Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Masteruppsats i idéhistoria, 30 hp

Engelskt namn: Master thesis in history of science and ideas

Denna kursplan gäller: 2016-08-22 och tillsvidare

Kurskod: 1IH068

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Idéhistoria: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Humanisitsk fakultetsnämnd, 2011-12-15

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för idé- och samhällsstudier, 2016-06-27

Innehåll

Kursen innebär att man under handledning skriver ett självständigt uppsatsarbete i idéhistoria om 30 hp. Uppsatsämne utformas i samråd med kursansvarig lärare och/eller handledare. Studenten förväntas själv vara aktiv i formulerandet av uppsatsämne. Kursen utgör ett examensarbete för en tvåårig Masterexamen.

Kursen består av ett moment:

Moment 1: Uppsats (30 hp)
Studenten ska skriva en vetenskapligt dokumenterad uppsats om ett idéhistoriskt problem och försvara den på ett seminarium. Vidare ska hon/han aktivt delta i seminarier där uppsatser behandlas och vara opponent vid ett uppsatsseminarium.

Förväntade studieresultat

Studenten ska efter avslutad kurs

Kunskap och förståelse:
- Ha visat fördjupad kunskaper om den idéhistoriska forskningsprocessen
- Ha visat breda och väsentligt fördjupade kunskaper om det ämne som behandlas i uppsatsen
- Ha visat god överblick över den aktuella vetenskapliga litteraturen relevant för uppsatsämnet

Färdighet och förmåga:
- Ha visat förmåga att formulera ett vetenskapligt problem som bidrar till kunskapsutvecklingen, samt utifrån relevant källmaterial och med relevant metod analysera och studera detta problem
- Ha visat förmåga att kreativt formulera en idéhistorisk frågeställning som är tydligt formulerad, vetenskapligt relevant och väl avgränsad
- Ha visat förmåga att skriva en väl disponerad och tydlig idéhistorisk uppsats
- Ha visat god förmåga att analysera, reflektera och att presentera slutsatser som är väl underbyggda av tydlig argumentation
- Ha visat förmåga att på ett systematiskt sätt söka efter information
- Ha visat förmåga att på ett tydligt och integrerat sätt beskriva den kunskap som är relevant för den frågeställning som uppsatsen behandlar
- Ha visat god förmåga att skriva en idéhistorisk text av god språklig kvalitet, samt att kortfattat presentera den även på engelska eller annat språk
- Ha visat förmåga att behandla formalia på ett konsekvent sätt och i enlighet med vedertagna normer
- Ha visat förmåga att självständigt kunna planera, genomföra, rapportera och värdera en idéhistorisk undersökning

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
- Ha visat förmåga att granska och värdera medstudenters och andra forskares idéhistoriska arbeten muntligt och/eller skriftligt med hänsyn till vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
- Ha visat god förmåga att värdera källmaterial i enlighet med källkritiska och idéhistoriska kriterier
- Ha visat förmåga att ett självständigt arbete identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och ta ansvar för sin kunskapsutveckling

Behörighetskrav

Univ: 30 hp kurser på avancerad nivå i idéhistoria, eller motsvarande.
En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).
Förkunskaper om 60 hp kurser i idéhistoria på avancerad nivå rekommenderas.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av handledning och seminarier.

På kursen förekommer muntlig examination, även genomförd i realtid, vilket kräver att studenter har tillgång till lämplig datautrustning (stabil, säker och snabb internetuppkoppling, headset med hörlurar och mikrofon samt webkamera) och har möjlighet att avsätta en fast tid för detta.

Examination


Kursen examineras genom en bedömning av uppsatsen, oppositionen, försvaret och deltagandet i övrigt vid uppsatsseminarierna.  Studerande, som två gånger underkänts i prov, har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses att bestämma betyg.

I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.

Betygsskalan för kursen består av betygen Underkänd, Godkänd och Väl godkänd. 

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas alltid individuellt i enlighet med Umeå universitets tillgodoräknandeordning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ingå som en kurs på avancerad nivå i en masterexamen.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.