Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon
Kursplan:

Människans fysiologi och hälsa, 15 hp

Engelskt namn: Human physiology and health

Denna kursplan gäller: 2019-09-02 och tillsvidare

Kurskod: 3ID031

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Idrottsmedicin: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Avdelningen för idrottsmedicin

Beslutad av: Programrådet arbetsterapeut-sjukgymnast- idrottsvetenskapliga programmen inriktn idrottsmed coaching, 2012-10-17

Reviderad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut-, och idrottsfysiologprogrammen, 2019-08-30

Innehåll

Människans fysiologi och hälsa, 15 Hp, behandlar i huvudsak människans grundläggande fysiologi i friskt tillstånd och medicinsk fysiologi vid de vanligaste ohälsotillstånden såsom övervikt och låg konditionsstatus (diabetes, stresstillstånd, hjärt- och kärlsjukdomar) samt fysiologin bakom smärta. Sjukdomslära och grundläggande farmakologi kopplat till dessa tillstånd ingår som mindre delmoment i kursen. Fokus inom kursen är vävnadsfysiologi, integrativ systemfysiologi och metabolism. Aspekter på könsbiologiska skillnader är ett genomgående tema i kursen samt vidare fysiologiska förändringar genom livet, från tidiga år till åldrandet.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
 • redogöra för olika organ och vävnaders anatomi och funktion på grundläggande nivå
 • grundläggande begrepp och regleringsmekanismer inom system- och vävnadsspecifik fysiologi.
 • beskriva könsbiologiska skillnader och ha insikt i förändringar genom livet från tidiga år till åldrande
 • beskriva kroppens fysiologiska svar vid förändringar i omgivande miljö; t.ex. temperatur, luftfuktighet och lufttryck
 • ha insikt i fysiologiska och cellbiologiska funktioner relaterat till näringsämnen, näringsintag, konsekvenser av överintag, näringsbrist och svält.
 • beskriva grunderna inom klinisk fysiologi och undersökningsmetodik gällande hälsotester, med fokus på respiration/lungfunktion, kardiovaskulär funktion, allmän blodstatus och muskelfunktion
 • kunna koppla fysiologiska tester och undersökningsmetodik samt testresultat till hälsa/ohälsa, ålder, könsbiologi och genus.
 • beskriva stressens, sömnens, massagens och avslappningens fysiologi på grundläggande nivå.
 • beskriva de fysiologiska och cellbiologiska mekanismerna bakom vävnadsskada, inflammation och smärta.
 • redogöra för fysiologiska, cellulära och könsbiologiska skillnader mellan god hälsa och ohälsa, med fokus på övervikt, osteoporos, hjärt- och kärlsjukdomar, hypertoni och diabetes.
 • beskriva de fysiologiska och cellbiologiska verkningsmekanismerna av farmakologisk behandling vid ovan nämnda ohälsotillstånd samt vi behandling av inflammation och smärta.

Behörighetskrav

Idrott och hälsa A, Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A. Eller: Idrott och hälsa 1, Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 17/A15)

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, obligatoriska laborationer i idrottsmiljöer inklusive idrottslabbet samt seminarier och/eller gruppövningar. Frånvaro vid obligatoriska moment kompletteras med hemuppgift i samförstånd mellan ansvarig lärare och student. Informationstekniska inslag kan förekomma i undervisningen.

Examination

Studenten examineras muntligt och skriftligt på en tregradig betygsskala, Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd på respektive moment.

Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationernas olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. För att erhålla betyget Väl Godkänd för helkurs krävs betyget Väl Godkänd på kursens skriftliga tentamina och betyget Godkänt på övriga obligatoriska moment.

Student som underkänts vid ordinarie tillfälle har rätt till förnyad examination i nära anslutning till ordinarie tillfälle. En studerande som blivit underkänd i examination har rätt att genomgå förnyad examination ytterligare fyra gånger för att bli godkänd. Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyad examination. En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av kurs, har rätt att, efter skriftlig begäran hos programrådet, få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Examination på denna kursplan garanteras två år efter förstagångsregistrering på kurs.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande av hel eller del av kurs beslutas av Programrådet för arbetsterapeut- och sjukgymnastprogrammen samt idrottsvetenskapliga programmet med inriktning mot idrottsmedicin och coaching (PRASI) efter ansökan. Blankett återfinns på
http://www.anstalld.umu.se/digitalAssets/17/17173_sa11.pdf

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.