"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Människan, miljön och samhället, 7,5 hp

Engelskt namn: The consumer, the environment and society

Denna kursplan gäller: 2019-12-16 och tillsvidare

Kurskod: 2NE088

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Nationalekonomi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: USBE Nationalekonomi

Beslutad av: Rektor för Handelshögskolan, 2019-12-12

Innehåll

Under kursen studeras samspelet mellan ekonomisk aktivitet och miljökvalitet. Utgångspunkten är att människan är en del av biosfären (alla ekologiska system på jorden). Biosfären förser oss med energi och råvaror som behövs för vårt materiella välstånd. Biosfären är också den enda mottagaren av uttjänt material och annat avfall. Mänskligheten är således helt och fullt beroende av en fungerande biosfär.

Under kursen kommer vi bland annat analysera hur befolkningsmängd, materiell konsumtion och teknologi är avgörande för hur mänskligheten påverkar biosfären. En viktig del av kursen är att koppla dessa faktorer till marknadsekonomiska förutsättningar och människors preferenser (prioriteringar).

Ett mål med kursen är att öka förståelsen för begreppet välfärd, som rymmer både materiellt välstånd och andra dimensioner av mänskligt välmående. Från en samhällsekonomisk synvinkel bör politiska beslutsfattare sträva efter att på ett hållbart sätt skapa en högre välfärd för individer i de samhällen som de bestämmer över. Vad bör då göras i praktiken och kan man verkligen veta om välfärden förbättras eller försämras av enskilda åtgärder?

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas den studerande:

  1. schematiskt förstå hur ekonomiska system fungerar och hur de är beroende av biosfären.
  2. förstå innebörden av begreppet (ekonomiskt) värde.
  3. ha en grundläggande förståelse för styrkor och svagheter med marknadshushållning i fråga om kollektiva resurser och problem.
  4. ha en grundläggande förståelse för hur människors preferenser påverkar beslutsfattandet i demokratiska system.
  5. ha grundläggande kunskaper om olika synsätt på ekonomisk tillväxt.
  6. ha grundläggande kunskaper om miljöpolitiska styrmedel och hur dessa bör utformas för att korrigera för marknadsimperfektioner.
  7. ha en grundläggande förståelse för hur samhällsekonomisk kalkyl kan användas för att räkna på offentliga beslut som berör naturresurser och åtgärder för att lösa miljöproblem.
  8. ha grundläggande kunskaper om BNP och varför BNP-tillväxt inte nödvändigtvis mäter tillväxt i hållbar välfärd på ett bra sätt.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker via videoföreläsningar.

Examination

Examination sker genom individuella skriftliga uppgifter, framledes benämnda prov. Betyg på hel kurs baseras på en sammanfattande bedömning av resultaten på ingående prov och sätts efter avslutad kurs när samtliga prov är bedömda. På kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G), eller Väl godkänd (VG). För att erhålla betyget Godkänd (G) på kursen krävs att samtliga prov inom aktuellt kurstillfälle är godkända.

Förnyat prov ska erbjudas inom två månader från det att studenten fått kännedom om att hen inte uppnått godkänd nivå vid det ordinarie provtillfället. Om examinator finner det lämpligt, kan komplettering i stället erbjudas. Komplettering ska ske inom två månader från det att studenten fått kännedom om att hen inte uppnått godkänd nivå vid det ordinarie provtillfället. Förnyat prov och komplettering kan leda till bedömningen Godkänd, dock ej till högre bedömning.

För en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning ska individuella anpassningar av examinationsformer alltid övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Studerande som två gånger underkänts i prov har rätt att begära att annan examinator utses. Skriftlig begäran skall ha inkommit till studierektor vid Enheten för nationalekonomi senast två veckor innan nästa provtillfälle.

Tillgodoräknanden
Tillgodoräknande sker enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning.

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 51

Material tillhandahålles via kurssajt