Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Masteruppsats i kulturgeografi, 30 hp

Engelskt namn: Master Thesis in Human Geography

Denna kursplan gäller: 2016-12-12 och tillsvidare

Kurskod: 2KG041

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kulturgeografi: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen

Betygsskala: För denna kurs ges betygen A Framstående, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräcklig, FX Otillräcklig - kompl möjlig, F Otillräcklig

Ansvarig institution: Institutionen för geografi

Beslutad av: Institutionsstyrelsen, 2008-12-16

Reviderad av: Prefekten, 2017-09-27

Innehåll

Kursen är inriktad på att genomföra ett självständigt uppsatsarbete. Studenten väljer uppsatsämne i samråd med handledare eller kursansvarig

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten kunna
Kunskap och förståelse
1. diskutera och värdera alternativa metoder inom ett forskningsområde i kulturgeografi,

Färdighet och förmåga
2. tillämpa kunskaper i kulturgeografi på ett självständigt sätt,
3. genomföra en vetenskaplig studie,
4. författa en vetenskaplig rapport

Värderingsförmåga och förhållningssätt
5. tillämpa och kritiskt granska vetenskapliga teorier och metoder i en empirisk fallstudie,
6. kritiskt granska en vetenskaplig uppsats. 

Behörighetskrav

Univ: 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng i kulturgeografi eller motsvarande. Utöver detta krävs 60 högskolepoäng, inklusive 15 poäng i samhällsvetenskaplig metod, på avancerad nivå i kulturgeografi eller motsvarande.
Dessutom krävs Engelska B/6 från gymnasieskolan.

Undervisningens upplägg

Undervisning ges i form av seminarier och individuell handledning. Handledningsresurser ges under terminen för förstagångsregistrering på kursen. Undervisningen ges på engelska. Vid inledningen av uppsatskursen ska studenten vid ett seminarium ge en muntlig föredragning om uppsatsens problemformulering, syfte, frågeställningar, teori och metod. I mitten av kursen skall studenten vid ett seminarium presentera en skriven version av dessa delar samt redovisa undersökningens empiriska upplägg. Examensarbetet kan kopplas till extern uppdragsgivare, under förutsättning att de villkor som gäller för kursen, inklusive förväntade studieresultat, uppfylls.


 

Examination

Examination sker skriftligt genom författande av en masteruppsats, och muntligen genom redovisning av uppsatsen på ett examinerande seminarium samt genom opposition på en uppsats. Vikt läggs vid såväl muntlig som skriftlig framställning. På oppositionen ges betyget godkänt eller underkänt. På hela kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, F eller FX. För att ha möjlighet att erhålla betygen A eller B krävs dessutom att uppsatsen examineras under terminen för förstagångsregistrering på kursen.
Examination baserad på den kursplan som gällde då kursen genomfördes är garanterad upp till två år efter den första kursregistreringen på kursen.

Betyg kan inte överklagas, d.v.s. prövas av någon högre instans, men en student kan alltid
göra anmärkningar mot rättningen eller begära att examinator omprövar sitt beslut.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en
kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6
kap. 11b §). Studenten kan vända sig till studierektor med en begäran om annan
examinator.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas alltid individuellt.

 

Litteratur

Giltig från: 2017 vecka 1

Material distributed in the beginning of the course (in the order of 1000 pages). (Kurslitteratur väljs individuellt i samråd med handledaren i början av kursen, omkring 1000 sidor.)