"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Masterkurs i historia, 30 hp

Engelskt namn: Master course in history

Denna kursplan gäller: 2023-01-16 och tillsvidare

Kurskod: 1HI058

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Historia: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Beslutad av: Humanistiska fakultetsnämnden, 2013-06-27

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för idé- och samhällsstudier, 2022-12-12

Innehåll

Kursen består av 4 moment om vardera 7,5 hp. Momenten är av fördjupande och problematiserande karaktär: de 2 första är obligatoriska medan moment 3 och 4 kan ersättas av andra historiskt inriktade kurser efter samråd med kursansvarig lärare. Vilka fördjupande moment som ges kan variera från termin till termin. Detaljerad information om vilka som är aktuella kan återfinnas på institutionens hemsida eller fås via institutionens studieadministration.

Moment 1. Historisk metod och teori III (7,5 hp)
Momentet behandlar olika teorier och metoder som används inom den historiska forskningen.

Moment 2. Historiografi och historieframställning (7,5 hp)
Momentet behandlar aktuella forskningsinriktningar inom historieämnet, historikerns roll i samhället och olika sätt att förmedla historia till olika grupper.

Moment 3. Fördjupningsmoment (7,5 hp)
Normalt sett erbjuds endast ett alternativ per termin. Studenten kan dock efter samråd med kursansvarig lärare läsa en annan historiskt inriktad kurs vid annan institution eller vid annat lärosäte.

Moment 4. Fördjupningsmoment (7,5 hp)
Normalt sett erbjuds endast ett alternativ per termin. Studenten kan dock efter samråd med kursansvarig lärare läsa en annan historiskt inriktad kurs vid annan institution eller vid annat lärosäte.

Förväntade studieresultat

Studenten ska efter avslutad kurs visat

Kunskap och förståelse:

  • goda kunskaper i historiografi
  • goda kunskaper om historisk metod och teori
  • fördjupade kunskaper i ämnet historia

Färdighet och förmåga:

  • fördjupad färdighet och förmåga att självständigt utföra historievetenskapligt forskningsarbete
  • god förmåga att muntligt och skriftligt redovisa sina kunskaper
  • förmåga att förmedla historiska kunskaper och forskningsresultat på olika sätt och till olika grupper i skrift

Värderingsförmåga och förhållningssätt:

  • insikt om historieämnets möjligheter och begränsningar samt dess roll i samhället

Behörighetskrav

Univ: 30 hp kurser på avancerad nivå i historia, eller motsvarande. Engelska A/6 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska)

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i huvudsak i en mindre seminariegrupp och genom enskild handledning. Föreläsningar kan förekomma men merparten av seminarierna är diskuterande.

Examination

Examinationen sker muntligen och skriftligen. Studenter på Masterkursen förväntas på litteraturseminarier på ett självständigt sätt bidra till muntliga presentationer och diskussioner av litteraturen.  Muntlig examination sker vanligen i seminarieform men enskild muntlig tentamen kan också förekomma. Skriftlig examination sker vanligen i form av inlämningsuppgifter men enskild skriftlig tentamen kan också förekomma.

Ett omprov ska erbjudas senast tre månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studenternas tentamen är tillgänglig. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov.

I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.

Studerande, som två gånger underkänts i prov, har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses att bestämma betyg.

Betygsskalan för kursen och för momenten består av betygen Underkänd, Godkänd och Väl godkänd. För att få Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande ska ha uppnått Väl godkänd på tillsammans lägst 22,5 poäng.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/.

Litteratur

Giltig från: 2023 vecka 3

Moment 1. Historisk metod och teori III (7,5 hp)

Svenska kyrkan och samerna – ett vitboksprojekt: De Historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna. En vetenskaplig antologi
Lindmark Daniel, Sundström Olle
Skellefteå : 2016 :
Online:
Obligatorisk
Läsanvisning: Kapitel: Daniel Lindmark & Olle Sundström, "Presentation av projektet och antologin", Band 1, s. 21-42. Anna-Lill Drugge, “Forskningsetik och urfolksforskning", band 1. Gunnlög Fur, “Att sona det förflutna", band 1. David Sjögren, “Att göra upp med det förflutna: Sanningskommissioner, officiella ursäkter och vitböcker i ett svenskt och internationellt perspektiv", band 1. Daniel Lindmark & Olle Sundström, "Avslutning", Band 2, s. 1121-1135.

Cotkin George
History´s Moral Turn
Journal of History of ideas : 2008 :
Obligatorisk

Hjelm Jonny
Svenska kyrkan och samerna – en mörk historia
Scandia. Tidskrift för historia, 2020:1 : 2020 :
Online:
Obligatorisk

Lindmark Daniel
Historiebruk i retrospektiva praktiker [Elektronisk resurs] : historikers bidrag till försoning
1 : Umeå : Umeå universitet : 2016 :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-118480
Obligatorisk

Löfström Jan
Historical apologies as acts of symbolic inclusion – and exclusion? Reflections on institutional apologies as politics of cultural citizenship
Citizenship Studies, 15:01 : 2011 :
Obligatorisk

Wiklund Martin
Historia som domstol : historisk värdering och retorisk argumentation kring "68"
Nora : Nya Doxa : 2012 : 367 s. :
ISBN: 9789157805737
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Ytterligare litteratur tillkommer, i första hand artiklar från ett temanummer i Historisk Tidskrift 2016:3, nämligen; artiklarnas författade av Sköld & Sandin; Elgabsi; Blomkvist. Följande artiklar finns tillgängliga på nätet och via t ex Umeå universitetsbibliotek (förutsatt att man har full tillgång till deras utbud): Cotkin 2008 Sjögrens/Drugges och Furs texter, men också hela vitboken, alltså både band 1 och 2, finns tillgängligt digitalt. HT-artiklarna