Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Managerial Perspectives on Strategy, People, Projects and Processes D, 30 hp

Engelskt namn: Managerial Perspectives on Strategy, People, Projects and Processes D

Denna kursplan gäller: 2021-08-16 och tillsvidare

Kurskod: 2FE047

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Företagsekonomi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: USBE Företagsekonomi

Beslutad av: Handelshögskolans styrelse, 2009-10-08

Reviderad av: Rektor för Handelshögskolan, 2021-05-27

Innehåll

Kursen fokuserar på nyckelfrågor för att förstå och hantera de utmaningar som dagens organisationer möter i en globaliserad värld. Djupgående teoretiska insikter integreras med praktiska tillämpningar i en lärandemiljö som kännetecknas av aktivt studentdeltagande både individuellt och i grupp.
Kursen ges och examineras i sin helhet på engelska.

Generiska lärandemål
Utöver de specifika lärandemålen för varje moment (se nedan) har kursen ett antal generiska mål. Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 • reflektera över jämställdhet, mångfald och mångkulturalitet och kunna arbeta effektivt i mångkulturella team
 • integrera expertis från olika kunskapsområden för att identifiera, analysera och lösa organisatoriska problem
 • planera, genomföra och presentera undersökningar, både muntligt och skriftligt, för en akademisk publik såväl som för praktiskt verksamma.
Kursövergripande förväntat studieresultat:
 • muntligt och skriftligt kunna kommunicera för kursen centrala begrepp på engelska
Kursen består av fyra moment som vidare kommer att beskrivas nedan:
Moment 1. Strategiska perspektiv, 7.5 hp
Moment 2. Människor- den mänskliga sidan av organisationen , 7.5 hp
Moment 3. Projektledning, 7.5 hp
Moment 4. Strategiskt arbete - planering och processer, 7.5 hp

Moment 1. Strategiska perspektiv, 7.5 hp
Kursmomentet belyser nyckelfrågor för företag i en globaliserad värld. Studenterna får en allsidig förståelse för kontexten där företagen bedriver sin verksamhet och hur denna kontext påverkas av olika händelser och processer. Alternativa teoretiska perspektiv på strategi presenteras för att ge en allsidig plattform för kommande kurser. Studenterna tränas i att tänka strategiskt både utifrån interna och externa perspektiv. Kursmoment 1 integrerar teoretiska insikter med praktiska tillämpningar i en lärande miljö som kännetecknas av aktivt deltagande, både individuellt och i grupp. Under hela kursmomentet uppmuntras studenterna att utveckla egna strategier. Under momentet blir studenterna också introducerade till metoder för arbete i internationella teams och ett akademiskt förhållningssätt, t.ex. referensteknik eller hur man undviker plagiat och fusk

Förväntade studieresultat
Efter genomgånget moment ska den studerande kunna:
 • beskriva och analysera grunderna för strategi och strategiska perspektiv,
 • föreslå lösningar för att hantera interna och externa strategiska utmaningar och svårigheter,
 • föreslå lämpliga strategier för att hantera viktiga dilemman vad gäller till exempel innovationer, produkter, processer, organisationen, marknadsföring och affärsmodeller,
 • kritiskt reflektera över konsekvenserna av strategiska val och bedöma behovet av ytterligare kunskaper och färdigheter,
 • beskriva, identifiera och tillämpa ett akademiskt förhållningssätt i sitt eget arbete.
Undervisningens uppläggning
Utöver föreläsningar och gästföreläsningar, stöds lärandet genom arbete med case och seminarier. Momentet består till stor del av självstudier, vilket innebär studier av anvisade bokkapitel, artiklar, handouts och case-material. Det är studentens ansvar att komma förberedd till föreläsningar och seminarier samt att aktivt delta i diskussioner. Case-studierna genomförs i grupper av 3-5 studenter med en skriftlig case-rapport och en muntlig presentation. Grupparbetet introduceras med aktiviteter som stödjer studenten i att kunna arbeta effektivt i grupper som karaktäriseras av jämställdhet, mångfald, och mångkulturalitet. 
Studenterna lär sig också akademisk etik och akademiskt förhållningssätt, vilket inkluderar referenshantering och hur man undviker plagiering och fusk.

Momentets examination
Examinationen i detta moment består av skriftliga gruppuppgifter, en skriftlig individuell salstentamen och ett individuellt onlinetest om ett akademiskt förhållningssätt. Närvaro vid seminarierna är obligatorisk och är därmed ett krav för att bli godkänd på kursmomentet. Godkänt betyg krävs för varje examinerande del inom kursmomentet. Se även examination för hela kursen nedan.

Moment 2. Människor - Den mänskliga sidan av organisationen , 7.5 hp
I det andra momentet läggs fokus på den mänskliga sidan av organisationen, med målet att visa betydelsen av att ta hänsyn till såväl individuella föreställningar och identitetskonstruktioner som gruppinteraktion för att på ett effektivt sätt hantera och leda en organisation. Dessutom berörs de särskilda utmaningar som mångfald, genus, etik och känslor bidrar till i organisatoriska processer. Studenterna kommer att utföra en gruppuppgift i syfte att noggrant undersöka och utvärdera en av dessa dimensioner såväl teoretiskt som i praktisk problemlösning.
 
Förväntade studieresultat
Efter genomgånget moment ska den studerande kunna:
1) förstå hur organisatoriska processer uppstår genom ömsesidig interaktion utifrån ett socialt identitetsperspektiv. I detta ingår följande delmål:
 • förstå hur mänsklig interaktion i organisatoriska kontexter uppstår ur sociala identitetsprocesser,
 • kritiskt reflektera kring motivation, samarbete, gruppdynamik, ledarskap etc. utifrån ett socialt identitetsperspektiv,
 • använda social identitetsteori för att analysera och lösa mänskliga problem i organisatoriska kontexter,
2) granska och utvärdera dimensioner av mångfald, etik, känslor och genus i organisatoriska processer, inklusive:
 • kritiskt reflektera kring och tillämpa ett av dessa perspektiv på ett verkligt organisatoriskt sammanhang.
Undervisningens uppläggning
Lärandet stöds genom föreläsningar, seminarier samt individuella och gruppuppgifter. Föreläsningar kring det sociala identitetsperspektivet följs av tre litteraturseminarier med individuell inlämning. Dessa PM bedöms och kommentarer ges för att stödja studenterna  att utveckla sin förmåga till effektiv skriftlig kommunikation. Utifrån studentens val av en av dimensionerna mångfald, etik, känslor eller genus formeras grupper som undersöker hur denna dimension kan tillämpas i en konkret organisatorisk miljö. Grupparbetet presenteras på ett temalitteraturseminarium och ett integrerande case seminarium, vilka båda har föregåtts av  en skriftlig grupprapport.

Momentets examination
Examinationen består i aktivt deltagande i seminarier och genomförande av både skriftliga gruppuppgifter och skriftliga individuella uppgifter. Godkänt betyg krävs för varje del av momentet. Se även examination för hela kursen nedan.

Moment 3. Projektledning, 7.5 hp
Det tredje momentet ansluter sig till den nuvarande trenden av "projektifiering" som sker inom både företag och offentliga organisationer. Det övergripande syftet med momentet är att skapa en förståelse för utmaningarna som följer av att arbeta med och i projekt. För att uppnå detta syfte tar momentet sin utgångspunkt i metoder och processer som traditionellt förknippas med projektledning, men fokus är konsekvenserna av temporalitet för mänskligt beteende (ex. ledarskap, gruppdynamik, organisatoriska rutiner). Momentets första del syftar till att skapa en gemensam grundförståelse för vad ett projekt är samt ett urval av vanliga metoder som används för att planera, kontrollera och styra projekt. Viss uppmärksamhet ges även projektets roll i den omkringliggande organisationen. I momentets andra del använder vi insikterna från den första delen för att på djupet utforska konsekvenserna av att jobba med och i projekt. Syftet är att förbereda studenten för de utmaningar som följer av att arbeta i projekt.

Förväntade studieresultat
Efter genomgånget moment ska den studerande kunna:
 • förklara och diskutera projektets natur utifrån ett organisatoriskt kontext
 • förklara och applicera ett urval av vanligt använda metoder för projektledning
 • analysera och diskutera utmaningar och möjligheter associerade med att arbeta i en temporär kontext, från ett individuellt och organisatoriskt perspektiv
Undervisningens uppläggning
Lärandet i momentets första del stöds av föreläsningar. Den första delen examineras dels via skriftlig tentamen, dels via en gruppuppgift. Lärandet för momentets andra del, vilken relaterar till beteendemässiga konsekvenser av att arbeta i en temporär miljö, ges genom föreläsningar, litteraturseminarier och workshops. Denna del examineras via korta individuella reflektionspapper på litteraturen, aktivt deltagande i litteraturseminarier och workshop, samt skriftlig tentamen. Gruppuppgiften består av att applicera traditionell projektledningsmetodik i planeringen av ett eget valt projekt. Projektet skall adressera en i samhället existerande utmaning och ha potential att vara av större betydelse.

Momentets examination
Examinationen består av seminarium, skriftliga gruppuppgifter och skriftliga individuella uppgifter samt en skriftlig individuell salstentamen. För godkänt på momentet  krävs att varje uppgift har godkänts.

Moment 4. Strategiskt arbete - planering och processer, 7.5 hp
Ledare måste kunna utforma de framtida strategierna för sitt/sina företag och verksamhetsområden. Den omgivande miljön och möjligheterna lär förändras över tid men strategiska planer är viktiga verktyg för att hjälpa den strategiske ledaren att förstå och hantera dynamiken i omgivningen och verksamheten.
 
I detta moment deltar studenterna i en verklig strategisk process i ett företag eller annan verksamhet vilken kräver att de agerar utifrån den kunskap de tillägnat sig under tidigare och innevarande termin. Studenterna genomför analyser av och utarbetar ett strategiskt utvecklingsprogram för ett affärs- och/eller verksamhetsområde, företag eller organisation.

Förväntade studieresultat
Efter genomgånget moment ska den studerande kunna:
 • uppvisa analytiska och integrerande färdigheter genom att lösa avancerade uppgifter inom strategisk verksamhetsutveckling,
 • tillämpa inhämtad kunskap och förståelse från detta moment såväl som tidigare kurser för att, inom given tidsram, utforma ett strategiskt utvecklingsprogram som följer etiska principer,
 • kritiskt reflektera över individens och gruppens förmåga att arbeta effektivt med externa organisationer,
 • muntligt och skriftligt presentera de analyser, idéer och strategiska program som utvecklats för intressenter,
 • utvärdera sin kompetens och sitt behov av kompetensutveckling för att kunna arbeta med strategisk ledning,
Undervisningens uppläggning
I detta moment stöds lärandet genom arbete med ett "verkligt fall". Detta innebär att studenterna arbetar i grupp som konsultteam med utveckling av ett strategiskt program för en existerande verksamhet, ett företag eller organisation.Grupperna arbetar självständigt men i dialog med representanter från verksamheterna. Studenterna får regelbunden handledning från lärare och via workshops, seminarier och föreläsare.
 
Momentets examination
Examinationen består av fyra delar; 1) en skriftlig gruppuppgift; 2) en muntlig presentation inför de deltagande organisationerna; 3) en skriftlig individuell hemtenta; samt 4) aktivt deltagande i och bidrag till möten i arbetet med affärsplanen och aktivt deltagande i obligatoriska seminarier. Varje delexamination ska vara godkänd för att erhålla betyget godkänt på momentet. Se även examination för hela kursen nedan.

Förväntade studieresultat

Se respektive moment.

Behörighetskrav

90 hp varav 75hp företagsekonomi varav kandidatnivå 15 hp eller motsvarande. Godkänt på minst 52,5 hp varav 7,5 hp på kandidatnivå. 
Det krävs att studenten har en bredd i ämnet och inte enbart hp inom en av inriktningarna (dvs. ledarskap, marknadsföring, redovisning, finansiering). Företagsekonomi C 15 hp.
 
Gymnasium: Engelska B/6*

Undervisningens upplägg

Se respktive moment.

Examination

Se även ovan under respektive moment.
 
Följande betygssystem används:
Väl godkänd, (VG, 75 % eller mer),
Godkänd, (G, 50 % eller mer), och
Underkänd (U, mindre än 50 %).
 
Betyg på kursen utdelas när studenten har blivit godkänd på alla ingående examinationer och obligatoriska kurselement.
 
För att uppnå betyget Väl godkänd på kurser bestående av fyra lika stora moment måste studenten ha uppnått det betyget VG i minst tre av fyra kursmoment. För övriga kurser ges betyget VG när studenten uppnått minst 75% av den sammanlagda vägda poängsumman.
 
För student som underkänts vid respektive moments avslutande provtillfälle anordnas ett nytt provtillfälle inom ca 2 månader. Därutöver förekommer extra tentamensmöjlighet varje läsår veckan före höstterminsstart. Kompletteringar av obligatoriska uppgifter skall ske senast två veckor efter moments slutdatum. Obligatoriska delar (seminarium, PM-uppgifter, praktikfallsuppgifter, cases, datorövningar etc.) som ej görs under avsatt tid får fullgöras nästa gång kursen ges. Om formen för examination ej går att upprepa, kan annan form användas.
 
När en student har underkänts på en examination vid två tillfällen, har han eller hon rätt att begära att få en annan betygsättande lärare. En skriftlig begäran om att få en annan examinator skall inlämnas till studierektorn senast två veckor innan nästa examinationsmöjlighet. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om anpassad examinationsform.
 
Studenter som har blivit godkända på en examination kan inte göra en omtentamen för att få ett högre betyg.
Student som inte kan uppvisa giltig fotolegitimation eller motsvarande får inte delta i tentamensskrivning.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Disciplinära åtgärder kan vidtas mot student som använder otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas. Regler och föreskrifter gällande produktionen av akademiska texter, och korrekt källhänvisning kommer att tillämpas på alla skriftliga uppgifter, se instruktioner i Företagsekonomis uppsatsmanual. Texter kan komma att kontrolleras mot Urkunds källor. I övrigt gäller Umeå universitets regelverk för utbildning på grund- och avancerad nivå
 
Undervisningsaktiviteter förutsätts stödja studenterna i att uppnå lärandemålen, vilket bland annat kan ske genom att förklara, fördjupa, komplettera eller ge kontraster till kurslitteraturen och annat kursmaterial.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande sker enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning.

Denna kurs överlappar hel eller delvis kurserna 2fe201, 2fe040, 2fe409, 2fe408, 2fe194, 2fe122, 2fe221 och kan därför inte kan tas med (till sitt fulla poängtal) i examen tillsammans med denna kurs.

Litteratur

 • Giltig från: 2022 vecka 32

  Moment 1

  Litteratur

  Exploring strategy
  Whittington Richard, Regnér Patrick, Angwin Duncan, Johnson Gerry, Scholes Kevan
  Twelfth Edition. : Harlow, England : Pearson : 2020 : xxvii, 566 pages :
  ISBN: 9781292282510
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Scientific articles (approx. 50-80 pages) available from Umeå University library's databases will be added at the start of the module.

  Moment 2

  Social identity processes in organizational contexts
  Hogg Michael A., Terry Deborah J.
  Hove : Psychology : cop. 2001 : xiv, 339 s. :
  ISBN: 1-84169-007-4 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  3-4 scientific articles will be added as required reading, approx. 70 pages. In addition to the required reading for all, students will also read three articles or book chapters within one of the themes Gender, Emotions, Ethics, or Diversity. The additional literature will comprise approx. 80-100 pages per theme. A selection of case material will also be added according to instructor's directives.

  Moment 3

  Litteratur

  Project management : the managerial process
  Larson Erik W., Gray Clifford F.
  8. ed., International ed. : New York : McGraw-Hill Education : [2021] : xxii, 682 sidor :
  ISBN: 9781260570434
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Scientific articles (approx. 100-200 pages) will be added at the start of the module.

  Moment 4

  Exploring strategy
  Whittington Richard, Regnér Patrick, Angwin Duncan, Johnson Gerry, Scholes Kevan
  Twelfth Edition. : Harlow, England : Pearson : 2020 : xxvii, 566 pages :
  ISBN: 9781292282510
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Scientific articles (approx. 50-80 pages) will be added at the start of the module.

  Referenslitteratur

  Business ethics : managing corporate citizenship and sustainability in the age of globalization
  Crane Andrew, Matten Dirk
  3. ed. : Oxford : Oxford University Press : 2010 : xxv, 614 s. :
  ISBN: 978-0-19-956433-0 (pbk.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Umeå School of Business, Economics and Statistics USBE. Thesis writing in Business Administration. Thesis manual. (latest edition)
  USBE Företagsekonomi :
  https://www.umu.se/en/student/usbe/thesis-and-degree-project-work/

  Additional individual literature focusing on specific topics may be needed to be able to complete module assignments.

 • Giltig från: 2021 vecka 33

  Moment 1

  Litteratur

  Exploring strategy
  Whittington Richard, Regnér Patrick, Angwin Duncan, Johnson Gerry, Scholes Kevan
  Twelfth Edition. : Harlow, England : Pearson : 2020 : xxvii, 566 pages :
  ISBN: 9781292282510
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Scientific articles (approx. 50-80 pages) available from Umeå University library's databases will be added at the start of the module.

  Moment 2

  Social identity processes in organizational contexts
  Hogg Michael A., Terry Deborah J.
  Hove : Psychology : cop. 2001 : xiv, 339 s. :
  ISBN: 1-84169-007-4 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  3-4 scientific articles will be added as required reading, approx. 70 pages. In addition to the required reading for all, students will also read three articles or book chapters within one of the themes Gender, Emotions, Ethics, or Diversity. The additional literature will comprise approx. 80-100 pages per theme. A selection of case material will also be added according to instructor's directives.

  Moment 3

  Litteratur

  Project management : the managerial process
  Larson Erik W., Gray Clifford F.
  7. ed., International ed. : New York : McGraw-Hill Education : cop 2018 : xxii, 659 s. :
  ISBN: 978-1-259-25387-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Ny upplaga finns att tillgå 9781260570434

  Scientific articles (approx. 100-200 pages) will be added at the start of the module.

  Moment 4

  Exploring strategy
  Whittington Richard, Regnér Patrick, Angwin Duncan, Johnson Gerry, Scholes Kevan
  Twelfth Edition. : Harlow, England : Pearson : 2020 : xxvii, 566 pages :
  ISBN: 9781292282510
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Scientific articles (approx. 50-80 pages) will be added at the start of the module.

  Referenslitteratur

  Business ethics : managing corporate citizenship and sustainability in the age of globalization
  Crane Andrew, Matten Dirk
  3. ed. : Oxford : Oxford University Press : 2010 : xxv, 614 s. :
  ISBN: 978-0-19-956433-0 (pbk.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Umeå School of Business, Economics and Statistics USBE. Thesis writing in Business Administration. Thesis manual. (latest edition)
  USBE Företagsekonomi :
  https://www.umu.se/en/student/usbe/thesis-and-degree-project-work/

  Additional individual literature focusing on specific topics may be needed to be able to complete module assignments.