"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Management Accounting and Analysis D, 15 hp

Engelskt namn: Management Accounting and Analysis D

Denna kursplan gäller: 2020-12-21 till 2024-08-18 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2FE181

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Företagsekonomi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: USBE Företagsekonomi

Beslutad av: Rektor vid Handelshögskolan, 2012-06-11

Reviderad av: Rektor för Handelshögskolan, 2020-10-08

Innehåll

I denna kurs ingår ämnen relaterade till finansiell rapportering och hur internredovisning kan användas för att skapa värde i företag. Kursen ges och examineras i sin helhet på engelska.

Generiska kompetenser
Kursen har ett antal generiska mål. Efter avslutad kurs ska studenten också kunna:

●    strukturera och analysera problem inom redovisningsområdet samt diskutera implikationer av analys i ett övergripande sammanhang
●    förstå och utvärdera olika etiska problem inom redovisning och revision
●    arbeta effektivt i team
●    planera, genomföra och presentera undersökningar

Kursövergripande förväntat studieresultat:

 • muntligt och skriftligt kunna kommunicera för kursen centrala begrepp på engelska

Moment 1. Avancerad bokslutsanalys och värdering, 7,5 hp
Moment 2. Avancerad ekonomistyrning, 7,5 hp

Moment 1. Avancerad bokslutsanalys och värdering, 7,5 hp
Momentet syftar till att förse studenten med relevanta teorier, metoder och modeller för värdering av företag och dessas värdepapper, främst aktier. Momentet behandlar analys av redovisningsinformation och användandet av denna information vid strategianalys, prestationsutvärdering och investeringsbeslut. Redovisnings- och kassaflödesbaserade värderingsansatser diskuteras liksom prognostisering av utdelningar, vinster, kassaflöden och pro-forma analyser. Under momentet blir studenterna också introducerade till ett akademiskt förhållningssätt, t.ex. referensteknik och hur plagiat och fusk undviks.

Förväntade studieresultat
Efter avklarat moment ska den studerande kunna:
●    värdera företags eget kapital, verksamhet och skulder med hjälp av olika värderingsmodeller och redovisningsinformation
●    analysera och omformulera årsredovisningar och relaterad information för att identifiera företags affärsstrategier och värdedrivare och därmed underlätta prognostisering och värdering
●    analysera marknadsvärden, värdedrivare och finansiella mått, t.ex., lönsamhet, tillväxt, P/B och P/E tal, - samt dessas relation till estimerat fundamentalt värde
●    förklara förhållandena mellan redovisningsstandarder, t.ex. IFRS och US GAAP, redovisningsmetoder och värde
●    integrera miljö-, samhälls- och bolagsstyrningsfaktorer (ESG-faktorer) i företagsvärdering
●    beskriva, identifiera och tillämpa ett akademiskt förhållningssätt i sitt eget arbete.

Undervisningens uppläggning
Lärandet stöds genom föreläsningar, seminarier, litteratur dvs. lärobok och forskningsartiklar, fallarbeten och projekt. Studenterna förväntas ta aktiv del i alla delar av momentet.

Momentets examination
Examinationen baseras på en individuell skriftlig salstentamen, två individuella test samt ett individuellt onlinetest om ett akademiskt förhållningssätt. Godkänt betyg krävs för varje del av kursen. Kursen examineras och ges i sin helhet på engelska. Se även examination för hela kursen nedan.

Moment 2. Avancerad internredovisning, 7,5 hp
Internredovisare förväntas använda sin expertis inom internredovisningsområdet och ledarskapsförmåga, och att verka för att verksamheter drivs framgångsrikt. Utgångspunkten är att ett företags långsiktiga framgång beror på dess förmåga att identifiera "värdedrivare" och att verka för att dessa utnyttjas på ett sätt så att verksamheten når sina målsättningar. Momentet ger en solid teoretisk grund inom ekonomistyrning och resultatmätning. Fokus ligger på att öka värdet på företaget och därigenom aktieägarnas välfärd genom ett kunddrivet värdeskapande. Ett annat syfte med kursen är att förbättra studenternas kunskaper om hur företag kan planera kontroll och styrsystem och att använda dessa vid implementering av strategier. Beteendemässiga aspekter av internredovisning diskuteras även på kursen. Internredovisningssystem ska ge information om verksamhetens värdedrivare, och vara ett hjälpmedel för se till att ledningen agerar i aktieägarnas intresse ur ett långsiktigt perspektiv. Studenterna ska bli medvetna om internredovisares mångfacetterade roll. Under momentet blir studenterna också introducerade till metoder för arbete i internationella team.

Förväntade studieresultat:
Efter avklarat moment ska den studerande kunna:

 • Förklara ekonomistyrningens roll och betydelse samt diskutera faktorer som kan leda till att ekonomistyrningen skiljer sig mellan företag
 • Utvärdera hur företags målsättningar och faktorer, såsom stabilitet, komplexitet och kultur inverkar på ekonomistyrningen
 • Diskutera sambandet mellan decentralisering och ekonomistyrning; analysera de utmaningar som finns med internprissättning
 • Tillämpa olika processer med anknytning till ekonomistyrning: strategisk planering, självkostnadskalkylering, budgetering samt utveckling av system för prestationsmätning och incitament
 •  Analysera de utmaningar som finns i utvecklingen av ekonomistyrningen i icke vinstdrivande organisationer, tjänsteföretag och temporära organisationer
 • Integrera ekonomistyrningen med hållbarhet som strategi

Undervisningens uppläggning
Utvecklingen på internredovisningsområdet, samt olika tekniker och koncept presenteras på föreläsningar. Modulen omfattar fallstudier, kapitel i kurslitteratur och artiklar. Studenterna kommer att bekanta sig med olika kvantitativa metoder inom internredovisningsområdet genom exempel, övningar och fallstudier. Studenterna förväntas aktivt delta i diskussioner på artikel seminarier och i samband med fallstudier. Arbetet på kursen görs individuellt samt i små grupper. Kursarbetet förutsätter att studenterna når upp till en hög kunskapsnivå, samt en mycket god förståelse för internredovisningsområdet.
 
Lärandet stöds genom föreläsningar, seminarier, fallstudier och presentation av rapporter. De centrala områdena behandlas vid föreläsningar och seminarier, i vilka studenterna förväntas delta aktivt. Ämnesrelaterade fallstudier kommer också att användas. Studenterna skall, både i grupp och individuellt, göra muntliga presentationer vid seminarier och under fallanalyser, samt inlämna skrivna rapporter.
 
Momentets examination
Examinationen baseras på individuell skriftlig salstentamen och på gruppuppgifter. Godkänt betyg krävs för varje del av momentet. Kursen examineras och ges i sin helhet på engelska. Se även examination för hela kursen nedan.

Förväntade studieresultat

Se respektive moment.

Behörighetskrav

90 hp varav 75hp företagsekonomi varav kandidatnivå 15 hp eller motsvarande. Godkänt på minst 52,5 hp varav 7,5 hp på kandidatnivå därav minst 7,5 hp inom ämnet redovisning och 7,5 hp inom ämnet finansiering.
Det krävs att studenten har en bredd i ämnet och inte enbart hp inom en av inriktningarna (dvs. ledarskap, marknadsföring, redovisning, finansiering). Statistik 7,5 hp eller motsv.

Gymnasium Engelska B/6

Undervisningens upplägg

Se respektive moment.

Examination

Se även ovan under respektive moment.

Följande betygssystem används:
Väl godkänd, (VG, 75 % eller mer),
Godkänd, (G, 50 % eller mer), och
Underkänd (U, mindre än 50 %).

Betyg på kursen utdelas när studenten har blivit godkänd på alla ingående examinationer och obligatoriska kurselement.

För att uppnå betyget Väl godkänd på kurser bestående av fyra lika stora moment måste studenten ha uppnått det betyget VG i minst tre av fyra kursmoment. För övriga kurser ges betyget VG när studenten uppnått minst 75% av den sammanlagda vägda poängsumman.

För student som underkänts vid respektive moments avslutande provtillfälle anordnas ett nytt provtillfälle inom ca 2 månader. Därutöver förekommer extra tentamensmöjlighet varje läsår veckan före höstterminsstart. Kompletteringar av obligatoriska uppgifter skall ske senast två veckor efter moments slutdatum. Obligatoriska delar (seminarium, PM-uppgifter, praktikfallsuppgifter, cases, datorövningar etc.) som ej görs under avsatt tid får fullgöras nästa gång kursen ges. Om formen för examination ej går att upprepa, kan annan form användas.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

När en student har underkänts på en examination vid två tillfällen, har han eller hon rätt att begära att få en annan betygsättande lärare. En skriftlig begäran om att få en annan examinator skall inlämnas till studierektorn senast två veckor innan nästa examinationsmöjlighet. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om anpassad examinationsform.

Studenter som har blivit godkända på en examination kan inte göra en omtentamen för att få ett högre betyg.
Student som inte kan uppvisa giltig fotolegitimation eller motsvarande får inte delta i tentamensskrivning.

Disciplinära åtgärder kan vidtas mot student som använder otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas. Regler och föreskrifter gällande produktionen av akademiska texter, och korrekt källhänvisning kommer att tillämpas på alla skriftliga uppgifter (se instruktioner i Företagsekonomis uppsatsmanual). Texter kan komma att kontrolleras mot Urkunds källor. I övrigt gäller Umeå universitets regelverk för utbildning på grund- och avancerad nivå.

Undervisningsaktiviteter förutsätts stödja studenterna i att uppnå lärandemålen, vilket bland annat kan ske genom att förklara, fördjupa, komplettera eller ge kontraster till kurslitteraturen och annat kursmaterial.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande sker enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning.Denna kurs överlappar hel eller delvis kurserna 2fe107, 2fe195 och kan därför inte kan tas med (till sitt fulla poängtal) i examen tillsammans med denna kurs.

Litteratur

 • Giltig från: 2021 vecka 33

  Module 1

  Penman Stephen H.
  Financial statement analysis and security valuation
  5th ed. : New York : McGraw-Hill Higher Education : 2012 : 740 s. :
  ISBN: 978-0-07-132640-7 (pbk.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Articles will be added at the start of the module, approximately 40 pages in total.

  Module reference literature

  Copeland T, Koller T, Murrin J, Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies, Wiley, latest edition (a good introduction to valuation, written in English). Stickney P, Financial Reporting and Statement Analysis: A Strategic Perspective, Dryden Press, latest edition. (a good book about financial statement analysis).

  White G, Sondhi A and Fried D, The Analysis and Use of Financial Statements, Wiley, latest edition (a good book about financial accounting and financial statement analysis)

  Module 2

  Management control systems
  Hartmann Frank, Kraus Kalle, Nilsson Göran, Anthony Robert N., Govindarajan Vijay
  Second european edition : [2020] : xx, 505 sidor :
  ISBN: 9781526848314
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: or ISBN 9781526848321

  Articles and case will be added at the start of the module, approximately 50 pages in total.

  Cource Reference literature

  Umeå School of Business, Economics and Statistics USBE. Thesis writing in Business Administration. Thesis manual. (latest edition)
  USBE Business Administration :
  https://www.umu.se/en/student/usbe/thesis-and-degree-project-work/

  Additional individual literature focusing on specific topics may be needed to be able to complete module assignments

 • Giltig från: 2020 vecka 52

  Module 1

  Penman Stephen H.
  Financial statement analysis and security valuation
  5th ed. : New York : McGraw-Hill Higher Education : 2012 : 740 s. :
  ISBN: 978-0-07-132640-7 (pbk.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Articles will be added at the start of the module, approximately 40 pages in total.

  Module reference literature

  Copeland T, Koller T, Murrin J, Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies, Wiley, latest edition (a good introduction to valuation, written in English). Stickney P, Financial Reporting and Statement Analysis: A Strategic Perspective, Dryden Press, latest edition. (a good book about financial statement analysis).

  White G, Sondhi A and Fried D, The Analysis and Use of Financial Statements, Wiley, latest edition (a good book about financial accounting and financial statement analysis)

  Module 2

  Management control systems
  Anthony Robert N., Govindarajan Vijay, Hartmann Frank G., Kraus Kalle, Nilsson Göran
  1. European ed. : Maidenhead, Berkshire : McGraw-Hill Education : cop. 2014 : xx, 640 s. :
  ISBN: 9780077133269
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: och ASIN:B00HQE7/PS (e-bok)

  Articles and case will be added at the start of the module, approximately 50 pages in total.

  Cource Reference literature

  Umeå School of Business, Economics and Statistics USBE. Thesis writing in Business Administration. Thesis manual. (latest edition)
  USBE Business Administration :
  https://www.umu.se/en/student/usbe/thesis-and-degree-project-work/

  Additional individual literature focusing on specific topics may be needed to be able to complete module assignments