"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Masteruppsats i religionsvetenskap, 15 hp

Engelskt namn: Master Essay in Religious Studies

Denna kursplan gäller: 2023-06-05 och tillsvidare

Kurskod: 1RE214

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Religionsvetenskap: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen

Betygsskala: Tregradig skala

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2020-03-02

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för idé- och samhällsstudier, 2022-10-05

Innehåll

Kursen innebär att den studerande under handledning skriver en uppsats inom något av religionsvetenskapens delämnen: religionshistoria eller religionsbeteendvetenskap. Uppsatsämne väljs i samråd med kursansvarig lärare och handledare. Uppsatsen ventileras vid ett offentligt uppsatsseminarium. Eftersom kursen fungerar som forskningsförberedande, uppmärksammas särskilt teori- och metodfrågor. Kursen kan utgöra ett examensarbete för en tvåårig Masterexamen. 

Förväntade studieresultat

Studenten ska efter avslutad kurs kunna:

Kunskap och förståelse

 • uppvisa goda kunskaper om och överblick över centrala begrepp inom religionsvetenskapen  
 • uppvisa goda kunskaper om olika religionsvetenskapliga metoder  
 • uppvisa breda och väsentligt fördjupade kunskaper om det ämne som behandlas i uppsatsen  
 • uppvisa god överblick över den aktuella vetenskapliga litteraturen relevant för uppsatsämnet  
 • uppvisa goda kunskaper i att formulera ett vetenskapligt problem, samt utifrån relevant material och med relevant metod analysera och studera detta problem 

Färdighet och förmåga

 • uppvisa god förmåga att formulera en religionsvetenskaplig frågeställning som är tydligt formulerad, vetenskapligt relevant och väl avgränsad  
 • uppvisa god förmåga att skriva en väl disponerad och tydlig religionsvetenskaplig uppsats  
 • uppvisa god förmåga att analysera, reflektera och att presentera slutsatser som är väl underbyggda av tydlig argumentation  
 • uppvisa god förmåga att på ett tydligt sätt beskriva den religionsvetenskapliga litteratur som är relevant för den frågeställning som uppsatsen behandlar  
 • uppvisa god förmåga att skriva en religionsvetenskaplig text av god språklig kvalitet  
 • uppvisa god förmåga att behandla formalia på ett konsekvent sätt och i enlighet med vedertagna normer  
 • uppvisa god förmåga att självständigt kunna planera, genomföra, värdera och rapportera en religionsvetenskaplig undersökning  

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • uppvisa god förmåga att granska och värdera medstudenters och andra forskares religionsvetenskapliga arbeten muntligt och/eller skriftligt med hänsyn till vetenskapliga, samhälleliga och etiska kriterier/aspekter  
 • ha visat god förmåga att värdera källmaterial i enlighet med källkritiska och religionsvetenskapliga kriterier  
 • uppvisa god förmåga att i ett självständigt arbete identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och ta ansvar för sin kunskapsutveckling  

Behörighetskrav

135 hp i religionsvetenskap/teologi där minst 45 hp utgörs av kurser på avancerad nivå i religionsvetenskap med inriktning mot religionshistoria eller religionsbeteendevetenskap (religionspsykologi, religionssociologi eller religionspedagogik) bland vilka en magisteruppsats om minst 15 hp ingår.  

Engelska B/6 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).  

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av uppsatsseminarier och enskild handledning. Studenten får i normalfallet handledning enbart under den tidsperiod som uppsatskursen omfattar.  

Ämnesvalet i masteruppsatsen styrs av vilket delämne i religionsvetenskap som studenten läst magisterkurs inom och/ eller skrivit magisteruppsats inom.  

För studenter som läser kursen som internetkurs gäller att muntliga moment ibland genomförs i realtid, vilket kräver att studenter har tillgång till lämplig datautrustning (stabil och snabb internetuppkoppling, headset med hörlurar och mikrofon samt webkamera) samt har möjlighet att avsätta en fast tid för detta.

Examination

Examination av uppsats sker genom att uppsatsen läggs fram och ventileras vid uppsatsseminarium. Uppsatsen bedöms med betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd och Underkänd.  

För studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ett omprov inom två månader efter ordinarie provtillfälle, för prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle samt ytterligare ett inom ett år, så kallat uppsamlingsprov. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. 

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas efter studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten. 

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas. 

 

Litteratur

Giltig från: 2023 vecka 23

Litteratur väljs i samråd med handledare.