Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Matematik 3 för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 7,5 hp

Engelskt namn: Mathematics 3 for Early Years Classes and Grades 1-3

Denna kursplan gäller: 2020-10-05 och tillsvidare

Kurskod: 6MN040

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Beslutad av: Tekniska-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2016-08-24

Reviderad av: Tekniska-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2021-04-27

Innehåll

I kursen behandlas, utifrån relevant forskning och beprövad erfarenhet, hur barn lär sig och utvecklar kunskaper inom fördjupad taluppfattning, problemlösning, mönster och algebra. Likaså behandlas hur bedömning och pedagogisk planering kan ske utifrån styrdokumentens mål och kunskapskrav.

Styrdokumenten uttrycker tydliga syften med matematikundervisningen. Denna kurs fokuserar på att lyfta fram betydelsen av metod-, problemlösnings- och resonemangsförmågorna samt hur dessa kan utvecklas genom undervisningen.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
 • redogöra för grundläggande begrepp inom fördjupad taluppfattning, problemlösning, mönster, algebra,
 • redogöra för metod-, problemlösnings- och resonemangsförmågan,
 • med stöd i relevant forskning, beprövad erfarenhet samt styrdokument redogöra för grunder och förutsättningar för elevers matematikutveckling inom kursens innehåll,
Färdighet och förmåga
 • tolka och omsätta styrdokumentens mål inom ämnesområdet,
 • skapa förutsättningar för elevers matematiska utveckling inom kursens områdens,
 • kritiskt granska samt välja och använda relevanta bedömningsmetoder
 • planera undervisning utifrån styrdokumentens mål och kunskapskrav,
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • reflektera över de teoretiska perspektiv som beskriver olika synsätt kring räknemetoder och problemlösning.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet samt Ma 2a,2b eller 2c alternativt Ma B eller motsvarande

Undervisningens upplägg

Kursens innehåll bearbetas genom litteraturstudier, föreläsningar, filmföreläsningar, seminarier, fältstudie, grupparbeten och tillämpningsövningar varav en som undervisningsövning med elever.

Seminarier, fältstudie, tillämpningsövningar samt undervisningsövning med elever är obligatoriska.

Examination

Kursen examineras genom följande prov: 
 • muntlig examination genom seminarier,
 • tillämpningsövningar,
 • en individuell skriftlig inlämningsuppgift, samt
 • undervisningsuppgift som genomförs i grupp och redovisas muntligt samt enskilt skriftligt. 
För att bli godkänd på̊ kursen krävs att samtliga prov är godkända. Vid proven, seminarier, tillämpningsövningar samt undervisningsuppgiften ges endast något av resultaten godkänt (G) eller underkänt (U). Den individuella inlämningsuppgiften bedöms med något av resultaten väl godkänt (VG), godkänt (G) och underkänt (U). 

Slutbetyg på̊ kursen beslutas först när alla prov är genomförda. För betyget väl godkänt (VG) krävs utöver att samtliga prov minst har bedömts med resultatet godkänt (G), även att den enskilda inlämningsuppgiften bedöms med resultatet väl godkänt (VG). Om någotdera av proven bedömts med resultatet underkänt (U), sätts slutbetyget underkänt (U) på̊ kursen under förutsättning att studenten genomfört en prestation på̊ kursens samtliga prov. 

Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas förnyat provtillfälle i enlighet med Umeå universitets Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå (FS 1.1-2368-18). Det första omprovet erbjuds senast två månader efter ordinarie provtillfälle. Undantaget de fall då ordinarie prov äger rum i maj eller juni månad, då erbjuds istället ett första omprovstillfälle inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom erbjuds ytterligare minst ett omprov inom ett år från ordinarie provtillfälle.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (6 kap. 22 §, HF). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 6-8 §§ samt Umeå universitets Handläggningsordning för tillgodoräknande på grund- och avancerad nivå (FS 1.1-1230-20).


Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Föreskrifter vid övergångar
I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 33

Kurslitteratur

Matematik med dynamiskt mindset : hur du frigör dina elevers potential
Boaler Jo, Sjöwall Trodden Katarina
Första utgåvan : [Stockholm] : Natur & kultur : [2017] : 334 sidor :
ISBN: 978-91-27-81790-6
Se bibliotekskatalogen Album

Häggblom Lisen
Med matematiska förmågor som kompass
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 252 s. :
ISBN: 9789144084381
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Problemlösning som utgångspunkt : matematikundervisning i förskoleklass
Palmér Hanna, van Bommel Jorryt
1. uppl. : Stockholm : Liber : 2016 : 112 s. :
ISBN: 9789147117154
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

5 undervisningspraktiker i matematik : för att planera och leda rika matematiska diskussioner : med handledning för fortbildning
Smith Margret Schwan, Stein Mary Kay
1. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2014 : 160 s. :
ISBN: 9789127138582
Se bibliotekskatalogen Album

Tal och tanke : matematikundervisning från förskoleklass till årskurs 3
Solem Ida Heiberg, Alseth Bjørnar, Nordberg Gunnar
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 392 s. :
ISBN: 978-91-44-06846-6
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Ytterligare artiklar tillkommer som tillhandahålls av institutionen
Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik :
Obligatorisk

Referenslitteratur

Hur många prickar har en gepard? : unga elever upptäcker matematik
Bergius Berit, Emanuelsson Lillemor, Emanuelsson Göran
Göteborg : Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM) : 2008 : 133 s. :
ISBN: 978-91-85143-07-8
Se bibliotekskatalogen Album

Matematikens mönster
Furness Anthony, Björklund Boistrup Lisa
1. uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 161 s. :
ISBN: 9789147112098
Se bibliotekskatalogen Album

Rika matematiska problem : inspiration till variation
Hagland Kerstin, Hedrén Rolf, Taflin Eva
1. uppl. : Stockholm : Liber : 2005 : 236 s. :
ISBN: 91-47-05150-7
Se bibliotekskatalogen Album

McIntosh Alistair
Förstå och använda tal : en handbok
1. uppl. : Göteborg : Nationellt centrum för matematikundervisning (NMC) : 2008 : 244 s. +e 1 CD-ROM + 1 bilaga :
ISBN: 978-91-85143-13-9
Se bibliotekskatalogen Album

Wallberg Helena
Lektionsdesign : en handbok
Första upplagan : Stockholm : Gothia Fortbildning : [2019] : 160 sidor :
ISBN: 9789177411215
Se bibliotekskatalogen Album