Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Människokroppens funktion vid hälsa och sjukdom samt dess anpassning till fysisk aktivitet, 15 hp

Engelskt namn: Human body function in health and disease and adaptation to physical activity

Denna kursplan gäller: 2014-08-25 och tillsvidare

Kurskod: 3FT201

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Fysioterapi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Avdelningen för fysioterapi

Beslutad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut och tränarprogrammen, 2014-04-23

Innehåll

Kursen är indelad i tre delkurser. Delkurs A (6 hp) omfattar basala cellfunktioner och olika vävnaders, organs och organsystems sätt att fungera. Särskilt uppmärksammas styrningen av kroppens celler och kommunikationen mellan olika delar av kroppen. Delkurs B (4,5 hp) behandlar sjukdomar i hjärt-kärlsystemet och respirationssystemet samt det metabola syndromet. Inriktningen är i första hand mot fysioterapeutisk undersökning, prevention och behandling vid dessa sjukdomstillstånd. Delkurs C (4,5 hp) omfattar effekter av fysisk aktivitet. Här ingår dels omedelbara effekter av fysiskt arbete, dels långsiktiga effekter av regelbunden fysisk aktivitet som har betydelse för att förbättra prestationsförmågan liksom för att förebygga eller behandla sjukdomar och funktionsnedsättningar.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
  • beskriva cellers grundläggande funktioner;
  • redogöra för och diskutera grundläggande funktioner hos kroppens vävnader och organsystem, särskilt hjärtat och cirkulationen, respirationssystemet, njurar och urinvägar, digestionsapparaten, endokrina systemet samt valda delar av nervsystemet;
  • beskriva etiologi, symtom, undersökningsmetoder och behandling ur ett fysioterapeutiskt perspektiv för ett antal sjukdomar inom det internmedicinska området, främst sjukdomar och symtom i hjärt-kärl- och respirationssystemen samt det metabola syndromet;
  • praktiskt utföra vanligt förekommande undersöknings- och behandlingsmoment vid fysioterapeutiskt arbete med hjärt- eller lungsjuka patienter samt med patienter som genomgår kirurgisk behandling;
  • redogöra för omedelbara effekter vid fysiskt arbete, liksom för långsiktiga anpassningar i organ och vävnader vid regelbunden fysisk aktivitet;
  • diskutera de faktorer som avgör prestationsförmågan vid uthållighetsarbete samt praktiskt utföra ett submaximalt ergometercykeltest och redogöra för den teoretiska bakgrunden till testet;
  • redogöra för lämplig typ och dosering av träning för att åstadkomma önskvärda effekter på prestationsförmåga eller för att förebygga tidigare nämnda sjukdomstillstånd;
  • redogöra för, samt planera och genomföra, lämpliga övningar för att åstadkomma önskvärda effekter på en eller flera av rörelseapparatens komponenter, t ex muskel, sena eller brosk.

Behörighetskrav

Univ: Avklarade kurser som motsvarar samtliga föregående kurser inom fysioterapeutprogrammet termin 1 enligt utbildningsplan.

Undervisningens upplägg

Lärande sker genom egna studier, föreläsningar, arbeten i grupp, praktisk tillämpning och resurstillfällen.

Examination

Examinationen sker genom skriftliga tentamina, aktivt deltagande vid obligatoriska praktiska övningstillfällen samt bidrag till en skriftlig rapport och muntliga presentation som resultat av grupparbete.
Som betyg används en tregradig betygsskala, underkänd (U), godkänd (G) och väl godkänd (VG).
För betyget G på respektive delkurs krävs att studenten har:
- genomfört skriftlig tentamen med betyget G (samtliga delkurser).
- genomfört obligatoriska moment (presentationer, rapporter) (delkurs B och C).
För betyget VG på hela kursen krävs väl godkänd på skriftlig tentamen.
Betyg från samtliga tre delkurser vägs samman till ett betyg för hela kursen. För VG som betyg på hela kursen krävs VG på 2 eller 3 delkurser och minst G på varje delkurs. För G som betyg på hela kursen krävs minst G på varje delkurs.

I de fall prov eller obligatoriska moment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan annan rimligt proportionell uppgift anges. Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Efter tre prov rekommenderas studenten ansöka om plats i förnyad kurs. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. I övrigt hänvisas till utbildningsplanen för fysioterapeutprogrammet.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

Kursplan har upphört gälla 2020-11-01
Möjlighet till omprov erbjuds vid två tillfällen under VT21 och ett tillfälle HT21. Det är möjligt att inkomma med obligatoriska uppgifter, kompletteringsuppgifter eller genomgå individuella praktiska examinationer tom HT 21. Studenten ansvarar för att kontakta kursansvarig för praktisk examination.

Studierna skall bedrivas på lika villkor i enlighet med Umeå universitets styrdokument för genus och likabehandling (www.umu.se). För student som bryter mot medicinska fakultetens plagiatpolicy, vidtas åtgärder enligt Högskoleförordningen kap.10.

Litteratur

Giltig från: 2014 vecka 35

Lännergren Jan
Fysiologi
3., [uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2005 : 310 s. :
ISBN: 91-44-03803-8
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Sjukgymnastik vid nedsatt lungfunktion
Olséni Lone, Wollmer Per, Forss Kalle
Lund : Studentlitteratur : 2003 : 200 s. :
ISBN: 91-44-02199-2
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Statens Folkhälsoinstitut
FYSS 2008 : Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling
2. uppl. : Stockholm : Statens folkhälsoinstitut : 2008 : 613 s. :
www.fyss.se
ISBN: 978-91-7257-543-1
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Tortora Gerard J
Pinciples of anatomy and physiology
12:e : New York : Wiley & Sons : 2009 :
Obligatorisk

Physiology of sport and exercise
Wilmore Jack H., Costill David L., Kenney W. Larry.
4. ed. : Champaign, IL : Human Kinetics : cop. 2008 : xvii, 574 s. :
http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0717/2007019594.html
ISBN: 978-0-7360-5583-3 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album