Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Masteruppsats i socialt arbete, 45 hp

Engelskt namn: Two Year Master Thesis in Social Work

Denna kursplan gäller: 2022-10-17 och tillsvidare

Kurskod: 2SA137

Högskolepoäng: 45

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Socialt arbete: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för socialt arbete

Beslutad av: Prefekten, 2016-03-29

Reviderad av: Prefekten, 2022-10-18

Innehåll

Kursen syftar till att studenten ska genomföra ett självständigt vetenskapligt arbete om 45 högskolepoäng rörande en problemställning med relevans för ämnet socialt arbete. Genom ett självständigt vetenskaplig arbete fördjupas förmågan att systematiskt beskriva och analysera problemområden och frågeställningar med relevans för socialt arbete. Kursen är indelad i två moment om 22,5 hp.

Moment 1 masteruppsats i socialt arbete 22,5 hp:
- Författande av en uppsats-PM
- Under momentet genomförs ett mittseminarium där delar av det vetenskapliga arbetet granskas
- Genomförande av ett självständigt vetenskapligt arbete om 22,5 hp rörande en problemställning med relevans för socialt arbete.


Moment 2 masteruppsats i socialt arbete 22,5 hp:
- Genomförande av ett självständigt vetenskapligt arbete om 22,5 hp rörande en problemställning med relevans för socialt arbete
- Seminariegranskning av det egna vetenskapliga arbetet
- Granskning av annans vetenskapliga arbete på avancerad nivå.

Förväntade studieresultat

Moment 1
För godkänt moment ska den studerande avseende

Kunskap och förståelse
- ha förvärvat kunskaper i att planera, genomföra, presentera och diskutera ett självständigt vetenskapligt arbete,
- ha fördjupade kunskaper i att förhålla sig till samt redovisa ställningstagande vad gäller vetenskaplig teori och metod,
- visa kunskap vad gäller att formulera ett forskningsproblem i socialt arbete, samt i att tillämpa relevanta vetenskapliga teorier och metoder,

Färdighet och förmåga
- kunna analysera och diskutera frågeställningar inom det aktuella forskningsfältet nationellt såväl som internationellt,
- visa färdighet med avseende på kritiskt tänkande
- visa färdighet när det gäller att skapa, kommunicera och diskutera en hållbar design för det egna självständiga arbetet

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till etiska och samhälleliga aspekter,
- kunna göra forskningsetiska bedömningar

Moment 2
För godkänt moment ska den studerande avseende
 
Kunskap och förståelse
- ha förvärvat kunskaper i att planera, genomföra, presentera och försvara ett väl strukturerat självständigt vetenskapligt arbete,
- ha fördjupade kunskaper i att förhålla sig till samt redovisa ställningstagande vad gäller vetenskaplig teori och metod,
- visa kunskap vad gäller att formulera ett forskningsproblem i socialt arbete, samt i att tillämpa relevanta vetenskapliga teorier och metoder,
 
Färdighet och förmåga
- kunna analysera och diskutera frågeställningar inom det aktuella forskningsfältet nationellt såväl som internationellt,
- visa färdighet med avseende på kritiskt tänkande och stringent analys
- visa färdighet när det gäller att skapa, kommunicera och försvara en hållbar design för det egna självständiga arbetet
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
- visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till etiska och samhälleliga aspekter,
- kunna göra forskningsetiska bedömningar,
- kunna genomföra en kritisk granskning av annans vetenskapliga arbete på avancerad nivå
- kunna identifiera och värdera behov av vidare forskning i relation till uppsatsens kunskapsområde

Behörighetskrav

Filosofie kandidatexamen inom det samhällsvetenskapliga / beteendevetenskapliga området med 90 högskolepoäng i något av ämnena socialt arbete, pedagogik, psykologi, sociologi, statsvetenskap eller annan utbildning som bedöms likvärdig, varav 15 hp självständigt arbete. Utöver detta 15 hp kurs på avancerad nivå i forskningsmetoder med relevans för socialt arbete samt ytterligare 15 hp på avancerad nivå i socialt arbete samt 15 hp på avancerad nivå i valfritt ämne. Därutöver krävs engelska och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Kursen inleds med en gemensam introduktionsföreläsning. Arbetet genomförs individuellt. Studenten tilldelas en handledare och handledningen ges individuellt eller i grupp. Handledningen kan komma att läggas upp genom handledningsgrupper. Student och handledare planerar tillsammans handledningstillfällen inom de, för kursen, givna tidsramarna.
 
Ett specifikt instrument med bedömningskriterier för masterexamen används för att tydligare ge stöd och samsyn till studenter, handledare, opponenter och granskare i och kring uppsatsarbetet.

Granskningsseminarium genomförs i slutet av kurstiden där studenter och examinerande lärare deltar. Studenten ska här lägga fram sitt vetenskapliga arbete till granskning samt genomföra en kritisk granskning av annans vetenskapliga arbete. Student vars arbete granskats vid seminariet ges möjlighet till komplettering/korrigering för ny inlämning inom en arbetsvecka efter seminariet.

Handledningsresurs ska nyttjas av studenten under den termin som studenten är förstagångsregistrerad på kursen, eller senast under nästkommande termin. Om studenten inte avser att nyttja handledningsresurs i enlighet med detta uppmanas studenten att kontakta kursansvarig och studierektor.

Examination

Moment 1
Studenternas kunskaper i förhållande till de förväntade studieresultaten prövas vid ett mittseminarium där delar av den vetenskapliga texten granskas.
På det aktiva seminariedeltagandet vid mittseminarium sätts något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Moment 2
Studenternas kunskaper i förhållande till de förväntade studieresultaten prövas inom ramen för författandet av ett självständigt vetenskaplig arbete (uppsats), försvar av uppsatsen samt opponering på annans vetenskapliga arbete vilket sker vid ett granskningsseminarium.

När uppsatsen lämnats in, efter genomfört granskningsseminarium, bedöms och betygssätts det vetenskapliga arbetet av en examinerande lärare. På det vetenskapliga arbetet sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G), eller Väl godkänd (VG). För betyget Godkänd krävs goda kunskaper och färdigheter i förhållande till kursens mål. För betyget Väl Godkänd krävs mycket goda kunskaper och färdigheter i förhållande till kursens mål. På oppositionen ges betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G).

För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. Bedömning av studentens granskning av annans vetenskapliga arbete sker i samband med granskningsseminariet. För betyget väl godkänd på hela kursen krävs betyget VG på det vetenskapliga arbetet (uppsats).

Om studenten har ett beslut om särskilt stöd, har examinator rätt att besluta om anpassad examination.

För student som inte blivit godkänd vid första examinationstillfället kommer möjlighet till förnyat prov att erbjudas inom tre månader. Därefter erbjuds uppsamlingsprov vid nästa termins ordinarie tentamenstillfällen.

Student har rätt att byta examinator efter två icke godkända examinationer. Begäran om byte av examinator ska vara skriftlig och ställs till studierektor vid institutionen.

För skriftliga inlämningsuppgifter gäller att studenten hanterar källor i enlighet med akademiskt vedertagna former samt att uppgifterna ska vara av god språklig standard.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande prövas individuellt

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.