Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Martin Luthers teologi i historia och nutid II: magisterkurs, 15 hp

Engelskt namn: The Theology of Martin Luther: Master Course

Denna kursplan gäller: 2020-03-09 och tillsvidare

Kurskod: 1RE181

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Teologi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Religionsvetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för idé- och samhällsstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2013-11-11

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för idé- och samhällsstudier, 2020-03-13

Innehåll

Kursen behandlar reformationens och Luthers teologier med utgångspunkt i aktuell forskning. Tyngdpunkt läggs på ett fördjupat studium av källtexter och reception av Luthers och reformationen teologier under olika samhälleliga och kulturella kontexter i historia och nutid.  Kursen har inriktningen historisk och praktisk teologi.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

Kunskap och förståelse
*    redogöra för historiska och teologiska huvudlinjer i reformationen i dess vidare sammanhang,
*    redogöra för viktiga teologiska problemkomplex inom området,
*    uppvisa fördjupade innehållsliga och metodiska kunskaper inom området.

Färdighet och förmåga
*    förklara och analysera konsekvenser av metodiska val inom studiet av området reformationen och Luthers teologi,    
*    självständigt identifiera och formulera centrala frågeställningar och problemområden inom området,
*    muntligt och skriftligt diskutera problemställningar, hållningar och resonemang inom området,
*    analysera och problematisera sambanden mellan olika teologier inom området samt deras relation till praktik och erfarenhet,   
*    självständigt identifiera och bearbeta forskningsfrågor muntligt och skriftligt.
*    författa en kortare uppsats som ifråga om språkanvändning, innehåll och form ansluter till de normer som finns inom ämnet.
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
*    uppvisa ett kritiskt förhållningssätt till de källor och den litteratur som behandlas,     
*    bedöma och problematisera teologisk argumentation,
*    visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap.

Behörighetskrav

För kursen fordras universitets- eller högskolestudier i teologi och/eller religionsvetenskap omfattande 90 hp där kurser inom historisk och praktisk eller systematik teologi på kandidatnivå 15hp eller motsvarande ingår.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier.

Examination

Examinationen sker individuellt och består av seminarier 5 hp; uppsats 5 hp; tentamen 5 hp. Uppsats och tentamen bedöms med betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. Seminarier bedöms med betygsgraderna Godkänd och Underkänd. För betyget Väl godkänt på hela kursen krävs betyget Väl godkänd på sammanlagt minst 10hp. För studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ytterligare provtillfälle efter någon tid. Den som godkänts i prov får inte genomgå förnyad prövning för högre betyg. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses för att bestämma betyg.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Litteratur

 • Giltig från: 2020 vecka 26

  The catholicity of the Reformation
  Braaten Carl E., Jenson Robert W.
  Grand Rapids, Mich. : Eerdmans : 1996. : x, 107 p. :
  ISBN: 0802842208 (pbk.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Lutheranism : the theological movement and its confessional writings
  Gritsch Eric W., Jenson Robert W.
  Philadelphia, Pa. : Fortress Press : 1976 : 214 s. :
  ISBN: 0-8006-0458-X
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Martin Luther : a late medieval life
  Leppin Volker, Wengert Timothy J., Bezzant Rhys S., Roe Karen
  English edition : Grand Rapids, MI : Baker Academic, a division of Baker Publishing Group : [2017] : xvii, 135 pages :
  ISBN: 9780801098215
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Martin Luther's basic theological writings
  Luther Martin, Lull Timothy F., Russell William
  3. ed. : Minneapolis, Minn. : Fortress : 2012 : xxviii, 489 p. :
  ISBN: 978-0-8006-9883-6 (pbk.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Lyndal Roper
  Martin Luther: Renegade and prophet
  Vintage Publishing : 2017 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Häftad (Paperback) s.592 ISBN:ISBN:9781784703448 Se bibliotekets söktjänst

  McGrath. Alister E.
  The intellectual origins of the European Reformation, 2nd Edition
  Blackwell Publishing Ltd : 2003 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: ISBN: 9780631229391 Se bibliotekets söktjänst

  Stayer James M.
  Martin Luther, German saviour : German evangelical theological factions and the interpretation of Luther, 1917-1933
  Montreal : McGill-Queen's University Press : c2000 : xiv, 177 p. :
  ISBN: 0-7735-2044-9 (acid-free)
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Tillgänglig som E-bok vid Umeå universitetsbibliotek Se bibliotekets söktjänst

  Artiklar tillhandahålls av institutionen

  Referenslitteratur

  Lohse Bernhard
  Martin Luther's theology : its historical and systematic development
  Fortress Press : 2011 :
  Läsanvisning: ISBN: 9780800698362 Se bibliotekskatalogen Album

  McGrath Alister E.
  Reformation thought : an introduction
  4th ed. : Malden, MA : Wiley-Blackwell : 2012. : 304 p. :
  ISBN: 9780470672815
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  The Book of Concord : the confessions of the Evangelical Lutheran Church
  Kolb Robert, Wengert Timothy J., Arand Charles P.
  Minneapolis : Fortress Press : c2000 : xii, 774 p. :
  ISBN: 0-8006-2740-7 (alk. paper)
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Läsanvisning: (Boken kan läsas i valfri utgåva/översättning) Se bibliotekets söktjänst

  Atlas of the European Reformations
  Dowley Tim, Rowland Nicholas
  Minneapolis, MN : Fortress Press : [2015] : 1 atlas (160 pages) :
  ISBN: 1-4514-9969-8
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Life together
  Bonhoeffer Dietrich, Kelly Geffrey B., Bloesch Daniel W., Barnett Victoria J.
  Minneapolis : Fortress press : 2015 : 122 s. :
  ISBN: 9781506402765
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Läsanvisning: (Boken kan läsas i valfri utgåva/översättning) Se bibliotekets söktjänst

  Notera att det för några titlar kan finnas e-böcker vid Umeå UB.

 • Giltig från: 2020 vecka 11

  Anderson Mary Elizabeth
  Gustaf Wingren and the Swedish Luther Renaissance
  New York : Peter Lang : 2006 : viii, 171 p. :
  http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip065/2005035583.html
  ISBN: 0-8204-6339-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album Läsanvisning: Även tillgänglig som e-bok via Umeå universitetsbibliotek

  The catholicity of the Reformation
  Braaten Carl E., Jenson Robert W.
  Grand Rapids, Mich. : Eerdmans : 1996. : x, 107 p. :
  ISBN: 0802842208 (pbk.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

  Lutheranism : the theological movement and its confessional writings
  Gritsch Eric W., Jenson Robert W.
  Philadelphia, Pa. : Fortress Press : 1976 : 214 s. :
  ISBN: 0-8006-0458-X
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

  Life together
  Bonhoeffer Dietrich, Kelly Geffrey B., Bloesch Daniel W., Barnett Victoria J.
  Minneapolis : Fortress press : 2015 : 122 s. :
  ISBN: 9781506402765
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

  Martin Luther's basic theological writings
  Luther Martin, Lull Timothy F., Russell William
  3. ed. : Minneapolis, Minn. : Fortress : 2012 : xxviii, 489 p. :
  ISBN: 978-0-8006-9883-6 (pbk.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

  McGrath Alister E.
  Reformation thought : an introduction
  4th ed. : Malden, MA : Wiley-Blackwell : 2012. : 304 p. :
  ISBN: 9780470672815
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album Läsanvisning: Även tillgänglig som e-bok via Umeå universitetsbibliotek

  Christ present in faith : Luther's view of justification
  Mannermaa Tuomo, Stjerna Kirsi Irmeli
  Minneapolis, Minn. : Fortress Press : 2005 : 136 s. :
  ISBN: 0-8006-3711-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

  Posset Franz.
  The real Luther : a friar at Erfurt and Wittenberg : exploring Luther's life with Melanchthon as guide
  St. Louis, MO : Concordia Pub. House : c2011. : xxii, 195 p. :
  ISBN: 9780758626851
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

  Lyndal Roper
  Martin Luther: Renegade and prophet
  Vintage, Häftad (Paperback) : 2017 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: ISBN:9781784703448 Se bibliotekskatalogen Album

  Stayer James M.
  Martin Luther, German saviour : German evangelical theological factions and the interpretation of Luther, 1917-1933
  Montreal : McGill-Queen's University Press : c2000 : xiv, 177 p. :
  ISBN: 0-7735-2044-9 (acid-free)
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album Tillgänglig som E-bok vid Umeå universitetsbibliotek

  Artiklar tillhandahålls av institutionen

  Referenslitteratur

  The Book of Concord : the confessions of the Evangelical Lutheran Church
  Kolb Robert, Wengert Timothy J., Arand Charles P.
  Minneapolis : Fortress Press : c2000 : xii, 774 p. :
  ISBN: 0-8006-2740-7 (alk. paper)
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album Läsanvisning: 2ed, 2001.(Läses i valfri utgåva och översättning)

  Gritsch Eric W.
  A history of Lutheranism
  2. ed. : Minneapolis [Minn.] : Fortress Press : 2010. : xvi, 351 p. :
  ISBN: 978-0-8006-9712-9
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

  Lohse Bernhard
  Martin Luther's theology : its historical and systematic development
  Fortress Press : 2011 :
  Läsanvisning: ISBN: 9780800698362 Se bibliotekskatalogen Album

  Atlas of the European Reformations
  Dowley Tim, Rowland Nicholas
  Minneapolis, MN : Fortress Press : [2015] : 1 atlas (160 pages) :
  ISBN: 1-4514-9969-8
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

  Notera att det för några titlar kan finnas e-böcker vid Umeå UB.