Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 31 mars 2021)

printicon
Kursplan:

Matematik 3 för grundskolans årskurs 4-6, 7,5 hp

Engelskt namn: Mathematics 3 for Grades 4-6

Denna kursplan gäller: 2020-04-06 och tillsvidare

Kurskod: 6MN043

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Beslutad av: Tekniska-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2016-08-09

Reviderad av: Tekniska-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2020-08-28

Innehåll

I kursen behandlas området geometri. Kursen bearbetar de matematiska förmågorna att formulera och lösa problem samt för och följa matematiska resonemang. I kursen diskuteras även hur IT kan utgöra ett stöd i lärandet. Vidare behandlar kursen pedagogisk planering och lektionsplanering. I kursen behandlas sådan matematik som har relevans för lärare som undervisar i grundskolans tidigare år. Kursen behandlar grundläggande geometriska objekt däribland cirkel, klot, kon, cylinder, pyramid och rätblock, deras inbördes relationer samt geometriska egenskaper hos dessa objekt. Dessutom behandlas även begreppen kongruens och likformighet och hur dessa kan användas vid problemlösning. Kursen behandlar även enklare linjära, kvadratiska och exponentiella funktioner. Avslutningsvis behandlas begrepp som är nödvändiga för att förstå och genomföra tesseleringar.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
 • redogöra för, med utgångspunkt i relevant forskning, de matematiska förmågorna att formulera och lösa problem, samt att föra och följa matematiska resonemang 
 • redogöra för geometriska mått med tyngdpunkt på SI-systemet
 • redogöra för grundläggande begrepp som är nödvändiga för att förstå tesselering
 • redogöra för egenskaper hos grundläggande geometriska objekt (i planet och rummet)
 • redogöra för några grundläggande begrepp i analytisk geometri
Färdighet och förmåga
 • analysera och diskutera IT-stöd i matematikundervisningen
 • skapa en pedagogisk planering i ämnesområdet
 • bestämma geometriska storheter som omkrets, area och volym och med säkerhet kunna genomföra enhetsomvandlingar
 • använda kongruens och likformighet vid problemlösning
 • genomföra beräkningar med enklare funktioner
 • genomföra enklare tesseleringar
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • värdera olika val av arbetssätt och läromedel för barns matematiklärande
 • diskutera hur arbetet med problemlösning kan stärka barns lärande
 • reflektera över de teoretiska perspektiv som behandlas i kursen

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och workshops.

Examination

Kursen examineras genom följande prov:
 • Individuell skriftlig salstentamen
 • Muntlig examination i samband med aktivt deltagande i seminarier
 • Individuell skriftlig inlämningsuppgift
 • Muntliga redovisningar
 • Workshop
För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga prov är godkända. Vid proven seminarier, workshop och muntlig redovisning ges endast något av resultaten godkänt (G) eller underkänt (U). Den skriftliga inlämningsuppgiften och salstentamen bedöms med något av resultaten väl godkänt (VG), godkänt (G) och underkänt (U).


Slutbetyg på kursen beslutas först när samtliga prov är genomförda. För betyget väl godkänt (VG) krävs utöver att samtliga prov bedömts med resultatet godkänt (G), även att den skriftliga inlämningsuppgiften och den skriftliga individuella salstentamen bedöms med resultatet väl godkänt (VG). Om någotdera av proven bedömts med resultatet underkänt (U), sätts slutbetyget underkänt (U) på kursen under förutsättning att studenten genomfört en prestation på kursens samtliga prov.

Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas förnyat provtillfälle i enlighet med Umeå universitets Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå (FS 1.1-340-16). Det första omprovet erbjuds senast två månader efter ordinarie provtillfälle. Undantaget de fall då ordinarie prov äger rum i maj eller juni månad, då erbjuds istället ett första omprovstillfälle inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom erbjuds ytterligare minst ett omprov inom ett år från ordinarie provtillfälle.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (6 kap. 22 §, HF). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 6-8 §§ samt Umeå universitets Handläggningsordning för tillgodoräknande på grund- och avancerad nivå (FS 1.1-501-15).

Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Föreskrifter vid övergångar
I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller slutat att erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 34

Kurslitteratur

Beckmann Sybilla
Mathematics for elementary teachers with activities
5. ed. : Upper Saddle River : Pearson : 2017. : 1 volume :
ISBN: 9780134392790
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Björklund Eva
Undervisa matematik : genomgångar, strategier, tips och aktiviteter årskurs 4-6
Första upplagan : Stockholm : Sanoma Utbildning : [2018] : 264 sidor :
ISBN: 9789152350034
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Tal och Tanke 2 - Matematikundervisning från årskurs 4 till 6
Heiberg Solem Ida, Alseth Bjørnar, Nordberg Gunnar
Studentlitteratur AB : 2019 : 482 sidor :
ISBN: 9789144124070
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Häggblom Lisen
Med matematiska förmågor som kompass
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 252 s. :
ISBN: 9789144084381
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Kommentarmaterial till kunskapskraven i matematik [Elektronisk resurs]
Stockholm : Skolverket : 2012 : 40 s. :
Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
ISBN: 978-91-87115-68-4
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet
Skolverket : 2019 :
https://www.skolverket.se/publikationsserier/styrdokument/2019/laroplan-for-grundskolan-forskoleklassen-och-fritidshemmet-reviderad-2019
Obligatorisk

5 undervisningspraktiker i matematik : för att planera och leda rika matematiska diskussioner : med handledning för fortbildning
Smith Margret Schwan, Stein Mary Kay
1. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2014 : 160 s. :
ISBN: 9789127138582
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Wallberg Helena
Lektionsdesign : en handbok
Första upplagan : Stockholm : Gothia Fortbildning : [2019] : 160 sidor :
ISBN: 9789177411215
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Övrigt: Ett urval av aktuella och relevanta vetenskapliga artiklar
Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik :
Obligatorisk

Referenslitteratur

Geometri och rumsuppfattning : med Känguruproblem
Gennow Susanne, Wallby Karin
1. uppl. : Göteborg : Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM), Göteborgs universitet : 2010 : 269 s. :
ISBN: 978-91-85143-18-4
Se bibliotekets söktjänst

Rika matematiska problem : inspiration till variation
Hagland Kerstin, Hedrén Rolf, Taflin Eva
1. uppl. : Stockholm : Liber : 2005 : 236 s. :
ISBN: 91-47-05150-7
Se bibliotekets söktjänst

Matematikdidaktik i praktiken : att undervisa i årskurs 1-6
Karlsson Natalia, Kilborn Wiggo
1. uppl. : Malmö : Gleerups Utbildning : 2015 : 253 s. :
ISBN: 9789140688743
Se bibliotekets söktjänst

Löwing Madeleine
Grundläggande geometri : matematikdidaktik för lärare
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 208 s. :
Interaktivt webbmaterial
ISBN: 978-91-44-07283-8 (inb.)
Se bibliotekets söktjänst