigt gäller Umeå universitets regelverk för utbildning på grund- och avancerad nivå: http://www.umu.se/regelverk/utbildning-pa-grund--och-avancerad-niva
 
Undervisningsaktiviteter förutsätts stödja studenterna i att uppnå lärandemålen, vilket bland annat kan ske genom att förklara, fördjupa, komplettera eller ge kontraster till kurslitteraturen och annat kursmaterial.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande sker enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning.

Kursen är en del av International Business Program vid Umeå School of Business and Economics. Kursen erbjuds även till utbytesstudenter inom ramen för våra utbytesavtal.

Denna kurs överlappar hel eller delvis kurserna 2FE012, 2FE212, 2fe211, 2fe010, 2fe183 och kan därför inte kan tas med (till sitt fulla poängtal) i examen tillsammans med denna kurs.

 

Litteratur

 • Giltig från: 2021 vecka 33

  Literature

  Introduction to managerial accounting
  Brewer Peter C., Garrison Ray H., Noreen Eric W.
  9. edition : New York, NY : McGraw-Hill Education : [2021] : s. cm :
  ISBN: 9781260814439
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Additional material according to the teacher’s instructions.

  Cource Reference literature

  Umeå School of Business, Economics and Statistics USBE. Thesis writing in Business Administration. Thesis manual. (latest edition)
  USBE Företagsekonomi :
  https://www.umu.se/en/student/usbe/thesis-and-degree-project-work/

  Additional individual literature focusing on specific topics may be needed to be able to complete module assignments.

 • Giltig från: 2018 vecka 34

  Literature

  Introduction to managerial accounting
  Brewer Peter C., Garrison Ray H., Noreen Eric W.
  Seventh International Student Edition. : New York : McGraw-Hill : 2015 : xxxii, 648 pages :
  ISBN: 9781259253126 (pbk.) :
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Additional material according to the teacher’s instructions.

  Cource Reference literature

  Umeå School of Business, Economics and Statistics USBE. Thesis writing in Business Administration. Thesis manual. (latest edition)
  USBE Företagsekonomi :
  https://www.umu.se/en/student/usbe/thesis-and-degree-project-work/

  Additional individual literature focusing on specific topics may be needed to be able to complete module assignments.