Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Människan i ett utvecklingsperspektiv, 15 hp

Engelskt namn: The Human Being from a Developmental Perspective

Denna kursplan gäller: 2013-09-16 till 2021-08-22 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2PS049

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Psykologi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslutad av: GUN, 2007-07-01

Reviderad av: Prefekten, 2013-10-01

Innehåll

Kursen kommer att behandla modern forskning, trender och debatter inom området utvecklingspsykologi. Kursinnehållet kommer att relateras till och exemplifieras av lärarnas pågående forskning och intressen inom utvecklingspsykologi och dess tillämpningar.

Del 1: Kontroversiella frågor och trender i utvecklingspsykologin (7,5 hp).
Denna del av kursen behandlar teoretiska och metodologiska frågor som är avgörande för mänsklig utveckling. Kursen ger en djupare förståelse av de kontroversiella frågorna och trenderna i den internationella forskningen inom utvecklingspsykologi. Kursen behandla också viktiga frågor som utvecklingen av självbild, barns teori om sinnet, ungdom och identitet, utveckling av exekutiva funktioner, olika aspekter av socio-emotionell utveckling (inklusive anknytning) samt hjärnans utveckling och tidiga utvecklingsavvikelser i hjärnan.

Del 2: Fördjupningsprojekt: testmetoder och tillämpningar i utvecklingspsykologin (7,5 hp)
Ger fördjupade kunskaper i väldefinierade områden av utvecklingspsykologin, med  fokus på testmetoder och dess tillämpningar i utvecklingspsykologi.

Förväntade studieresultat

Efter kursen bör studenten självständigt kunna:
 • på djupet redogöra för, analysera och kritiskt reflektera kring aktuell forskning och debatter inom modern utvecklingspsykologi
 • kritiskt och systematiskt integrera kunskap i modern utvecklingspsykologi för att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser och frågeställningar
 • uttrycka en eller flera frågeställningar som framträder från den senaste empiriska och teoretiska kunskapen inom området utvecklingspsykologi
 • skriva en rapport enligt APA standard.
 • förvärva avancerade kunskaper om barns utveckling av exekutiva kontrollfunktioner och  om de problem med mätning som finns i detta område.
 • visa förmåga att anlägga ett utvecklingsperspektiv på : (a) förvärv av känslor (känslomässig kapacitet hos spädbarn, differentiering av sekundära känslor och påföljande konsekvenser) (b) utveckling av relationer (syskon, familj, kamrater och intima relationer)
 • förmåga att integrera fysiska och kognitiva utvecklingsaspekter för att förstå socioemotionell utveckling, och att använda denna information för att förstå och lösa problem inom områden av tillämpad utvecklingspsykologi (dvs. utbildning, yrkesval och relationer)
 • reflektera över och grundligt redogöra för aktuella frågor, metoder och rön om utvecklingen av själv, inklusive viktiga influenser och kliniska tillämpningar
 • kunna förstå och kritiskt reflektera över hur barn utvecklar en "theory of mind", både när det gäller normalfungerande barn och barn med funktionshinder.
 • kunna förstå hur ungdomar utvecklar identitet och självkänsla, och kritiskt kunna värdera normalfungerande och avvikande ungdomars utveckling från en teoretisk referensram som tar hänsyn till hur olika faktorer inom individ och miljö samspelar.
 • efter föreläsningen och seminarium ska studenten ha kunskap om allmänna principer för cerebral och CNS utveckling, störningar i hjärnans tidiga utveckling och plasticitet i relation till avvikelser i hjärnans utveckling

Behörighetskrav

90 hp i psykologi, medicin eller motsvarande kunskaper.

En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, och handledning i samband med tillämpningsuppgifter, med stora krav på studenternas egen medverkan.
Inför kursstarten ska studenten ha grundläggande kunskaper inom området "Utvecklingspsykologi", motsvarande till exempel:
Berk, L. (2012). Child development, Boston: Pearson.

Examination

Examination Del I:
Examinationen omfattar skriftlig tentamen, aktivt deltagande i seminarier, muntliga gruppövningar, skriftlig och muntlig redovisning av projektarbete och aktivt deltagande i gruppdiskussioner. Om studenter inte deltar i seminarierna eller misslyckas, blir ersättningsuppgiften en skriftlig sammanfattning av materialet motsvarar studentens åtaganden i seminarierna.

Examination Del II:
Denna del av kursen examineras individuellt genom ett självständigt arbete som  dokumenteras i en skriftlig rapport. Forskningsämnet väljs av studenten från ett av  de forskningsområden som diskuterades under den första delen av kursen. Rapporten och arbetsprocessen kommer att granskas av handledare i projektet.

För både del I och del II sätts något av betygen underkänd, godkänd eller väl godkänd. Studerande som underkänts två gånger i prov har rätt att hos Nämnden för grundutbildningsfrågor i psykologi begära att annan lärare utses att föreslå betyg. Studerande har rätt att genomgå 5 prov upp till två år efter första registreringstillfället. För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en samman-fattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas individuellt

Övriga föreskrifter

Kursen ges i normala fall på engelska.

Litteratur

Giltig från: 2013 vecka 38

Litteratur

Artiklar kommer att tillhandahållas av lärarna. Litteraturen består av cirka 500 sidor, främst artiklar.