"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Matematik 4 för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 7,5 hp

Engelskt namn: Mathematics 4 for Early Years Classes and Grades 1-3

Denna kursplan gäller: 2023-01-09 och tillsvidare

Kurskod: 6MN059

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Beslutad av: Tekniska-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2023-02-14

Innehåll

Kursen behandlar grundläggande begrepp inom statistik, kombinatorik, sannolikhetslära, rumsuppfattning och mätning samt de matematiska förmågorna som beskrivs i styrdokumentets syftesdel för ämnet. Utifrån relevant forskning och beprövad erfarenhet behandlar kursen även matematikdidaktik inom ämnesområdet. Under kursens gång genomförs en fältstudie, vilken syftar till att tillämpa och fördjupa de ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska kunskaper som behandlats under kursen. I kursen används även digitala verktyg. Allmänt gäller för kursen att dess matematiska innehåll är valt i syfte att stärka den studerandes egen kompetens.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

 • redogöra för grundläggande begrepp inom beskrivande statistik, statistisk inferens, kombinatorik och sannolikhetslära,
 • redogöra för grundläggande begrepp inom rumsuppfattning och mätningar,
 • med stöd i relevant forskning, beprövad erfarenhet, och styrdokument redogöra för grunder och förutsättningar för elevers matematikutveckling inom kursens innehåll,

Färdighet och förmåga

 • visa god förmåga att lösa matematiska uppgifter inom områdena kombinatorik, statistik och sannolikhetslära,
 • använda grundläggande statistiska begrepp och metoder för att hantera data,
 • beskriva och jämföra viktiga egenskaper hos statistisk information såsom genomsnittsvärden och spridningsmått samt kunna dra statistiska slutsatser om en population från ett stickprov,
 • tolka och omsätta styrdokumentens mål inom ämnesområdena,
 • skapa förutsättningar för elevers matematiska utveckling inom ämnesområdena,
 • planera undervisning utifrån styrdokumentens syfte, mål och kunskapskrav,
 • med ett i huvudsak korrekt språk och adekvata begrepp kunna redogöra för sina kunskaper

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • diskutera och värdera användande av statistiska metoder och deras resultat,
 • reflektera över de teoretiska perspektiv som behandlas i kursen, samt
 • utvärdera den egna utvecklingen mot att bli lärare i matematik.

Behörighetskrav

Univ: Kurser i matematik inom Grundlärarprogrammets inriktning mot förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 omfattande minst 22,5 hp eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Kursens innehåll bearbetas genom föreläsningar, filmföreläsningar, litteraturstudier, seminarier, tillämpningsövningar samt en fältstudie.

Examination

Kursen examineras genom följande prov:

 • individuell skriftlig salstentamen,
 • individuella skriftliga reflektionsuppgifter inför seminarier,
 • individuell skriftlig inlämningsuppgift,
 • tillämpningsövningar,
 • muntlig redovisning av genomförd fältstudie samt inlämningsuppgift

Den skriftliga salstentamen samt den individuella skriftliga inlämningsuppgiften bedöms med något av resultaten väl godkänt (VG), godkänt (G) eller underkänt (U). Kursens övriga prov bedöms med något av resultaten godkänt (G) eller underkänt (U).

Slutbetyg på kursen beslutas först när samtliga prov är genomförda. . För betyget väl godkänt (VG) krävs utöver att samtliga prov minst har bedömts med resultatet godkänt (G), även att salstentamen och den skriftliga inlämningsuppgiften bedöms med resultatet väl godkänt (VG). Om någotdera av proven bedömts med resultatet underkänt (U), sätts slutbetyget underkänt (U) på̊ kursen under förutsättning att studenten genomfört en prestation på̊ kursens samtliga prov.

Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas förnyat provtillfälle i enlighet med Umeå universitets Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå. Det första omprovet erbjuds senast två månader efter ordinarie provtillfälle. Undantaget de fall då ordinarie prov äger rum i maj eller juni månad, då erbjuds istället ett första omprovstillfälle inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom erbjuds ytterligare minst ett omprov inom ett år från ordinarie provtillfälle.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (6 kap. 22 §, HF). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande

Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 6-8§§ samt Umeå universitets Handläggningsordning för tillgodoräknande på grund- och avancerad nivå.

Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.I det fall att kursplan upphör at t gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.