Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Människans anatomi och fysiologi, 7,5 hp

Engelskt namn: Human anatomy and physiology

Denna kursplan gäller: 2021-01-04 och tillsvidare

Kurskod: 3AT221

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arbetsterapi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Avdelningen för arbetsterapi

Beslutad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut-, och idrottsfysiologprogrammen, 2019-11-13

Reviderad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut-, och idrottsfysiologprogrammen, 2020-09-11

Innehåll

Det övergripande syftet med kursen är att studenten ska förvärva grundläggande kunskaper inom människans anatomi och fysiologi med tillhörande medicinsk terminologi. I kursen studeras och tillämpas funktionell anatomi i form av arbetsterapeutisk funktionsundersökning samt aktivitetsanalys med fokus på funktionell anatomi. Därutöver studeras biomekanik och grundläggande ergonomi i vardagsaktiviteter.

Förväntade studieresultat

 1. Med medicinsk terminologi övergripande redogöra för hur människokroppen är uppbyggd och fungerar
 2. Redogöra för begrepp inom basal neuroanatomi och beskriva dess organisation och funktioner med fokus på högre kortikala funktioner
 3. Namnge, förklara och tillämpa centrala begrepp inom cirkulations- och respirationsfysiologi
 4. Med korrekt terminologi namnge och förklara neuromuskuloskeletala och rörelserelaterade funktioner
 5. Visa och tillämpa kunskaper och praktiska färdigheter inom funktionell anatomi och biomekanik relaterat till vardagsaktiviteter

Behörighetskrav

Genomgångna kurser motsvarande termin 1 inom arbetsterapeutprogrammet, enligt utbildningsplan.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, filmer, laborationer och genom praktisk tillämpning.

Examination

Flera olika examinationsformer kommer att användas inom kursen:
FSR 1 och 2 prövas genom ett individuellt skriftligt prov.
FSR 3 prövas genom deltagande i obligatoriska laborationer.
FSR 4 och 5 prövas genom individuell muntlig examination och praktiskt prov.
FSR 5 prövas också genom att utföra rörelseanalys och skriftligt redogöra för denna.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Alla obligatoriska moment utgör bedömningsunderlag för betyg på kursen. Bedömningskriterier anges i kursens uppgiftsbeskrivningar. På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). Betyget utgör en sammanfattande bedömning och sätts först när samtliga obligatoriska moment är genomförda och bedömda.

I de fall prov eller obligatoriska moment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan annan rimligt proportionell uppgift anges. Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie tillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. I övrigt hänvisas till utbildningsplanen för programmet.

Examinator kan besluta att komplettering är möjlig för att nå godkänt resultat och ska anpassas individuellt utifrån det/ de mål som inte uppnåtts. Komplettering ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet, men före nästa examinationstillfälle.

Om examinator beslutat att komplettering är möjlig har studenten rätt att välja komplettering eller att istället göra ett omprov för att uppnå ett godkänt resultat.

I det fall kursen har upphört att gälla eller kursplanen genomgått större förändringar ska prov/förnyat prov som baseras på samma kursplan som ordinarie tentamen garanteras under 2 år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För närmare information se Högskoleförordningen samt http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden. Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskola. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.

Övriga föreskrifter

Studierna ska bedrivas på lika villkor i enlighet med Umeå universitets styrdokument för genus och likabehandling (www.umu.se). För student som bryter mot Umeå universitets plagiatpolicy, vidtas åtgärder enligt Högskoleförordningen 10 kap.

Litteratur

 • Giltig från: 2023 vecka 1

  Handens rehabilitering. : Vol. 1 Undersökning, behandlingsprinciper, behandlingsmetoder
  Runnquist Kerstin, Cederlund Ragnhild, Sollerman Christer, Lingstam Ronny
  Lund : Studentlitteratur : 1992 : 144 s. :
  ISBN: 91-44-30681-4
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Referenslitteratur

  Anatomisk bildordbok
  Feneis Heinz, Dauber Wolfgang
  4., omarb. uppl. : Stockholm : Liber : 2006 : [8], 447 s. :
  ISBN: 91-47-05077-2
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Fysiologi
  Lännergren Jan, Westerblad Håkan, Ulfendahl Mats, Lundeberg Thomas
  5., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 354 s. :
  ISBN: 9789144077475
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Artiklar och publikationer tillkommer.

 • Giltig från: 2021 vecka 1

  Fysiologi och anatomi : den levande människan
  Ruthman Edström Mia, Fasting Ulla, Hougaard Jørgen
  1. uppl. : Stockholm : Norstedts : 2009 : 559 s. :
  Omslagsbild
  ISBN: 978-91-1-302279-6
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Handens rehabilitering. : Vol. 1 Undersökning, behandlingsprinciper, behandlingsmetoder
  Runnquist Kerstin, Cederlund Ragnhild, Sollerman Christer, Lingstam Ronny
  Lund : Studentlitteratur : 1992 : 144 s. :
  ISBN: 91-44-30681-4
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Sundelöf Andersson Sofia
  En ergonomisk handbok i det dagliga vårdarbetet
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 56 s. :
  ISBN: 978-91-44-04792-8
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Referenslitteratur

  Pocket atlas of human anatomy : based on the international nomenclature
  Feneis Heinz, Kaiser Hans E., Spitzer Gerhard
  Uppsala : Scientia ;a Stuttgart :b Thieme ;a Chicago :b Year book medical publ. : 1976 : vi, [2], 472 s. :
  ISBN: 91-85342-05-X (Scientia)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Eng Marcus
  Muskler : anatomi och funktion
  1. uppl. : Stockholm : SISU idrottsböcker : 2012 : 104 s. :
  ISBN: 978-91-86323-43-1 (spiralh)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Netters anatomi : lära med färger
  Hansen John T., Netter Frank H.
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 367 sidor :
  ISBN: 9789144093222
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Artiklar och publikationer tillkommer.