Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Matematik 1 för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 7,5 hp

Engelskt namn: Mathematics 1 for Early Years Classes and Grades 1-3

Denna kursplan gäller: 2020-10-05 och tillsvidare

Kurskod: 6MN039

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Beslutad av: Tekniska-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2016-03-17

Reviderad av: Tekniska-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2021-04-27

Innehåll

I kursen behandlas, utifrån relevant forskning och beprövad erfarenhet, hur barn lär sig och utvecklar kunskaper inom grundläggande taluppfattning och geometri. Likaså behandlas styrdokumentens innehåll, upplägg och användning samt lekens och miljöns betydelse för lärandet i matematik.

Styrdokumenten uttrycker tydliga syften med matematikundervisningen. Denna kurs fokuserar på att lyfta fram betydelsen av kommunikations-, begrepps- och sambandsförmågorna samt hur dessa kan utvecklas genom undervisningen.

Matematiklärrarrollen belyses och problematiseras utifrån både undervisning i förskoleklass och årskurs 1-3

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
 • redogöra för grundläggande begrepp inom taluppfattning och geometri,
 • redogöra för kommunikations-, begrepps och sambandsförmågan,
 • med stöd i relevant forskning, beprövad erfarenhet, styrdokument och med hjälp av adekvata begrepp, redogöra för grunder och förutsättningar för elevers matematikutveckling inom kursens innehåll,
 • visa insikter i matematiklärarrollens olika aspekter,
Färdighet och förmåga
 • tolka och omsätta styrdokumentens mål inom ämnesområdet,
 • skapa förutsättningar för elevers matematiska utveckling inom grundläggande taluppfattning och geometri
 • kunna praktisera uterummets möjligheter till utveckling av matematiska kunskaper,
 • kunna beskriva samband mellan matematiken och elevernas omvärld,
 • dokumentera och analysera elevers matematiska kunskaper och förmågor,
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • värdera olika lärandemiljöers påverkan på barns matematikutveckling,
 • reflektera över de teoretiska perspektiv som behandlas i kursen, samt
 • kritiskt granska det egna förhållningssättet till matematikundervisning utifrån relevant forskning samt styrdokument.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet samt Ma 2a,2b eller 2c alternativt Ma B eller motsvarande

Undervisningens upplägg

Kursens innehåll bearbetas genom litteraturstudier, föreläsningar, reflektionsuppgifter, seminarier, fältstudier, tillämpningsövningar, grupparbeten och workshops.

Reflektionsuppgiften, tillämpningsövningar, seminarier och fältstudier är obligatoriska. Vissa moment underlättas om studerande har tillgång till egen dator eller surfplatta. En av kursens tillämpningsövningar samt den ena fältstudien genomförs utomhus.

Examination

Kursen examineras genom följande prov:
 • individuell skriftlig salstentamen,
 • individuella skriftliga reflektionsuppgifter inför seminarier,
 • muntlig examination vid seminarier,
 • tillämpningsövningar,
 • fältstudieuppgifter som genomförs och redovisas både skriftligt och muntligt.
Salstentamen utgår från vissa av kursens FSR och varje FSR bedöms för sig. För godkänt resultat på salstentamen krävs det att samtliga FSR som examineras genom salstentamen bedöms uppnådda med godkänt resultat. Vid en eventuell omtentamen behöver studenten enbart skriva de delar av tentamen som motsvarar FSR som ännu inte uppnåtts.

För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga prov är godkända. Vid proven seminarium, tillämpningsövningar samt fältstudieuppgifterna ges endast något av resultaten godkänt (G) eller underkänt (U).
Salstentamen bedöms med resultaten väl godkänt (VG), godkänt (G) och underkänt (U). 

Slutbetyg på kursen beslutas först när alla prov är genomförda. För betyget väl godkänt (VG) krävs utöver att samtliga prov bedömts med resultatet godkänt (G), även att salstentamen bedöms med resultatet väl godkänt (VG). Om någotdera av proven bedömts med resultatet underkänt (U), sätts slutbetyget underkänt (U) på kursen under förutsättning att studenten genomfört en prestation på kursens samtliga prov.

Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas förnyat provtillfälle i enlighet med Umeå universitets Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå (FS 1.1-2368-18). Det första omprovet erbjuds senast två månader efter ordinarie provtillfälle. Undantaget de fall då ordinarie prov äger rum i maj eller juni månad, då erbjuds istället ett första omprovstillfälle inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom erbjuds ytterligare minst ett omprov inom ett år från ordinarie provtillfälle.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (6 kap. 22 §, HF). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 6-8 §§ samt Umeå universitets Handläggningsordning för tillgodoräknande på grund- och avancerad nivå (FS 1.1-1230-20).

Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Föreskrifter vid övergångar
I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.