Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Masteruppsats i religionsvetenskapliga samhällsstudier, 15 hp

Engelskt namn: Master Essay in Social Sciences of Religion

Denna kursplan gäller: 2019-02-18 och tillsvidare

Kurskod: 1RE151

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Religionsvetenskap: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: humanistisk fakultetsnämnd, 2010-10-29

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för idé- och samhällsstudier, 2019-04-25

Innehåll

Den studerande genomför ett självständigt uppsats¬arbete inom religionsvetenskapliga samhällsstudier. Uppsatsen ska bidra med ny kunskap inom det valda temat.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

* visa fördjupad kunskap och förståelse för olika vetenskapliga teorier och metoder som används inom forskningen för att lösa olika typer av religionsvetenskapliga problemställningar;
* visa kvalificerad kunskap om, och förståelse för betydelsen av, korrekt formalia och akribi i vetenskaplig textproduktion.

Färdighet och förmåga

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

* visa förmåga att självständigt och kreativt identifiera och formulera en relevant religionsvetenskaplig frågeställning i anslutning till en konkret forskningsuppgift som på ett väsentligt sätt bidrar till ämnets kunskapsutveckling;
* visa förmåga att välja och hantera relevanta vetenskapliga metoder i förhållande till ett självständigt valt empiriskt material;
* visa förmåga att självständigt planera och genomföra en kvalificerad forskningsuppgift inom givna tidsramar;
* visa förmåga att muntligt och skriftligt presentera forskningsresultat så att olika grupper av människor, såväl nationellt som internationellt, kan tillgodogöra sig den;
* visa förmåga att på ett stringent sätt argumentera för och emot olika ståndpunkter och slutsatser i förhållande till en vald forskningsuppgift.
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

* visa förmåga att utvärdera sitt eget och andras forskningsarbete inom det religionsvetenskapliga fältet;
* visa medvetenhet om etiska aspekter på konkreta forskningsarbete;
* visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används; samt
* visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin egen kunskapsutveckling.

Behörighetskrav

Univ: För behörighet krävs kandidatexamen i religionsvetenskap eller teologi samt ytterligare 60 högskolepoäng, varav minst 45 högskolepoäng på avancerad nivå där kurserna Teori, empiri och metod i religionsvetenskapliga samhällsstudier: Masterkurs 15 hp samt Magisteruppsats i religionsvetenskap 15 hp, eller motsvarande kurser ingår.

Undervisningens upplägg

Den studerande deltar i forskarseminarier därutöver anordnas uppsatsseminarier och/eller enskild handledning.

Examination

Kursen examineras genom en bedömning av uppsatsen, oppositionen och deltagandet i övrigt vid uppsatsseminarierna. Studerande, som två gånger underkänts i prov, har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses att bestämma betyg.

Antalet provtillfällen är begränsat till fem. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.

Betygsskalan för kursen består av betygen Underkänd, Godkänd och Väl godkänd. För betyget Väl godkänd på kursen läggs särskild vikt vid bedömningen av i vilken grad uppsatsen visar att den studerande har förmåga att formulera en religionsvetenskaplig frågeställning som är tydligt formulerad, vetenskapligt relevant och väl avgränsad; förmåga att skriva en väl disponerad och tydlig religionsvetenskaplig uppsats; och god förmåga att analysera, reflektera och att presentera slutsatser som är väl underbyggda av tydlig argumentation.

Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.