Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Matematik 4 för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 7,5 hp

Engelskt namn: Mathematics 4 for Early Years Classes and Grades 1-3

Denna kursplan gäller: 2017-11-20 och tillsvidare

Kurskod: 6MN041

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Beslutad av: Tekniska-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2017-10-17

Innehåll

Kursen behandlar grundläggande begrepp inom statistik, kombinatorik, sannolikhetslära, rumsuppfattning och mätning samt de matematiska förmågorna som beskrivs i styrdokumentets syftesdel för ämnet. Utifrån relevant forskning och beprövad erfarenhet behandlar kursen även matematikdidaktik inom ämnesområdet. Under kursens gång genomförs en planeringsuppgift, vilken syftar till att tillämpa och fördjupa de ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska kunskaper som behandlats under kursen. I kursen används även digitala verktyg. Allmänt gäller för kursen att dess matematiska innehåll är valt i syfte att stärka den studerandes egen kompetens.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
 • redogöra för grundläggande begrepp inom statistik, kombinatorik och sannolikhetslära,
 • redogöra för grundläggande begrepp inom rumsuppfattning och mätningar,
 • med stöd i relevant forskning, beprövad erfarenhet, styrdokument och med hjälp av adekvata begrepp, redogöra för grunder och förutsättningar för elevers matematikutveckling inom kursens innehåll,
Färdighet och förmåga
 • visa god förmåga att lösa matematiska uppgifter inom områdena kombinatorik och sannolikhetslära,
 • använda grundläggande statistiska begrepp och metoder för att hantera data,
 • beskriva och jämföra viktiga egenskaper hos statistisk information,
 • tolka och omsätta styrdokumentens mål inom ämnesområdena,
 • skapa förutsättningar för elevers matematiska utveckling inom ämnesområdena,
 • planera undervisning utifrån styrdokumentens syfte, mål och kunskapskrav,
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • diskutera och värdera användande av statistiska metoder och deras resultat,
 • reflektera över de teoretiska perspektiv som behandlas i kursen, samt
 • utvärdera den egna utvecklingen mot att bli lärare i matematik.

Behörighetskrav

Univ: 15 hp inom matematik för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

Undervisningens upplägg

Kursens innehåll bearbetas genom föreläsningar, filmföreläsningar, litteraturstudier, seminarier och tillämpningsövningar.

Examination

Kursens förväntade studieresultat examineras i enlighet med nedanstående föreskrifter.

Kursen examineras genom följande prov:
 • individuell skriftlig salstentamen,
 • individuella skriftliga reflektionsuppgifter inför seminarier,
 • muntlig examination i samband med aktivt deltagande i seminarier,
 • tillämpningsövningar,
 • individuell skriftlig inlämningsuppgift,
 • muntlig redovisning
Den individuella skriftliga inlämningsuppgiften redovisas även muntligt med IKT-stöd.

Den skriftliga salstentamen samt den individuella skriftliga inlämningsuppgiften bedöms med något av resultaten väl godkänt (VG), godkänt (G) eller underkänt (U). Kursens övriga prov bedöms med något av resultaten godkänt (G) eller underkänt (U).

Betyg på kursens beslutas först när samtliga prov är genomförda. Kursen betygsätts med något av betygen väl godkänt (VG), godkänt (G) eller underkänt (U). För betyget godkänt (G) krävs att samtliga prov bedömts med minst resultatet godkänt (G). För betyget väl godkänt (VG) krävs därutöver att den individuella skriftliga tentamen och den skriftliga individuella inlämningsuppgiften  har bedömts med resultatet väl godkänt (VG). Om någotdera av proven bedömts med resultatet underkänt (U), sätts betyget underkänt (U) på kursen under förutsättning att studenten genomfört en prestation på kursens samtliga prov.

Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas förnyat provtillfälle i enlighet med Umeå universitets Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå (FS 1.1.2-553-14). Det första omprovet erbjuds senast två månader efter ordinarie provtillfälle. Undantaget de fall då ordinarie prov äger rum i maj eller juni månad, då erbjuds istället ett första omprovstillfälle inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom erbjuds ytterligare minst ett omprov inom ett år från ordinarie provtillfälle. 

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet. 

​En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (6 kap. 22 §, HF). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.

Övriga föreskrifter


Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 6-8 §§ samt Umeå universitets Handläggningsordning för tillgodoräknande på grund- och avancerad nivå (FS 1.1–501-15).

Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

I det fall att kursplan upphör at t gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 47

Beckmann Sybilla
Mathematics for elementary teachers with activities
5. ed. : Upper Saddle River : Pearson : 2017. : 1 volume :
ISBN: 9780134392790
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Tal och tanke : matematikundervisning från förskoleklass till årskurs 3
Solem Ida Heiberg, Alseth Bjørnar, Nordberg Gunnar
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 392 s. :
ISBN: 978-91-44-06846-6
Se bibliotekskatalogen Album

Tillämplig litteratur
Skolverket :
Läsanvisning: För nedladdning från Skolverkets hemsida

Ytterligare material som tillhandahålls genom institutionens försorg
Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik :
Obligatorisk

Referenslitteratur

Matematik från början
Ahlberg Ann, Wallby Karin
1. uppl. : Göteborg : Nationellt centrum för matematikutbildning, Univ. : cop. 2000 : 247, [1] s. :
ISBN: 91-88450-20-1
Se bibliotekskatalogen Album

Barker Daniel
Flipped Classroom : det omvända arbetssättet
1. uppl. : Stockholm : Natur & kultur : 2013 : 111 s. :
ISBN: 9789127434424
Se bibliotekskatalogen Album

Hur många prickar har en gepard? : unga elever upptäcker matematik
Bergius Berit, Emanuelsson Lillemor, Emanuelsson Göran
Göteborg : Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM) : 2008 : 133 s. :
ISBN: 978-91-85143-07-8
Se bibliotekskatalogen Album