Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Martin Luthers teologi i historia och nutid: kandidatkurs, 15 hp

Engelskt namn: The Theology of Martin Luther: Specialization Course

Denna kursplan gäller: 2020-03-09 och tillsvidare

Kurskod: 1RE201

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Teologi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för idé- och samhällsstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2015-12-17

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för idé- och samhällsstudier, 2020-03-13

Innehåll

Kursen behandlar huvudsakligen texter av Luther och senare luthertolkningar utifrån valda teologiska teman. I anslutning till kursens huvudfokus ges en bred översikt om det vidare sammanhanget för Luthers teologi och den pluralism som kännetecknar reformationstidens teologier. Kursen ger också exempel på reception av Luthers teologi i olika samhälleliga och kulturella kontexter i historia och nutid. Kursen har inriktningen historisk och praktisk teologi.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

Kunskap och förståelse
*    redogöra för historiska och teologiska huvudlinjer i reformationen och Luthers teologi i ett vidare sammanhang,
*    redogöra för innehåll i och inre sammanhang mellan centrala teologiska temata i Luthers och reformationens teologier,
*    redogöra för metoder i tidigare och aktuell forskning inom området.

Färdighet och förmåga
*    förklara och analysera konsekvenser av metodiska och innehållsliga val vid studiet av Luthers och reformationens teologier,
*    analysera och problematisera sambanden mellan olika teologier inom området och deras relation till praktik och erfarenhet, 
*    muntligt och skriftligt diskutera teologiska problemställningar, hållningar och resonemang inom området.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
*    uppvisa ett kritiskt förhållningssätt till de källor och den litteratur som behandlas,   
*    reflektera över relevansen av kunskap om Luthers och reformationens teologier i ett vidare samhällssammanhang.

Behörighetskrav

Univ: För kursen fordras universitets- eller högskolestudier i teologi och/eller religionsvetenskap omfattande 60 hp med godkänt resultat på minst 45 hp, där Kristendomens utveckling: grundkurs 7,5 hp eller motsvarande ingår.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och/eller gruppövningar. När kursen ges som nätkurs sker undervisningen genom kursplattformen där också studiematerial publiceras under kursens gång. Den studerande förväntas vid vissa tider kunna vara tillgänglig vid datoruppkoppling för undervisning över kursplattformen.

Examination

Examinationen sker individuellt och består av seminarier 5 hp; inlämningsuppgift 2,5 hp; tentamen 7,5 hp. Inlämningsuppgift och tentamen bedöms med betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. Seminarier bedöms med betygsgraderna Godkänd och Underkänd. För betyget Väl godkänt på hela kursen krävs betyget Väl godkänd på sammanlagt minst 7,5hp. För studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ytterligare provtillfälle efter någon tid. Den som godkänts i prov får inte genomgå förnyad prövning för högre betyg. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses för att bestämma betyg.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Litteratur

 • Giltig från: 2020 vecka 26

  Gritsch Eric W.
  A history of Lutheranism
  2. ed. : Minneapolis [Minn.] : Fortress Press : 2010. : xvi, 351 p. :
  ISBN: 978-0-8006-9712-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Lutheranism : the theological movement and its confessional writings
  Gritsch Eric W., Jenson Robert W.
  Philadelphia, Pa. : Fortress Press : 1976 : 214 s. :
  ISBN: 0-8006-0458-X
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Life together
  Bonhoeffer Dietrich, Kelly Geffrey B., Bloesch Daniel W., Barnett Victoria J.
  Minneapolis : Fortress press : 2015 : 122 s. :
  ISBN: 9781506402765
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läsanvisning: (Boken kan läsas i valfri utgåva/översättning) Se bibliotekets söktjänst

  Martin Luther : a late medieval life
  Leppin Volker, Wengert Timothy J., Bezzant Rhys S., Roe Karen
  English edition : Grand Rapids, MI : Baker Academic, a division of Baker Publishing Group : [2017] : xvii, 135 pages :
  ISBN: 9780801098215
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Lohse Bernhard
  Martin Luther's theology : its historical and systematic development
  Fortress Press : 2011 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: ISBN:9780800698362 Se bibliotekets söktjänst

  Martin Luther's basic theological writings
  Luther Martin, Lull Timothy F., Russell William
  3. ed. : Minneapolis, Minn. : Fortress : 2012 : xxviii, 489 p. :
  ISBN: 978-0-8006-9883-6 (pbk.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  McGrath Alister E.
  Reformation thought : an introduction
  4th ed. : Malden, MA : Wiley-Blackwell : 2012. : 304 p. :
  ISBN: 9780470672815
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läsanvisning: Även tillgänglig som e-bok via Umeå universitetsbibliotek Se bibliotekets söktjänst

  Thompson Deanna A.
  Crossing the divide : Luther, feminism, and the cross
  Philadelphia, Pa. : Fortress : 2004. : 184 p. :
  ISBN: 0-8006-3638-4 (pbk.) : £12.99
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Artiklar tillhandahålls av institutionen.

  Referenslitteratur

  The Book of Concord : the confessions of the Evangelical Lutheran Church
  Kolb Robert, Wengert Timothy J., Arand Charles P.
  Minneapolis : Fortress Press : c2000 : xii, 774 p. :
  ISBN: 0-8006-2740-7 (alk. paper)
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läsanvisning: (Boken kan läsas i valfri utgåva/översättning) Se bibliotekets söktjänst

  Atlas of the European Reformations
  Dowley Tim, Rowland Nicholas
  Minneapolis, MN : Fortress Press : [2015] : 1 atlas (160 pages) :
  ISBN: 1-4514-9969-8
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Notera att det för vissa titlar kan finnas e-böcker tillgängliga via Umeå universitetsbibliotek

 • Giltig från: 2020 vecka 11

  Anderson Mary Elizabeth
  Gustaf Wingren and the Swedish Luther Renaissance
  New York : Peter Lang : 2006 : viii, 171 p. :
  http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip065/2005035583.html
  ISBN: 0-8204-6339-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album Läsanvisning: Även tillgänglig som e-bok via Umeå universitetsbibliotek

  Gritsch Eric W.
  A history of Lutheranism
  2. ed. : Minneapolis [Minn.] : Fortress Press : 2010. : xvi, 351 p. :
  ISBN: 978-0-8006-9712-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

  Lutheranism : the theological movement and its confessional writings
  Gritsch Eric W., Jenson Robert W.
  Philadelphia, Pa. : Fortress Press : 1976 : 214 s. :
  ISBN: 0-8006-0458-X
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

  Life together
  Bonhoeffer Dietrich, Kelly Geffrey B., Bloesch Daniel W., Barnett Victoria J.
  Minneapolis : Fortress press : 2015 : 122 s. :
  ISBN: 9781506402765
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

  Lohse Bernhard
  Martin Luther's theology : its historical and systematic development
  Fortress Press : 2011 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: ISBN:9780800698362 Se bibliotekskatalogen Album

  Martin Luther's basic theological writings
  Luther Martin, Lull Timothy F., Russell William
  3. ed. : Minneapolis, Minn. : Fortress : 2012 : xxviii, 489 p. :
  ISBN: 978-0-8006-9883-6 (pbk.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

  McGrath Alister E.
  Reformation thought : an introduction
  4th ed. : Malden, MA : Wiley-Blackwell : 2012. : 304 p. :
  ISBN: 9780470672815
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album Läsanvisning: Även tillgänglig som e-bok via Umeå universitetsbibliotek

  Posset Franz.
  The real Luther : a friar at Erfurt and Wittenberg : exploring Luther's life with Melanchthon as guide
  St. Louis, MO : Concordia Pub. House : c2011. : xxii, 195 p. :
  ISBN: 9780758626851
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

  Thompson Deanna A.
  Crossing the divide : Luther, feminism, and the cross
  Philadelphia, Pa. : Fortress : 2004. : 184 p. :
  ISBN: 0-8006-3638-4 (pbk.) : £12.99
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar tillhandahålls av institutionen.

  Referenslitteratur

  The Book of Concord : the confessions of the Evangelical Lutheran Church
  Kolb Robert, Wengert Timothy J., Arand Charles P.
  Minneapolis : Fortress Press : c2000 : xii, 774 p. :
  ISBN: 0-8006-2740-7 (alk. paper)
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album Läsanvisning: (Boken kan läsas i valfri utgåva/översättning)

  The catholicity of the Reformation
  Braaten Carl E., Jenson Robert W.
  Grand Rapids, Mich. : Eerdmans : 1996. : x, 107 p. :
  ISBN: 0802842208 (pbk.)
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

  Atlas of the European Reformations
  Dowley Tim, Rowland Nicholas
  Minneapolis, MN : Fortress Press : [2015] : 1 atlas (160 pages) :
  ISBN: 1-4514-9969-8
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

  Notera att det för vissa titlar kan finnas e-böcker tillgängliga via Umeå universitetsbibliotek