Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Människans språk: Lingvistik för lärare, 30 hp

Engelskt namn: Human Language: Linguistics for teachers

Denna kursplan gäller: 2019-08-19 och tillsvidare

Kurskod: 6LI011

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Lingvistik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2017-08-22

Reviderad av: Studierektor för Institutionen för språkstudier, 2019-02-06

Innehåll

Kursen Människans språk: lingvistik för lärare riktar sig till språklärare som vill läsa lingvistik i syfte att undervisa ämnet Människans språk i gymnasieskolan. Kursen består av fyra moment som tillsammans täcker in de kompetensområden som behandlas i Människans språk.

Moment 1. Språket, individen och samhället (7,5 högskolepoäng)
Language, Society and the Individual
 • introduktion till centrala områden, metoder och begrepp inom sociolingvistik
 • språklig variation
 • språklig förändring ur individ- och samhällsperspektiv
 • flerspråkighet
 • majoritets- och minoritetsspråk och språkpolitik
Moment 2. Världens språk (7,5 högskolepoäng)
Languages of the World
 • introduktion till språksläktskap och genetisk klassificering
 • introduktion till typologisk språkklassificering och typologisk beskrivning av språk
 • metoder och terminologi för klassificering och beskrivning av skrift och skriftsystem
 • översikt över några viktiga skriftsystem

Moment 3. Att analysera språk (7,5 högskolepoäng)
Language Analysis
 • fonologiska system
 • fonologiska processer
 • prosodi
 • syntaktisk avhängighet
 • syntaktiska test
 • syntaktisk teori
Moment 4. Språkutveckling och språkinlärning (7.5 högskolepoäng)
Language Development and Acquisition
 • centrala begrepp och metoder för att beskriva och studera språkutveckling och språkinlärning
 • barns typiska språktillägnandeprocess
 • analys av egeninsamlat barnspråksmaterial
 • faktorer som kan påverka andraspråksinlärning i olika kontexter

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande
Moment 1. Språket, individen och samhället (7,5 hp)
Kunskap och förståelse
 • kunna redogöra för grundläggande sociolingvistiska termer och begrepp
 • kunna redogöra för centrala sociolingvistiska förklaringsmodeller och metoder
Färdighet och förmåga
 • kunna analysera språklig variation i förhållande till någon eller flera av variablerna kön, klass, ålder, plats och etnicitet
 • kunna diskutera relationen mellan språk och identitet ur såväl ett individ- som ett samhällsperspektiv
 • kunna diskutera språklig variation och förändring i relation till samhälleliga strukturer
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • kunna identifiera och reflektera över språkpolitiska problemställningar som påverkar individers och gruppers användning och val av språk
Moment 2. Världens språk (7,5 hp)
Kunskap och förståelse
 • kunna redogöra för typologisk och genetisk klassificering av världens språk
 • kunna redogöra för egenskaperna hos olika skriftsystem och deras struktur
Färdighet och förmåga
 • kunna tillämpa genetiska och typologiska klassificeringsbegrepp på valda språk
 • kunna diskutera förhållandet mellan skriftsystem och talat språk i olika språkgemenskaper
Moment 3. Att analysera språk (7,5 hp)
Kunskap och förståelse
 • kunna redogöra för universella tendenser vad gäller fonologiska system, fonologiska processer och prosodi
 • kunna redogöra för grundläggande teoretiska antaganden i samtida syntaktisk teori
Färdighet och förmåga
 • kunna analysera fonologiska processer med hjälp av fonologiska regler
 • kunna använda syntaktiska test i strukturell analys
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • kunna argumentera för en syntaktisk analys med hjälp av lingvistiska argument.
Moment 4. Språkutveckling och språkinlärning (7,5 hp)
Kunskap och förståelse
 • visa förståelse för grundläggande begrepp som används inom forskning om språkutveckling och språkinlärning 
 • visa kunskap om barns typiska språktillägnandeprocess 
 • visa kunskap om faktorer som kan påverka andraspråksinlärning i olika kontexter 
Färdighet och förmåga
 • kunna analysera barns språkliga produktion fonologiskt, morfologiskt och syntaktiskt 
 • kunna presentera och diskutera forskningsrön inom språkutvecklings- och språkinlärningsforskning 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • kunna kritiskt diskutera aktuella frågeställningar inom språkutvecklings- och språkinlärningsforskning i relation till vetenskapliga teorier och egen erfarenhet

Behörighetskrav

Univ: lägst 60 hp i ett språkämne

Undervisningens upplägg

Kursen är helt nätbaserad och all kontakt mellan lärare och studenter sker via en lärplattform. Undervisningen består av föreläsningar, läsanvisningar och instruktioner till övningar.
Tillgång till dator med internetanslutning krävs för att kunna fullfölja kursen. För uppgift om tekniska krav se http://www.umu.se/student/sprakstudier/dokument.
Schemalagda webbseminarier kan förekomma.

Examination

Moment 1: Språket, individen och samhället: Examinationen sker genom examinerande seminarier som genomförs på lärplattformen samt en avslutande skriftlig tentamen.

Moment 2: Världens språk: Examinationen sker genom skriftliga individuella inlämningsuppgifter under kursens gång (3,5 hp) samt ett skriftligt slutprov i form av individuell hemtentamen (4 hp).

Moment 3: Att analysera språk: Examinationen sker genom två skriftliga kunskapsprov i fonologi (2,5 hp) respektive syntax (5 hp)

Moment 4: Språkutveckling och språkinlärning: Examination sker genom skriftliga eller muntliga seminarie- eller diskussionsuppgifter i anslutning till kurslitteraturen (1,5 hp), en analysuppgift utifrån egeninsamlat barnspråksmaterial (3 hp) samt en skriftlig essäuppgift (3 hp). För seminarieuppgifterna ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). För betyget Väl godkänd på momentet läggs särskild vikt vid den studerandes förmåga att koppla teoretiska resonemang till konkreta problem samt förmåga till kritisk diskussion.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
Som betyg används något av uttrycken Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG), om inte annat uppgetts under respektive moment.
Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov).
Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.
Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.
Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.
Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället.
Examinator kan besluta att en student som inte har godkänt resultat på en skriftlig inlämningsuppgift får utföra en komplettering av uppgiften för att nå godkänt resultat, som alternativ till omprov. Sådan komplettering ska ske inom tio dagar från det att examinator meddelat studenten om resultatet.
En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Övriga föreskrifter

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

 • Giltig från: 2021 vecka 33

  Moment 1: Språket, individen och samhället

  Se kurslitteratur för kursen 1LI058 Lingvistik A, Språket, individen och samhället

  Moment 2: Världens språk

  Se kurslitteratur för kursen 1LI060 Lingvistik A, Världens språk

  Moment 3: Att analysera språk

  Se kurslitteratur för kursen 1LI063 Lingvistik B, Att analysera språk

  Moment 4: Språkutveckling och språkinlärning

  Se kurslitteratur för kursen 1LI065 Lingvistik B, Språkutveckling och språkinlärning

 • Giltig från: 2021 vecka 3

  Moment 1: Lingvistik A Språket, individen och samhället, 7,5 hp

  Introduktion till sociolingvistik
  Norrby Catrin, Håkansson Gisela
  1. uppl. : Stockholm : Norstedt : 2010 : 389 s. :
  ISBN: 978-91-1-302287-1 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Sundgren Eva
  Sociolingvistik
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2007 : 357 s. :
  ISBN: 91-47-05325-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läsanvisning: Valda delar.

  Moment 2: Lingvistik A Världens språk, 7,5 hp

  Andersson Lars-Gunnar
  Språktypologi och språksläktskap
  4. uppl. : Stockholm : Liber : 2001 : 95 s. :
  ISBN: 91-47-05118-3 ; 224:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Dahl Östen
  Språkets enhet och mångfald
  2., [uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 288 s. :
  ISBN: 978-91-44-00661-1 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läsanvisning: Valda delar, särskilt ss. 53-93 (språksläktskap), 173-187 (språk i olika världsdelar) 201-207 (skriftsystem), 233-237 (ordföljdstypologi).

  The World Atlas of Language Structure Online
  Dryer Matthew S., Haspelmath Martin (red.)
  Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, Leipzig. http://wals.info : 2013 :
  http://wals.info
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Läsanvisning: Valda delar

  Ethnologue [Elektronisk resurs] : Languages of the World
  Lewis M. Paul, Gary F. Simons , Charles D. Fennig
  Texas : SIL International : 2015- :
  Fritt tillgänglig via databasens webbplats
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Läsanvisning: Valda delar

  Hammarström Harald et al.
  Glottolog 2.4
  Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology: http://glottolog.org : 2015 :
  http://glottolog.org
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Läsanvisning: Valda delar

  Sampson Geoffrey
  Writing systems
  2. ed. : 2015 : 283 pages :
  ISBN: 9781781791042
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Delar

  Kompletterande material samt övningsmaterial tillkommer.

  Moment 3. Lingvistik B Att analysera språk, 7,5 högskolepoäng

  Fonologi

  Riad Tomas
  Svenskt fonologikompendium
  Institutionen för nordiska språk. Stockholms universitet : 1997 :
  http://www.su.se/polopoly_fs/1.85723.1334922502!/menu/standard/file/Svenskt_Fonologikompendium.pdf
  Obligatorisk

  Engstrand Olle
  Fonetik light : [lajt] : kortfattad ljudlära för språkstudier och uttalsundervisning
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 135, [1] s. :
  ISBN: 978-91-44-04399-9
  Se bibliotekskatalogen Album

  Referenslitteratur

  Vägar till grammatik
  Boström Lena, Josefsson Gunlög, Wilby Ursula
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2006 : 213 s. :
  ISBN: 91-44-03785-6
  Se bibliotekskatalogen Album

  Josefsson Gunlög
  Svensk universitetsgrammatik för nybörjare.
  Lund : Studentlitteratur : 2003 : 164, [4] s. :
  ISBN: 91-44-02802-4 : 226:00
  Se bibliotekskatalogen Album

  Syntax

  Lyngfelt Benjamin
  Grammatik+. Frasstruktur, argumentstruktur och informationsstruktur
  Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet : 2015 :
  Länk

  Theories of Syntax. Concepts and Case Studies
  Kuiper Koenraad, Nokes Jacqui
  New York: Palgrave Macmillan. ISBN:978-0-230-21693-8 : 2014 :

  Moment 4. Lingvistik B Språkutveckling och språkinlärning, 7,5 högskolepoäng

  Saxton Matthew
  Child language : acquisition and development
  Los Angeles : Sage : 2010. : xvii, 326 p. :
  ISBN: 978-1-4129-0232-8 (pbk.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  How languages are learned
  Lightbown Patsy M., Spada Nina
  4. ed. : Oxford : Oxford univ. press : 2013 : 256 s. :
  ISBN: 978-0-19-454126-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Alternativt läses Gass et al, Second language acquisition

  Håkansson Gisela
  Språkinlärning hos barn
  2., [rev. och uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 144 s. :
  ISBN: 9789144094625
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar enligt lärarens anvisningar och studentens egna sökningar tillkommer.

 • Giltig från: 2020 vecka 4

  Moment 1: Lingvistik A Språket, individen och samhället, 7,5 hp

  Introduktion till sociolingvistik
  Norrby Catrin, Håkansson Gisela
  1. uppl. : Stockholm : Norstedt : 2010 : 389 s. :
  ISBN: 978-91-1-302287-1 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Sundgren Eva
  Sociolingvistik
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2007 : 357 s. :
  ISBN: 91-47-05325-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läsanvisning: Valda delar.

  Moment 2: Lingvistik A Världens språk, 7,5 hp

  Andersson Lars-Gunnar
  Språktypologi och språksläktskap
  4. uppl. : Stockholm : Liber : 2001 : 95 s. :
  ISBN: 91-47-05118-3 ; 224:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Dahl Östen
  Språkets enhet och mångfald
  2., [uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 288 s. :
  ISBN: 978-91-44-00661-1 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läsanvisning: Valda delar, särskilt ss. 53-93 (språksläktskap), 173-187 (språk i olika världsdelar) 201-207 (skriftsystem), 233-237 (ordföljdstypologi).

  The World Atlas of Language Structure Online
  Dryer Matthew S., Haspelmath Martin (red.)
  Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, Leipzig. http://wals.info : 2013 :
  http://wals.info
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Läsanvisning: Valda delar

  Ethnologue [Elektronisk resurs] : Languages of the World
  Lewis M. Paul, Gary F. Simons , Charles D. Fennig
  Texas : SIL International : 2015- :
  Fritt tillgänglig via databasens webbplats
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Läsanvisning: Valda delar

  Hammarström Harald et al.
  Glottolog 2.4
  Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology: http://glottolog.org : 2015 :
  http://glottolog.org
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Läsanvisning: Valda delar

  Sampson Geoffrey
  Writing systems
  2. ed. : 2015 : 283 pages :
  ISBN: 9781781791042
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Delar

  Kompletterande material samt övningsmaterial tillkommer.

  Moment 3. Lingvistik B Att analysera språk, 7,5 högskolepoäng

  Contemporary linguistic analysis : an introduction
  Archibald John, O'Grady William
  6. ed. : Toronto : Pearson Longman : c2009 : xiv, 576 p. :
  ISBN: 978-0-321-47666-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läsanvisning: Valda kapitel.

  Referenslitteratur

  Vägar till grammatik
  Boström Lena, Josefsson Gunlög, Wilby Ursula
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2006 : 213 s. :
  ISBN: 91-44-03785-6
  Se bibliotekskatalogen Album

  Josefsson Gunlög
  Svensk universitetsgrammatik för nybörjare.
  Lund : Studentlitteratur : 2003 : 164, [4] s. :
  ISBN: 91-44-02802-4 : 226:00
  Se bibliotekskatalogen Album

  Moment 4. Lingvistik B Språkutveckling och språkinlärning, 7,5 högskolepoäng

  Saxton Matthew
  Child language : acquisition and development
  Los Angeles : Sage : 2010. : xvii, 326 p. :
  ISBN: 978-1-4129-0232-8 (pbk.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  How languages are learned
  Lightbown Patsy M., Spada Nina
  4. ed. : Oxford : Oxford univ. press : 2013 : 256 s. :
  ISBN: 978-0-19-454126-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Alternativt läses Gass et al, Second language acquisition

  Håkansson Gisela
  Språkinlärning hos barn
  2., [rev. och uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 144 s. :
  ISBN: 9789144094625
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar enligt lärarens anvisningar och studentens egna sökningar tillkommer.

 • Giltig från: 2019 vecka 34

  Moment 1: Lingvistik A Språket, individen och samhället, 7,5 hp

  Introduktion till sociolingvistik
  Norrby Catrin, Håkansson Gisela
  1. uppl. : Stockholm : Norstedt : 2010 : 389 s. :
  ISBN: 978-91-1-302287-1 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Sundgren Eva
  Sociolingvistik
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2007 : 357 s. :
  ISBN: 91-47-05325-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läsanvisning: Valda delar.

  Moment 2: Lingvistik A Världens språk, 7,5 hp

  Andersson Lars-Gunnar
  Språktypologi och språksläktskap
  4. uppl. : Stockholm : Liber : 2001 : 95 s. :
  ISBN: 91-47-05118-3 ; 224:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Dahl Östen
  Språkets enhet och mångfald
  2., [uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 288 s. :
  ISBN: 978-91-44-00661-1 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läsanvisning: Valda delar, särskilt ss. 53-93 (språksläktskap), 173-187 (språk i olika världsdelar) 201-207 (skriftsystem), 233-237 (ordföljdstypologi).

  The World Atlas of Language Structure Online
  Dryer Matthew S., Haspelmath Martin (red.)
  Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, Leipzig. http://wals.info : 2013 :
  http://wals.info
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Läsanvisning: Valda delar

  Ethnologue [Elektronisk resurs] : Languages of the World
  Lewis M. Paul, Gary F. Simons , Charles D. Fennig
  Texas : SIL International : 2015- :
  Fritt tillgänglig via databasens webbplats
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Läsanvisning: Valda delar

  Hammarström Harald et al.
  Glottolog 2.4
  Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology: http://glottolog.org : 2015 :
  http://glottolog.org
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Läsanvisning: Valda delar

  Sampson Geoffrey
  Writing systems
  2. ed. : 2015 : 283 pages :
  ISBN: 9781781791042
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Delar

  Kompletterande material samt övningsmaterial tillkommer.

  Moment 3. Lingvistik B Att analysera språk, 7,5 högskolepoäng

  Contemporary linguistic analysis : an introduction
  Archibald John, O'Grady William
  6. ed. : Toronto : Pearson Longman : c2009 : xiv, 576 p. :
  ISBN: 978-0-321-47666-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läsanvisning: Valda kapitel.

  Referenslitteratur

  Vägar till grammatik
  Boström Lena, Josefsson Gunlög, Wilby Ursula
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2006 : 213 s. :
  ISBN: 91-44-03785-6
  Se bibliotekskatalogen Album

  Josefsson Gunlög
  Svensk universitetsgrammatik för nybörjare.
  Lund : Studentlitteratur : 2003 : 164, [4] s. :
  ISBN: 91-44-02802-4 : 226:00
  Se bibliotekskatalogen Album

  Moment 4. Lingvistik B Språkutveckling och språkinlärning, 7,5 högskolepoäng

  Artiklar enligt lärarens anvisningar och studentens egna sökningar tillkommer.

  Saxton Matthew
  Child language : acquisition and development
  Los Angeles : Sage : 2010. : xvii, 326 p. :
  ISBN: 978-1-4129-0232-8 (pbk.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  How languages are learned
  Lightbown Patsy M., Spada Nina
  4. ed. : Oxford : Oxford univ. press : 2013 : 256 s. :
  ISBN: 978-0-19-454126-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Alternativt läses Gass et al, Second language acquisition

  Artiklar enligt lärarens anvisningar och studentens egna sökningar tillkommer.