Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Maskintekniskt fördjupningsprojekt, 7,5 hp

Engelskt namn: Advanced Project in Mechanical Engineering

Denna kursplan gäller: 2017-08-21 och tillsvidare

Kurskod: 5MT050

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Maskinteknik: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2017-05-03

Innehåll

Ett större projekt med tonvikt på produktframtagning och/eller produktutveckling utgör innehållet i kursen. Projektarbetet, som ska ha en klar målsättning, utförs på uppdrag av en beställare i en tillfälligt skapad projektorganisation enligt en projektstyrningsmodell.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
1. Planera, konstruera och tillverka funktionslösningar vid produktframtagning och produktutveckling.
2. Tillämpa maskintekniska kunskaper och färdigheter vid genomförande av ett projekt.
3. Arbeta i en projektgrupp i vilken deltagarnas roller styrs av den valda projektmodellen.
4. Upprätta och följa en projektplan för ett avgränsat projekt.
5. Presentera och diskutera projektresultaten muntligt i dialog med beställaren/beställarna.
6. Dokumentera arbetet enligt den valda projektstyrningsmodellen.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs minst 60 hp avklarade kurser inom huvudområdet Maskinteknik eller minst två års sammanlagda studier. Båda alternativen skall innefatta kurserna Hållfasthetslära, 7.5 hp och Konstruktionsmaterial, 7.5 hp eller motsvarande kunskaper.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs till större del i form handledning i samband med projektarbetet, samt till mindre del i form av lektions- och gruppundervisning. Lektionsundervisningen ägnas åt genomgång av relevant teori avseende projektplanering/projektledning, projektstyrning och dokumentation. Experimentellt arbete utgör ett fundamentalt inslag i kursen.

Examination

Examinationen grundar sig på bedömning av tre delmoment utifrån uppfyllandet av förväntade studieresultat.
Dessa tre delmoment är: muntlig presentation, skriftlig rapport, och relevant projektstyrningsdokumentation. På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). För betyget Godkänd (G) fordras att samtliga delmoment är godkända.

För studerande som inte blivit godkända erbjuds ytterligare provtillfällen enligt ett fastställt schema. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det(HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas individuellt. I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studievägledaren vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.