"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Masterkurs i idéhistoria, 30 hp

Engelskt namn: Master course in history of science and ideas

Denna kursplan gäller: 2023-01-16 och tillsvidare

Kurskod: 1IH066

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Idéhistoria: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2015-06-23

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för idé- och samhällsstudier, 2022-12-12

Innehåll

Kursen är avsedd för studenter som redan läst två terminer (45-60 hp) på avancerad nivå i idéhistoria. Den består av fyra moment om 7,5 hp vardera. Dessa kan, efter samråd med kursansvarig lärare, ersättas av andra avancerade kurser som ges aktuell termin, eller av individuella litteraturkurser.

Tillsammans med Magisterkurser i idéhistoria och Masteruppsats i idéhistoria, kan kursen ingå i en tvåårig Masterexamen.

Kursens moment kan ha olika inriktning olika terminer, och för information om momentens specifika innehåll aktuell termin hänvisas till institutionens hemsida och kursansvarig lärare.

Moment 1. Litteraturkurs I (7,5 hp)
Fördjupade studier i några centrala idéhistoriska arbeten inom ett avgränsat forskningsområde, alternativt fördjupade studier inom ett specifikt idéhistoriskt forskningsfält och dess teoretiska och metodmässiga särdrag.
 
Moment 2. Valbar kurs (7,5 hp)
Studenten kan välja bland för terminen aktuella avancerade kurser i idéhistoria. Normalt sett erbjuds ett eller ett par alternativ per termin. För information om utbudet av kurser för aktuell termin hänvisas till institutionens hemsida.

Moment 3.  Valbar kurs (7,5 hp)
Studenten kan välja bland för terminen aktuella avancerade kurser i idéhistoria. Normalt sett erbjuds ett eller ett par alternativ per termin. För information om utbudet av kurser för aktuell termin hänvisas till institutionens hemsida.

Moment 4. Litteraturkurs II (7,5 hp)
Momentet ger studenten kunskap om traditionella och aktuella publiceringsmönster för idéhistoriska forskare och deras internationella motsvarigheter.

Förväntade studieresultat

Studenten ska efter avslutad kurs visat
Kunskap och förståelse:

  • goda kunskaper om och överblick över centrala begrepp, teorier, problem och argument inom idéhistorisk forskning, svensk såväl som internationell
  • väsentligt fördjupade kunskaper inom idéhistoriska delområden

Färdighet och förmåga:

  • god förmåga att självständigt avgränsa och värdera idéhistorisk forskning rörande specifika forskningsfrågor och större teoretiska fält
  • god förmåga att diskutera och redogöra för idéhistoriska begrepp, teorier och forskningsproblem
  • god förmåga att identifiera och självständigt analysera idéhistorisk publiceringstradition och dess förändring

Värderingsförmåga och förhållningssätt:

  • god förmåga att värdera förändringar i idéhistorisk publiceringstradition och dess inverkan på idéhistoriska forskares samhällsroll

Behörighetskrav

Univ: 30 hp kurser på avancerad nivå i idéhistoria, eller motsvarande.
Engelska A/6 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).

Undervisningens upplägg

Studenter på Masterkursen förväntas kunna arbeta självständigt och planera sin studietid i samråd med ansvarig lärare. Undervisningen på moment 1,  och 4 utgörs av lärarintroduktioner samt individuella självstudier under handledning. Undervisningen på moment 2 och 3, valbara moment, varierar beroende på vilken kurs som ges under aktuell termin.

På kursen kan muntliga uppgifter förekomma, även genomförda i realtid, vilket kräver att studenter har tillgång till lämplig datautrustning (stabil, säker och snabb internetuppkoppling, headset med hörlurar och mikrofon samt webkamera) och har möjlighet att avsätta en fast tid för detta.

Examination

Examinationen utgörs av skriftliga och muntliga prov samt aktivt deltagande i seminarier. På de valbara momenten varierar examinationen med innehållet i de olika momenten. Studerande som två gånger underkänts i prov, har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses att bestämma betyg.

Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studenternas prov är tillgänglig. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov.

I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.

Betygsskalan för kursen och för momenten består av betygen Underkänd, Godkänd och Väl godkänd. För att få Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande ska ha uppnått Väl godkänd på tillsammans lägst 22,5 poäng.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/.

Litteratur

Giltig från: 2023 vecka 3

Kurslitteraturen på momenten varierar från termin till termin.