Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Matematik 1 för lärande och undervisning för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-6, 15 hp

Kursen är nedlagd från och med 2022-06-16

Engelskt namn: Mathematics 1 for Education and Teaching for Early Years Classes and Grades 1-6

Denna kursplan gäller: 2016-08-22 och tillsvidare

Kurskod: 6MN049

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Beslutad av: Tekniska-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2016-11-04

Innehåll

I kursen studeras matematisk ämnesteori och ämnesdidaktik inom områdena grundläggande och fördjupad taluppfattning samt pre-algebra och algebra. Utifrån relevant forskning och beprövad erfarenhet behandlas hur elever lär sig och utvecklar matematisk kunskap. Elevers olika behov och bakgrund problematiseras. Särskilt vikt läggs vid att kunna bedöma och kommunicera elevers lärande. Kursen kommer genomgående att behandla de matematiska förmågorna. Kursens teoretiska innehåll omsätts i didaktiska uppdrag med elever.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
 • redogöra för begrepp inom grundläggande och fördjupad taluppfattning samt pre-algebra och algebra,
 • tolka och omsätta styrdokumentens mål i ämnesområdet,
 • redogöra för olika elevers matematikutveckling beträffande taluppfattning och algebra,
Färdighet och förmåga
 • visa god förmåga att lösa matematiska uppgifter kopplat till de områden kursen behandlar,
 • visa färdighet och förmåga att diagnostisera, dokumentera, bedöma och kommunicera elevers utveckling i området,
 • visa god förmåga att planera, genomföra och utvärdera didaktiska uppdrag med elever,
Värderingsförmåga och förhållningssätt 
 • reflektera över de teoretiska perspektiv som behandlas i kursen,
 • värdera olika lärandemiljöers påverkan på elevers matematikutveckling.

Behörighetskrav

Matematik B. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c (områdesbehörighet A5/5 med ett eller flera undantag)

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs dels via lärplattformar som t.ex. Cambro och dels via kursträffar där arbetsformerna varieras. Undervisningen bygger i betydande omfattning på de studerandes aktiva medverkan, individuellt och i grupp, vilket kräver obligatorisk närvaro vid seminarier, tillämpningsövningar och redovisningar. Studenten ansvarar för att genomföra didaktiska uppdrag med elever.

Examination

Kursens förväntade studiereslutat examineras i enlighet med nedanstående föreskrifter.

Kursen examineras genom följande prov:
 • individuell skriftlig salstentamen,
 • tre individuella skriftliga rapporter,
 • muntlig examination genom aktivt deltagande vid tre seminarier, samt
 • fyra individuella skriftliga inlämningsuppgifter.
Den skriftliga salstentamen och tre skriftliga rapporter bedöms med något av resultaten väl godkänt (VG), godkänt (G) och underkänt (U). Kursens övriga prov bedöms med något av resultaten godkänt (G) eller underkänt (U). 

Betyg på kursen beslutas först när kursens samtliga prov är genomförda. För betyget godkänt (G) krävs att samtliga prov bedömts med minst resultatet godkänt (G). För betyget väl godkänt (VG) krävs därutöver även att tre av fyra utav som bedöms med väl godkänt (VG) som högst resultat, har bedömts med resultatet väl godkänt (VG). Om någotdera av proven bedömts med resultatet underkänt (U), sätts slutbetyget underkänt (U) på kursen under förutsättning att studenten genomfört en prestation på kursens samtliga prov.

Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas förnyat provtillfälle i enlighet med Umeå universitets Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå. Det första omprovet erbjuds senast två månader efter ordinarie provtillfälle. Undantaget de fall då ordinarie prov äger rum i maj eller juni månad, då erbjuds istället ett första omprovstillfälle inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom erbjuds ytterligare minst ett omprov inom ett år från ordinarie provtillfälle.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (6 kap. 22 §, HF). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 6-8 §§ samt Umeå universitets Handläggningsordning för tillgodoräknande på grund- och avancerad nivå (FS 1.1-501-15).

Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Föreskrifter vid övergångar
I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla.

Litteratur

 • Giltig från: 2021 vecka 46

  Beckmann Sybilla
  Mathematics for elementary teachers with activities
  5. ed. : Upper Saddle River : Pearson : 2017. : 1 volume :
  ISBN: 9780134392790
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar

  Matematik med dynamiskt mindset : hur du frigör dina elevers potential
  Boaler Jo, Sjöwall Trodden Katarina
  Första utgåvan : [Stockholm] : Natur & kultur : [2017] : 334 sidor :
  ISBN: 978-91-27-81790-6
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar

  Häggblom Lisen
  Med matematiska förmågor som kompass
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 252 s. :
  ISBN: 9789144084381
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar.

  5 undervisningspraktiker i matematik : för att planera och leda rika matematiska diskussioner : med handledning för fortbildning
  Smith Margret Schwan, Stein Mary Kay
  1. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2014 : 160 s. :
  ISBN: 9789127138582
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Tal och tanke : matematikundervisning från förskoleklass till årskurs 3
  Solem Ida Heiberg, Alseth Bjørnar, Nordberg Gunnar
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 392 s. :
  ISBN: 978-91-44-06846-6
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar.

  Tillkommer diverse artiklar som tillhandahålles genom institutionen samt skolverksmaterial som fås genom länkar eller pdf:ar
  Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik : 2017 :

  Referenslitteratur

  Tal och Tanke 2 - Matematikundervisning från årskurs 4 till 6
  Heiberg Solem Ida, Alseth Bjørnar, Nordberg Gunnar
  Studentlitteratur AB : 2019 : 482 sidor :
  ISBN: 9789144124070
  Se bibliotekskatalogen Album

  Problemlösning som utgångspunkt : matematikundervisning i förskoleklass
  Palmér Hanna, van Bommel Jorryt
  Andra upplagan : Stockholm : Liber : 2019 : 125 sidor :
  ISBN: 9789147128822
  Se bibliotekskatalogen Album

  Rika matematiska problem : inspiration till variation
  Hagland Kerstin, Hedrén Rolf, Taflin Eva
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2005 : 236 s. :
  ISBN: 91-47-05150-7
  Se bibliotekskatalogen Album

  Larsson Maria
  32 rika problem i matematik
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2007 : 71, [1] s. :
  ISBN: 9789147019113
  Se bibliotekskatalogen Album

 • Giltig från: 2017 vecka 52

  Beckmann Sybilla
  Mathematics for elementary teachers with activities
  4. ed. : Boston : Pearson : 2013 : 1 vol. :
  ISBN: 9780321901231
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar.

  Bedömning för lärande i årskurs F-5 : inne i "the primary black box"
  Harrison Christine, Howard Sally, Oscarsson Margareta
  Stockholm : Stockholms universitets förlag : 2012 : 56 s. :
  ISBN: 978-91-7656-680-0
  Se bibliotekskatalogen Album

  Tal och tanke : matematikundervisning från förskoleklass till årskurs 3
  Solem Ida Heiberg, Alseth Bjørnar, Nordberg Gunnar
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 392 s. :
  ISBN: 978-91-44-06846-6
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar.

  Häggblom Lisen
  Med matematiska förmågor som kompass
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 252 s. :
  ISBN: 9789144084381
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar.

  Lära och undervisa matematik : från förskoleklass till åk 6
  Björklund Camilla, Grevholm Barbro
  1. uppl. : Stockholm : Norstedt : 2012 : 320 s. :
  ISBN: 978-91-1-303497-3
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar.

  Tillkommer diverse artiklar som tillhandahålles genom institutionen samt skolverksmaterial som fås genom länkar eller pdf:ar
  Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik : 2017 :

 • Giltig från: 2017 vecka 47

  Beckmann Sybilla
  Mathematics for elementary teachers with activities
  5. ed. : Upper Saddle River : Pearson : 2017. : 1 volume :
  ISBN: 9780134392790
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar

  Matematik med dynamiskt mindset : hur du frigör dina elevers potential
  Boaler Jo, Sjöwall Trodden Katarina
  Första utgåvan : [Stockholm] : Natur & kultur : [2017] : 334 sidor :
  ISBN: 978-91-27-81790-6
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar

  Bedömning för lärande i årskurs F-5 : inne i "the primary black box"
  Harrison Christine, Howard Sally, Oscarsson Margareta
  Stockholm : Stockholms universitets förlag : 2012 : 56 s. :
  ISBN: 978-91-7656-680-0
  Se bibliotekskatalogen Album

  Häggblom Lisen
  Med matematiska förmågor som kompass
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 252 s. :
  ISBN: 9789144084381
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar.

  McIntosh Alistair
  Förstå och använda tal : en handbok
  1. uppl. : Göteborg : Nationellt centrum för matematikundervisning (NMC) : 2008 : 244 s. +e 1 CD-ROM + 1 bilaga :
  ISBN: 978-91-85143-13-9
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar.

  Tal och tanke : matematikundervisning från förskoleklass till årskurs 3
  Solem Ida Heiberg, Alseth Bjørnar, Nordberg Gunnar
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 392 s. :
  ISBN: 978-91-44-06846-6
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar.

  Tillkommer diverse artiklar som tillhandahålles genom institutionen samt skolverksmaterial som fås genom länkar eller pdf:ar
  Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik : 2017 :

 • Giltig från: 2017 vecka 2

  Beckmann Sybilla
  Mathematics for elementary teachers with activities
  4. ed. : Boston : Pearson : 2013 : 1 vol. :
  ISBN: 9780321901231
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar.

  Bedömning för lärande i årskurs F-5 : inne i "the primary black box"
  Harrison Christine, Howard Sally, Oscarsson Margareta
  Stockholm : Stockholms universitets förlag : 2012 : 56 s. :
  ISBN: 978-91-7656-680-0
  Se bibliotekskatalogen Album

  Tal och tanke : matematikundervisning från förskoleklass till årskurs 3
  Solem Ida Heiberg, Alseth Bjørnar, Nordberg Gunnar
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 392 s. :
  ISBN: 978-91-44-06846-6
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar.

  Häggblom Lisen
  Med matematiska förmågor som kompass
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 252 s. :
  ISBN: 9789144084381
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar.

  Lära och undervisa matematik : från förskoleklass till åk 6
  Björklund Camilla, Grevholm Barbro
  1. uppl. : Stockholm : Norstedt : 2012 : 320 s. :
  ISBN: 978-91-1-303497-3
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar.

  Tillkommer diverse artiklar som tillhandahålles genom institutionen samt skolverksmaterial som fås genom länkar eller pdf:ar
  Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik : 2017 :

  McIntosh Alistair
  Förstå och använda tal : en handbok
  1. uppl. : Göteborg : Nationellt centrum för matematikundervisning (NMC) : 2008 : 244 s. +e 1 CD-ROM + 1 bilaga :
  ISBN: 978-91-85143-13-9
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar.