"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Masteruppsats i företagsekonomi II, 15 hp

Engelskt namn: Master's Thesis in Business Administration II

Denna kursplan gäller: 2022-10-31 och tillsvidare

Kurskod: 2FE402

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Företagsekonomi: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: USBE Företagsekonomi

Beslutad av: Rektor för Handelshögskolan, 2017-06-15

Reviderad av: Rektor för Handelshögskolan, 2022-09-29

Innehåll

Kursen syftar till att ytterligare utveckla studentens förmåga att självständigt genomföra och bidra till företagsekonomisk forskning. Den studerande skall, genom uppsatsen och muntligen, visa förmåga att planera, genomföra och presentera en vetenskaplig studie av relevans för ämnet företagsekonomi med inriktning mot studentens master program. Vidare avser kursen att utveckla den studerandes förmåga att kritiskt granska och bedöma såväl utrednings- som forskningsrapporter samt ge möjlighet till teoretisk fördjupning inom ett eget valt område.
 
Moment 1. Sidoopposition, 0 hp
Vidare skall den studerande genomföra en skriftlig sidoopposition på annan mastersuppsats med ett aktivt deltagande vid det seminarium som denna opposition avser. Sidooppositionen är alltid individuell. Sidooppositionen ska tydligt demonstrera studentens kritiska förmåga.
 
Moment 2. Masteruppsats, 15 hp
Masteruppsatsen skall visa studentens förmåga att självständigt studera ett ämne inom företagsekonomi. Av särskild vikt är genomtänkt val av metod, formulering av en relevant teoretisk referensram samt en grundlig analys av det teoretiska och empiriska materialet. Vidare skall författaren identifiera möjligheten att bidra till befintlig litteratur inom det valda ämnes- eller problemområdet och göra en avsevärd och realistisk ansträngning att lämna detta bidrag. Den metodologiska diskussionen måste vara tydligt knuten till problemområdet och uppsatsen ska präglas av att de olika delarna utgör ett sammanhållet och väl integrerat verk. Uppsatsen genomförs i regel av två studenter tillsammans.
 
Moment 3. Huvudopposition, 0 hp
En grundlig kritisk granskning av en annan masteruppsats ska genomföras. Denna granskning ska ske genom en individuell skriftlig och muntlig huvudopposition på en annan master students arbete vid ett seminarium. Den muntliga delen genomförs vanligen tillsammans med medförfattaren på uppsatsen.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna 

 • visa en ingående förståelse för den valda forskningsfrågan, forskningsområdet och relaterade metodfrågor
 • identifiera ett forskningsområde och formulera ett forskningsproblem som bidrar till kunskapsbildningen inom ett specifikt fält
 • utveckla en teoretisk referensram som reflekterar över tidigare forskning och forskningsmetoder
 • argumentera övertygande för den valda forskningsmetoden med reflektion över alternativa metodologiska tillvägagångssätt.
 • tillämpa lämpliga datainsamlingsmetoder för insamling av empiriskt material.
 • analysera och diskutera empiriskt material med hjälp av relevanta analysmetoder.
 • dra slutsatser och diskutera uppsatsens teoretiska bidrag till det valda forskningsområdet samt lämna praktiska rekommendationer till relevanta intressenter
 • presentera förslag till framtida studier utifrån den genomförda studien.
 • diskutera samhälleliga och etiska frågor som är relevanta för uppsatsen.
 • kommunicera studiens huvudsakliga argument, innehåll och resultat på ett akademiskt sätt
 • försvara uppsatsen vid ett seminarium
 • kritiskt granska andra studentuppsatser både muntligt och skriftligt.

Behörighetskrav

90 hp varav minst 75 hp företagsekonomi.
För tillträde till kursen krävs dessutom att den studerande har avklarat minst 82,5 hp inom ett två-årigt masterprogram vid Handelshögskolan vid Umeå universitet varav minst 67,5 hp inom företagsekonomi på avancerad nivå inkluderande en magisteruppsats 15 hp och 30 hp på avancerad nivå inom programmets huvudinriktning eller motsvarande. Bland genomgångna kurser ska minst 7,5 högskolepoäng avse studier i vetenskaplig metod inom företagsekonomi/samhällsvetenskap, innefattande såväl kvalitativ som kvantitativ metod.

Gymnasium Engelska B, Engelska/6

Undervisningens upplägg

Uppsatsarbetet betonar i stor utsträckning den studerandes självständiga ansvar vilket bland annat innebär att handledarnas styrning tonas ned för att därmed skapa förutsättningar för individuell frihet, kreativitet och personligt ansvarstagande. Dock förutsätts att den framväxande uppsatsen presenteras för handledaren vid minst tre tillfällen, efter överenskommelse med handledaren, under uppsatsarbetets gång. Handledning är endast garanterad för den första termin som den studerande är registrerad på kursen.

Examination

Examination sker under anvisade perioder under terminstid.
 
Moment 1. Sidoopposition, 0 hp
Momentet examineras genom skriftlig sidoopposition på en annan 2nd year master uppsats (15 hp). Skriftlig sidoopposition är alltid individuell. Därtill krävs deltagande vid det aktuella uppsatsseminariet. Bedömning sker i tvågradig skala: godkänd eller underkänd.
 
Moment 2. Masteruppsats, 15 hp

Masteruppsatsen examineras genom författande och försvar av ett självständigt arbete. Bedömning sker i tregradig skala: väl godkänd, godkänd eller underkänd. Bedömning och betygssättning av uppsatsen görs av en bedömningskommitté, medan en individuell bedömning av insatsen i försvaret av uppsatsen görs vid seminarietillfället.
Om uppsatsen inte kan godkännas som i den form som föreligger vid seminariet skall eventuella kompletteringar skall ske efter handledarens (eller i förekommande fall betygsättande lärares) anvisning och lämnas in inom 4 veckor efter uppsatsseminariet eller den tidpunkt kompletteringen meddelades.
 
Moment 3. Huvudopposition, 0 hp

Momentet examineras genom skriftlig individuell samt muntlig huvudopposition på en annan uppsats på master nivå (15 hp). Den muntliga huvudoppositionen kan genomföras tillsammans med medförfattare på uppsatsen. Bedömning sker i tvågradig skala: godkänd eller underkänd.
 
Regler om självständig bearbetning av texter och referenshantering är applicerbara på alla examinerande skriftliga uppgifter under kursen.
 
Vad beträffar betygssättning på kursen som helhet gäller den tregradiga skalan: väl godkänd, godkänd och underkänd.

Disciplinära åtgärder kan vidtas mot student som använder otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas. Regler och föreskrifter gällande produktionen av akademiska texter, och korrekt källhänvisning kommer att tillämpas på alla skriftliga uppgifter, se instruktioner i Företagsekonomis uppsatsmanual. Texter kan komma att kontrolleras genom plagiatkontroll. I övrigt gäller Umeå universitets regelverk för utbildning på grund- och avancerad nivå.

Övriga föreskrifter

Uppsats och seminarieuppgifter skrivs på engelska. 

Uppsatsen skrivs tillsammans av två studenter. Det är ej möjligt att studenter skriver uppsats på olika nivå (exempelvis kandidatnivå- respektive masternivå).

Handledning är endast garanterad för den första termin som den studerande är registrerad på kursen. Detta gäller oavsett hur mycket handledning som har utnyttjats.
 
Uppsatsarbetet är en campuskurs som förutsätter personlig närvaro för handledning, deltagande i seminarier och samarbete med uppsatspartnern.
 
För studerande som följer ett mastersprogram skall det ämnesområde som uppsatsen behandlar ligga inom det område som den studerande fördjupat sig i.
 
En tumregel för uppsatsens omfattning är ca 50 - 70 sidor.
 
Det empiriska underlaget som används i uppsatsen ska vid förfrågan finnas tillgängligt för handledare, huvudopponenter och bedömare i sin fullständiga form (rådata).
 
När betyg meddelats skall arkivexemplar av uppsatsen inlämnas snarast, och senast inom 4 veckor, i digital form via systemet Diva.

Tillgodoräknande sker enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 44

Kurslitteratur

Moment 1

Anvisningar för sidoopposition finns att tillgå i manualen för uppsatsarbete.

Moment 2

Litteratur sökes individuellt. En lista på rekommenderad metodlitteratur finns via appendix i manualen för uppsatsarbete.

Moment 3

Anvisningar för huvudopposition finns att tillgå i manualen för uppsatsarbete.

Referenslitteratur till kursen

Thesis writing in Business Administration. Thesis manual.
USBE Företagsekonomi :
https://www.umu.se/en/student/usbe/thesis-and-degree-project-work/

Referenslitteratur är litteratur som breddar, fördjupar eller förtydligar ämnet. Den studerande förutsätts utnyttja dessa kunskapskällor och andra källor, framförallt under arbete med skriftliga rapporter och praktikfallsuppgifter. Ytterligare individuell litteratur som fokuserar på ett speciellt område kan komma att behövas för att genomföra uppgiften