"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Masteruppsats i statistik, 15 hp

Engelskt namn: Master Thesis in Statistics

Denna kursplan gäller: 2018-10-01 och tillsvidare

Kurskod: 2ST047

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Statistik: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: USBE Statistik

Beslutad av: Prefekt, Statistiska institutionen, 2011-10-04

Reviderad av: Rektor för Handelshögskolan, 2018-09-27

Innehåll

Under kursen får studenten individuellt utföra ett statistiskt arbete som redovisas i en vetenskaplig uppsats. Arbetet kan bestå av statistisk analys av data, utvärdering av statistiska metoder eller genomgång och sammanfattning av litteratur kring något statistiskt område. Ämnet som behandlas kan ha anknytning till pågående forskning vid universitetet, vara en fördjupning av ett arbete av konsultationskaraktär eller behandla ett eget intresseområde. Uppsatsen ska vara en påbyggnad på en magisteruppsats i statistik. Uppsatsen presenteras och försvaras muntligt vid ett öppet seminarium. I kursen ingår också granskning, värdering och diskussion av andra studenters uppsatser.

Förväntade studieresultat

Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna:

  • uppvisa fördjupade kunskaper inom ett delområde av statistikämnet;
  • självständigt söka och värdera statistisk kunskap;
  • självständigt formulera, avgränsa och analysera en statistisk problemställning;
  • skriftligt redovisa, med vetenskaplig dokumentationsteknik, ett självständigt vetenskapligt statistiskt arbete;
  • muntligt redovisa och försvara ett självständigt vetenskapligt statistiskt arbete;
  • granska, värdera och diskutera medstudenters uppsatser;
  • förmedla statistisk kunskap till personer utan specialkunskaper i ämnet statistik;
  • uppvisa förmåga att genomföra ett arbete inom fastställd tidsram.

Behörighetskrav

Univ: 45 hp på avancerad nivå i statistik varav 15 hp är magisteruppsats i statistik, eller motsvarande. Eng B/6.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av handledning, lektioner och seminarier, där vissa av seminarierna är obligatoriska. Handledning ges endast under den tid då kursen pågår.

Examination

Uppsatsen skall framläggas och försvaras vid ett seminarium. Den studerande skall dessutom opponera på en uppsats i statistik. För att bli godkänd på kursen krävs, förutom att uppsatsen blir godkänd, även godkänd presentation och godkänt försvar av uppsatsen samt en godkänd opposition.

Studerande kan begära examination enligt denna kursplan högst tre gånger under en tvåårsperiod efter det att den upphört att gälla.

Tillgodoräknande av tidigare studier bedöms individuellt. För mer information, se universitets regelsamling.

Litteratur

Giltig från: 2018 vecka 40

The Committee on Professional Ethics of the Americ
Ethical Guidelines for Statistical Practice
The American Statistical Association : 2018 :
Ethical Guidelines for Statistical Practice
Obligatorisk

Kompletterande litteratur väljs i samråd med handledaren. (Literature decided after consultation with the supervisor)