Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 31 mars 2021)

printicon
Kursplan:

Människokroppens struktur och funktion samt fysioterapi, 15 hp

Engelskt namn: The structure and function of the human body and physiotherapy

Denna kursplan gäller: 2015-08-10 och tillsvidare

Kurskod: 3FT101

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Fysioterapi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Avdelningen för fysioterapi

Beslutad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut och tränarprogrammen, 2014-04-23

Reviderad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut och tränarprogrammen, 2015-04-22

Innehåll

Kursen innehåller en orientering om fysioterapi som yrke och ämne, och berör frågeställningar kring gruppdynamiska skeenden. Människokroppens organsystem med tillhörande medicinsk terminologi studeras. Störst betoning läggs på rörelseapparatens anatomi. Praktisk tillämpning sker i form av palpationsövningar, rörelseanalyser samt utformning och genomförande av gruppträningsprogram. 7,5 hp hör till delkursen Anatomi, och 7,5 hp till delkursen Fysioterapi.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
  • återge huvuddragen i fysioterapins historik och utveckling samt kunna diskutera fysioterapi som profession, ämne och yrke i Sverige
  • identifiera och beskriva gruppdynamiska skeenden i en arbetsgrupp samt reflektera över rollfunktioner och eget förhållningssätt
  • använda medicinsk terminologi och redogöra för hur människokroppen är uppbyggd
  • tillämpa anatomiska kunskaper i samband med palpation av skelettdelar, ledspringor, ledband, muskler och nerver
  • analysera enkla rörelser och beskriva hur musklerna samverkar för att stabilisera och utföra en rörelse
  • sätta samman övningar och musik till ett allsidigt gruppträningsprogram samt leda ett sådant och bidra med konstruktiv feedback på övriga studenters ledarskap
  • bidra till samverkan och förståelse mellan olika utbildningsprogram vid medicinska fakulteten

Behörighetskrav

Idrott och hälsa A, Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A. Eller: Idrott och hälsa 1, Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 17/A15)

Undervisningens upplägg

Undervisningen omfattar föreläsningar, arbete i grupp, seminarier och praktisk träning. Egna studier och arbete i grupp utifrån skrivna inlärningsguider och med tillgång till modeller och handledning utgör bas i inlärningen.

Examination

Examinationen sker i form av individuell skriftlig tentamen, seminarium, obligatorisk närvaro samt praktisk redovisning och analys av gruppträningsprogram. Som betyg används en 3 gradig betygsskala, underkänd, godkänd, väl godkänd.
För att bli godkänd på delkursen Anatomi krävs följande:
- godkänd skriftlig tentamen
För att bli godkänd på delkursen Fysioterapi krävs:
- att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända.
För betyget väl godkänd på hela kursen krävs
- utöver kraven för godkänd i Anatomi och Fysioterapi, betyget väl godkänd på skriftlig tentamen i Anatomi.

I de fall prov eller obligatoriska moment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan annan rimligt proportionell uppgift anges. Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Efter tre prov rekommenderas studenten ansöka om plats i förnyad kurs. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. I övrigt hänvisas till utbildningsplanen för fysioterapeutprogrammet.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

Kursplan har upphört gälla 2020-03-24  
Möjlighet till omprov erbjuds vid två tillfällen under VT21 och ett tillfälle HT21. Det är möjligt att inkomma med obligatoriska uppgifter, kompletteringsuppgifter eller genomgå individuella praktiska examinationer tom HT 21. Studenten ansvarar för att kontakta kursansvarig för praktisk examination.

Studierna skall bedrivas på lika villkor i enlighet med Umeå universitets styrdokument för genus och likabehandling (www.umu.se). För student som bryter mot medicinska fakultetens plagiatpolicy, vidtas åtgärder enligt Högskoleförordningen kap.10.

Litteratur

Giltig från: 2015 vecka 33

Baslitteratur

Physical examination of the spine and extremities
Hoppenfeld Stanley, Hutton Richard
New York : 1976 : sid. 276 :
ISBN: 0-8385-7853-5
Se bibliotekets söktjänst

Gympa : instruktörsutveckling
Lövdahl Lotta, Norlin Pernilla, Solgevik Anna, Bringert Klas
Uppsala : Sveriges akademiska idrottsförbund :b Toppakademin [distributör] : 2008 : 84 s. :
ISBN: 978-91-633-2537-3
Se bibliotekets söktjänst

Atlas of anatomy : Latin nomenclature
Gilroy Anne M., MacPherson Brian R., Ross Lawrence M., Schünke Michael, Schulte Erik, Schumacher Udo
2nd ed. : New York : Thieme : 2013 : p. :
ISBN: 9781604067477 (hardcover : alk. paper)
Se bibliotekets söktjänst