Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Masterprogrammet i litteraturvetenskap, termin 3, 30 hp

Engelskt namn: Master's Programme in Literature, term 3

Denna kursplan gäller: 2021-08-30 och tillsvidare

Kurskod: 1LV059

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Litteraturvetenskap: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2021-03-03

Innehåll

Under kursens två första moduler planeras och genomförs ett individuellt projektarbete: en vetenskaplig artikel eller en forskningsplan till en doktorandansökan. Kursens andra halva inleds med en litteraturhistorisk modul där ett enskilt lyriskt verk studeras på djupet från olika vetenskapliga infallsvinklar. Modulen syftar till att fördjupa kunskapen om lyriken som konstform ur ett historiskt och teoretiskt perspektiv. Avslutningsvis ges en teoretisk och metodologisk fördjupningskurs som inriktas mot ett forskningsfält med anknytning till studentens kommande masteruppsats.
 
Kursen utgör termin 3 på Masterprogrammet i litteraturvetenskap HALVM. Följande moduler ingår:  
 
Modul 1: Individuellt projekt I, 7,5 hp
Individual Project I
Modulen inleds med introduktion och förberedelse inför valt projekt. Det valda projektet kan bestå av en vetenskaplig artikel tänkt för publicering i tidskrift med peer-review, eller en projektansökan till doktorandanställning. Under handledning förväntas varje student inledningsvis upprätta en arbetsplan för hur projektet ska organiseras, genomföras och utvärderas. En synopsis eller projektplan för arbetet ska skrivas, presenteras och ventileras vid ett seminarium i slutet av momentet. Därtill tillkommer ett seminarium som ska behandla värdering och urval av projektskrivningar, samt ett individuellt inlämningsarbete som behandlar kritik av vetenskapliga artiklar. Modulen läses tillsammans med HAKMM, Masterprogrammet i kultur- och medievetenskap.
 
Modul 2: Individuellt projekt II, 7,5 hp
Individual Project II
Under modulen genomför, färdigställer och utvärderar studenten sitt individuella projekt. Projektets resultat (t ex forskningsplan, vetenskaplig artikel) presenteras och ventileras vid ett avslutande seminarium. Modulen läses tillsammans med HAKMM, Masterprogrammet i kultur- och medievetenskap.

Modul 3: Fördjupat lyrikstudium, 7,5 hp
Perspectives on the Lyric 
Modulen behandlar ett enskilt litterärt verk, en diktsamling (eller ett större urval dikter ur ett författarskap), från ett flertal teoretiska och historiska perspektiv. Undervisningen har en tydlig forskningsanknytning och syftar till att fördjupa kunskapen om lyriken som konstform genom att pröva hur olika vetenskapliga infallsvinklar påverkar den litteraturvetenskapliga analysen och dess resultat.

 
Modul 4: Teoretisk fördjupningskurs, 7.5 hp
Advanced Theoretical studies
I samråd med lärare fördjupar sig studenten, individuellt och i grupp, inom ett teoretiskt forskningsfält med anknytning till genomfört individuellt projekt och fortsatta forskningsförberedande studier och uppsatsskrivande på masternivå.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs förväntas studenten:
 • kunna kritiskt förhålla sig till centrala tankegångar inom det vetenskapliga fältet litteraturvetenskap och dess relation till det kultur- och medievetenskapliga fältet,
 • aktivt kunna föra och initiera vetenskapliga samtal med utgångspunkt i olika teoretiska perspektiv
 • självständigt kunna planera och avgränsa vetenskapliga problemområden i ett större individuellt projekt samt i fördjupade litteraturhistoriska och teoretiska studier,
 • behärska och tillämpa ett konsekvent och stilsäkert akademiskt språkbruk.
Modul 1: Individuellt projekt I, 7,5 hp
För godkänd kurs förväntas studenten:
 • kunna formulera ett synopsis eller en projektplan till ett konkret projekt till grund för fortsatt arbete,
 • kunna värdera och kritiskt granska vetenskapliga ansökningar och vetenskapliga artiklar,
 • förstå grundläggande principer bakom urval, peer-review och kvalitetsbedömning inom det humanistiska fältet.
Modul 2: individuellt II, 7,5 hp
För godkänd kurs förväntas studenten:
 • uppvisa förmåga att självständigt planera, organisera och genomföra ett individuellt projekt i form av vetenskaplig artikel eller en forskningsplan för doktorandansökan,
 • kunna använda relevanta centrala teorier och metoder inom kultur- och medivetenskaper i det individuella projektet,
 • uppvisa förmåga att utvärdera sitt eget projekt samt bidra till utvärdering och förbättring av kurskamraternas resultat.

Modul 3: Fördjupat lyrikstudium 7,5 hp
För godkänd kurs ska den studerande avseende kunskap och förståelse:
 • kunna redogöra för den lyriska formens särart och uttolkning och självständigt kunna reflektera kring denna,
För godkänd kurs ska den studerande avseende färdighet och förmåga:
 • kunna identifiera och jämföra forskningsfrågors användbarhet och relevans samt redogöra för vilka konsekvenser skilda teoretiska perspektiv, får för lyrikanalys och forskningsresultat.
För godkänd kurs ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt:
 • uppvisa strategisk kompetens i att identifiera och reflektera kring konflikter mellan olika vetenskapliga traditioner inom lyrikforskningen samt uppvisa färdighet i att på djupet analysera ett lyriskt verk och reflektera över den egna tolkningsprocessen.
Modul 4: Teoretisk fördjupningskurs (7,5 hp)
För godkänd kurs ska den studerande avseende kunskap och förståelse:
 • självständigt kunna redogöra för, historisera och problematisera centrala begrepp och vetenskapliga tillämpningar av ett avgränsat teoretiskt fält.
För godkänd kurs ska den studerande avseende färdighet och förmåga:
 • uppvisa färdighet i att självständigt tillämpa ett teoretiskt perspektiv samt identifiera vetenskapsteoretiska användbarhet och relevans inom huvudområdet litteraturvetenskap.
För godkänd kurs ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt:
 • uppvisa strategisk kompetens i kunskapsinhämtningens process genom att identifiera och självständigt reflektera kring problem i mötet mellan olika teoretiska traditioner och kunskapsfält.

Behörighetskrav

Godkänt resultat från termin 1-2 på Masterprogrammet i litteraturvetenskap (HALVM). Högst 7,5 hp får saknas från närmast föregående termin.

Undervisningens upplägg

Undervisningen på alla moduler består av skriftlig och muntlig handledning, gruppövningar, och självstudier. I de fall närvaro är obligatorisk, det vill säga av examinerande karaktär, anges detta särskilt i schemat.
 
För den som är registrerad på kurs och har en funktionsnedsättning finns resurser för särskilt stöd. För mer information, kontakta Studentcentrum.

Examination

Varje enskild modul examineras genom seminarier, grupparbeten och individuella skriftliga uppgifter. Vid samtliga moduler på denna kurs ges betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).
 
För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas vid behov ytterligare ett provtillfälle senast två månader efter det ordinarie provtillfället (tre månader efter provtillfället om det ordinarie provtillfället är i maj eller juni), samt ett uppsamlingsprovtillfälle inom ett år från det ordinarie provtillfället. Den student som godkänts i prov får ej undergå omprövning för högre betyg.

En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen kommer anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och komplettering äger rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

På kursen som helhet ges betygen Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. Betyg sätts av Humanistiska fakultetsnämnden utsedd examinator. Betyget prövas individuellt och sätts först när alla obligatoriska uppgifter är godkända. För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska uppgifter är godkända. För Väl godkänd på hel kurs fordras Väl godkänd på sammanlagt 22,5 hp.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.  Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Studerande som registrerats på en kurs och har registrerade poäng i Ladok på kursen har rätt att examineras på kursen och dess delmoduler upp till två år efter första registreringsdatum. Den studerande får tentera minst fem gånger på varje delmodul. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos utbildningsledaren vid humanistisk fakultet begära annan examinator.

Tillgodoräknande 
 Den student som önskar tillgodogöra utbildning som inhämtats vid annan institution eller annan högskola (svensk/utländsk) skall göra detta i den ordning som beskrivs i beslutet Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr. 545-3317-02).
 
Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. I ansökan ska anges vilken modul eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med en annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Litteratur

 • Giltig från: 2021 vecka 36

  Litteratur

  Observera att kurslitteraturlistan kan komma att ändras, dock senast två månader innan kursstart.

  Modul 1. Individuellt projekt I, 7,5 hp

  Litteratur väljs i samråd med handledare.

  Modul 2. Individuellt projekt II, 7,5 hp

  Litteratur väljs i samråd med handledare.

  Modul 3: Fördjupat lyrikstudium (7,5 hp)

  Facklitteratur

  The lyric theory reader : a critical anthology
  Jackson Virginia Walker, Prins Yopie
  Baltimore : Johns Hopkins University Press : 2014 : 665 sidor :
  ISBN: 9781421412009
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Ytterligare litteratur tillkommer enligt lärarens anvisning.

  Skönlitteratur

  (ett av nedanstående verk väljes av kursansvarig lärare inför kursstart)

  Baudelaire Charles
  Les Fleurs du mal
  Boston, DR Godine : 2008 :
  Läsanvisning: ISBN: 9780879234621 Övers. Richard Howard

  Vallmo och minne
  Celan Paul, Sandmark Björn, Ström Eva
  Stockholm : Bokförlaget Faethon : 2020 : 76 sidor :
  ISBN: 9789189113329
  Se bibliotekskatalogen Album

  Dickinson Emily
  The poems of Emily Dickinson
  1. ed : Cambridge, Mass : Belknap press of Harvard university press : 2005 : 690 s. :
  ISBN: 0674018249
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: I urval

  The waste land.
  Eliot T. S, Ricks Christopher B
  75th anniversary ed : San Diego : Harcourt Brace&Co : [1997], c1922 : 47 p. :
  ISBN: 0-15-600534-4
  Se bibliotekskatalogen Album

  The complete poems
  Keats John, Barnard John
  3. ed. : London : Penguin Books : 1988 : 754 s. :
  ISBN: 0140422102
  Se bibliotekskatalogen Album

  Ariel
  Plath Sylvia, Ellerström Jonas, Tunedal Jenny
  Lund : Ellerström : 2012 : 133 s. :
  ISBN: 978-91-7247-277-8
  Se bibliotekskatalogen Album

  Duinoelegierna
  Rilke Rainer Maria, Steiner Jacob, Lundkvist Artur, Lindegren Erik
  Stockholm : Bonnier : 1967 : 113 s. :

  If not, winter : fragments of Sappho
  Sapfo , Carson Anne
  London : Virago : 2003 : 397 s. :
  ISBN: 1844080811
  Se bibliotekskatalogen Album

 • Giltig från: 2021 vecka 35

  Litteratur

  Observera att kurslitteraturlistan kan komma att ändras, dock senast två månader innan kursstart.

  Modul 1. Individuellt projekt I, 7,5 hp

  Litteratur väljs i samråd med handledare.

  Modul 2. Individuellt projekt II, 7,5 hp

  Litteratur väljs i samråd med handledare.

  Modul 3: Fördjupat lyrikstudium (7,5 hp)

  Facklitteratur

  The lyric theory reader : a critical anthology
  Jackson Virginia Walker, Prins Yopie
  Baltimore : Johns Hopkins University Press : 2014 : 665 sidor :
  ISBN: 9781421412009
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Ytterligare litteratur tillkommer enligt lärarens anvisning.

  Skönlitteratur

  (ett av nedanstående verk väljes av kursansvarig lärare inför kursstart)

  Baudelaire Charles
  Les Fleurs du mal
  Boston, DR Godine : 2008 :
  Läsanvisning: ISBN: 9780879234621 Övers. Richard Howard

  Vallmo och minne
  Celan Paul, Sandmark Björn, Ström Eva
  Stockholm : Bokförlaget Faethon : 2020 : 76 sidor :
  ISBN: 9789189113329
  Se bibliotekskatalogen Album

  Dickinson Emily
  The complete poems
  Boston : 1960 : 770 s. :
  Läsanvisning: I urval.

  The waste land.
  Eliot T. S, Ricks Christopher B
  75th anniversary ed : San Diego : Harcourt Brace&Co : [1997], c1922 : 47 p. :
  ISBN: 0-15-600534-4
  Se bibliotekskatalogen Album

  The complete poems
  Keats John, Barnard John
  3. ed. : London : Penguin Books : 1988 : 754 s. :
  ISBN: 0140422102
  Se bibliotekskatalogen Album

  Ariel
  Plath Sylvia, Ellerström Jonas, Tunedal Jenny
  Lund : Ellerström : 2012 : 133 s. :
  ISBN: 978-91-7247-277-8
  Se bibliotekskatalogen Album

  Duinoelegierna
  Rilke Rainer Maria, Steiner Jacob, Lundkvist Artur, Lindegren Erik
  Stockholm : Bonnier : 1967 : 113 s. :

  If not, winter : fragments of Sappho
  Sapfo , Carson Anne
  London : Virago : 2003 : 397 s. :
  ISBN: 1844080811
  Se bibliotekskatalogen Album