Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Matematik 2 för lärande och undervisning för grundskolans årskurs 4-6, 15 hp

Kursen är nedlagd från och med 2022-06-16

Engelskt namn: Mathematics 2 for Education and Teaching for Grades 4-6

Denna kursplan gäller: 2016-08-22 och tillsvidare

Kurskod: 6MN048

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Beslutad av: Tekniska-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2016-06-02

Innehåll

I kursen studeras matematisk ämnesteori och ämnesdidaktik inom områdena geometri, algebra, funktionslära samt statistik och sannolikhetslära. Utifrån relevant forskning och beprövad erfarenhet behandlas hur elever lär sig och utvecklar matematiskt kunnande. Elevers olika behov och bakgrund problematiseras. Särskild vikt läggs vid att kunna bedöma och kommunicera elevers lärande. Kursen kommer genomgående att behandla de matematiska förmågorna. Kursens teoretiska innehåll omsätts i didaktiska uppdrag med barn/elever. Det matematiska innehållet i kursen är valt så att den studerandes egen kompetens stärks.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
 • redogöra för grundläggande begrepp inom ämnesområdet algebra, geometri och funktionslära
 • redogöra för grundläggande begrepp inom ämnesområdet statistik, kombinatorik och sannolikhetslära
 • visa god förmåga att lösa matematiska uppgifter kopplat till de områden kursen behandlar
Färdighet och förmåga
 • tolka och omsätta styrdokumentens mål i ämnesområdena
 • redogöra för olika elevers utveckling inom ämnesområdena
 • visa färdighet och förmåga att kartlägga, dokumentera, bedöma och kommunicera elevers utveckling inom ämnesområdena
Värderingsförmåga och förhållningsätt
 • värdera olika lärandemiljöers påverkan på barns matematikutveckling
 • visa god förmåga att planera, genomföra och utvärdera didaktiska uppdrag med elever
 • reflektera över de teoretiska perspektiv som behandlas i kursen

Behörighetskrav

Univ: 15 hp inom matematik för grundskolans tidigare år, exempelvis "Matematik 1 för lärande och undervisning för förskoleklass och grundskolans årskurs 16", eller motsvarande

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs dels via lärplattformar som t.ex. Cambro och Adobe Connect, dels via kursträffar där arbetsformerna varieras. Undervisningen bygger i betydande omfattning på de studerandes aktiva medverkan, individuellt och i grupp, vilket kräver obligatorisk närvaro vid seminarier, metodikpass och redovisningar. Studenten ansvarar för att genomföra didaktiska uppdrag med barn/elever.

Examination

Kursens förväntade studieresultat examineras i enlighet med nedanstående föreskrifter.

Examinationen sker genom följande prov:
 • Individuell skriftlig salstentamen,
 • genom två muntliga examinerande seminarier,
 • genom 4 individuella skriftliga uppgifter rörande elevers matematikkunnande.
För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga prov är godkända. Vid de muntliga seminarierna ges endast något av
resultaten godkänt (G) eller underkänt (U). För skriftlig salstentamen samt de individuella skriftliga uppgifterna ges
något av resultaten väl godkänt (VG), godkänt (G) eller underkänt (U).

Kursbetyg beslutas först när alla prov är genomförda. För betyget väl godkänt (VG) krävs utöver att samtliga prov
bedömts med resultatet godkänt (G), även att den skriftliga salstentamen, samt minst två (2) av de skriftliga uppgifterna
bedömts med resultatet väl godkänt (VG). Om någotdera av kursens prov bedömts med resultatet underkänt (U), sätts
slutbetyget underkänt (U) på kursen under förutsättning att studenten genomfört en prestation på kursens samtliga
prov.

Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov.
För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas förnyat provtillfälle i enlighet med Umeå
universitets Regler för betyg och examination på grund och avancerad nivå (FS 1.1.2-553-14). Det första omprovet erbjuds senast två månader efter ordinarie provtillfälle. Undantaget de fall då ordinarie prov äger rum i maj eller juni månad, då erbjuds
istället ett första omprovstillfälle inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom erbjuds ytterligare minst ett
omprov inom ett år från ordinarie provtillfälle.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift.
Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.
En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en
annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (6 kap. 22 §, HF). Begäran om ny examinator ställs till
prefekten vid institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.

Övriga föreskrifter


Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i
yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen (1993:100) 6 kap.
6-8 §§ samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer
information kontakta Studentcentrum/Examina.

Föreskrifter vid övergångar
I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen
(inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på
under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla.

Litteratur

Giltig från: 2016 vecka 23

Beckmann Sybilla
Mathematics for elementary teachers with activities
4. ed. : Boston : Pearson : 2013 : 1 vol. :
ISBN: 9780321901231
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Geometri och rumsuppfattning : med Känguruproblem
Gennow Susanne, Wallby Karin
1. uppl. : Göteborg : Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM), Göteborgs universitet : 2010 : 269 s. :
ISBN: 978-91-85143-18-4
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

McIntosh Alistair
Förstå och använda tal : en handbok
1. uppl. : Göteborg : Nationellt centrum för matematikundervisning (NMC) : 2008 : 244 s. +e 1 CD-ROM + 1 bilaga :
ISBN: 978-91-85143-13-9
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Att lyfta den pedagogiska praktiken [Elektronisk resurs] : vägledning för processledare
Stockholm : Myndigheten för skolutveckling : 2008 : 80 s. :
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2026
Obligatorisk

Bergius Berit
Matematik - ett grundämne
Göteborg : Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM), Göteborgs universitet : 2011 : viii, 304 s. :
ISBN: 978-91-85143-19-1
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Pettersson Astrid
Bedömning av kunskap : för lärande och undervisning i matematik
Stockholm : Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, Stockholms universitet : 2010 : 104 s. :
ISBN: 978-91-7656-670-1
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Svenska elevers matematikkunskaper i TIMSS 2007 : en djupanalys av hur eleverna förstår centrala matematiska begrepp och tillämpar beräkningsprocedurer
Stockholm : Skolverket : 2008 : 148 s. :
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2126
ISBN: 978-91-85545-53-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

TIMSS 2011 : svenska grundskoleelevers kunskaper i matematik och naturvetenskap i ett internationellt perspektiv
Stockholm : Skolverket : 2012 : 149 s. :
Fritt tillgänglig i fulltext via Skolverkets webbplats
Obligatorisk

IUP - en utmaning för läraren
Skolverket :
Länk
Obligatorisk

PISA 2012 : 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap
Stockholm : Skolverket : 2013 : 160 s. :
Fritt tillgänglig via Skolverkets hemsida
Obligatorisk

Diamant - ett diagnosmaterial i matematik
Skolverket : 2014 :
Länk
Obligatorisk